Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i oppdrag å følge og kartlegge likestillingskonsekvenser av covid-19-pandemien på områdene arbeid og økonomi. Tidligere kriser har vist at perioder med lavkonjunktur kan få likestillingskonsekvenser. Koronapandemien og de innførte tiltakene har konsekvenser likestillingen, men i hvilken grad og på hvilke måte avhenger både av hvilket diskrimineringsgrunnlag man ser på, hvilke sektor en jobber i, familiesituasjon og hvilken tidsperiode som undersøkes. I dette notatet diskuterer vi likestillingskonsekvenser av covid-19-pandemien og de tilhørende smitteverntiltakene på området arbeidsliv og økonomi. Vi diskuterer også konsekvenser for kombinasjonen av arbeid og familieliv og likestilling i hjemmet. I notatet konsentrer vi oss om diskrimineringsgrunnlagene kjønn, graviditet, omsorgsoppgaver, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika og kombinasjoner av disse grunnlagene.

32 s., utgitt av Bufdir i 2020.