Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått i oppdrag å følge og kartlegge likestillingskonsekvenser av covid-19-pandemien knytet til vold. Bufdirs vurderinger og anbefalinger bygger blant annet på anbefalinger fra Kilden kjønnsforsknings notat om koronapandemiens konsekvenser for vold mot kvinner, som ble utarbeidet på oppdrag fra Bufdir. I notatet oppsummerer Kilden relevant forskning på vold mot kvinner og vold i krisesituasjoner generelt, samt tilgjengelige tall og kunnskap om koronapandemien og de tilhørende tiltakenes konsekvenser for vold mot kvinner spesielt. I tillegg til underlagsnotatet fra Kilden inneholder notatet en oppsummering av foreløpige tall for bruk av krisesentertilbudene, samt annen tilgjengelig og relevant informasjon som kan belyse likestillingskonsekvensene av koronatiltakene med fokus på vold mot kvinner, etniske minoriteter og lhbtiq-personer.

23 s., utgitt av Bufdir i 2020.