Regjeringen har nedsatt en koordineringsgruppe som skal følge opp tilbudet til sårbare barn og unge under pandemien. Koordineringsgruppen har levert åtte tidligere statusrapporter om tjenestetilbudet til sårbare barn og unge under koronaen. Når statusrapport 9 leveres, er vi i en periode med smitteøkning og innføring av nye nasjonale og lokale smitteverntiltak, særlig i Oslo og Bergen. Sammenlignet med andre land ligger Norge fortsatt godt an, men situasjonen er ustabil. Vi har fått en endring i nye smittetilfeller per uke fra 53 nye tilfeller i juli (uke 29) til 3074 nye tilfeller i uke 44. Økningen skjer i alle fylker og alle aldersgrupper. I statusrapport 9 har direktoratene på nytt kartlagt status for tjenestetilbudet i egne tjenester. Det store bildet er at tjenestene stort sett holder et nesten normalt nivå, men det er lokale variasjoner og utfordringer i enkelte tjenester. Kartleggingen var gjort i forkant av de nye tiltakene som har blitt innført nasjonalt, regionalt og lokalt. Koordineringsgruppen er bekymret for konsekvensene for barn og unge med de nye tiltakene. Det er koordineringsgruppens klare oppfatning at det viktigste tiltaket er å opprettholde tjenester, tilbud og arenaer for barn og unge. Vi ser med stor bekymring på at tilbud til sårbare barn og unge reduseres. Dette gjelder i alt fra barnehage til videregående skole, tjenester og fritidsaktiviteter. Koordineringsgruppen fremholder viktigheten av å ha åpne tilbud til barn og unge.

29 s., utgitt av Bufdir i 2020.