Smitte i befolkningen vil kunne ramme barn og unge direkte. I tillegg vil tjenester til barn og unge bli svekket dersom personellet blir syke. Smittevernstiltakene som iverksettes nasjonalt eller lokalt for å slå ned smitten vil i tillegg ramme tjenestene til barn og unge. Det vil dermed kunne være slik at tiltakene i seg selv fører til mer skade enn gavn. Enkelte ganger kan det være tilstrekkelig å iverksette kompensatoriskes tiltak. Andre ganger er det ikke mulig. Det må derfor være en avveining nasjonalt og lokalt om byrden av smittevernstiltakene for befolkningen eller grupper i befolkningen kan forsvares. Fra mars til juni har tjenestene vært betydelig berørt. Det har vært en langsom normalisering fra juni og dette har stabilisert seg i augustmålingene. Koordineringsgruppen mener at skoleåpningen er svært viktig for barns situasjon som arena for læring, men også som arena for å avdekke omsorgssvikt. Det har vist seg at det har tatt overraskende lang tid å få tjenestene tilbake mot normalisert drift. De fleste tjenestene er fortsatt i noen grad berørt av smittevernstiltakene. Dette vil bety at det er lavere aktivitet samtidig som det i de fleste tjenester har dannet seg et etterslep. For noen tjenester som helsestasjon kan konsekvensene være tydelige for eksempel ved at man ser at det er et tydelig etterslep av vaksinasjoner. De samlede konsekvensene for barn og unge etter 6 måneder med vedvarende reduserte 6 tjenester, skole og fritidsaktiviteter er ennå ikke fullt ut kjent. Det må forventes at det er mørketall knyttet til barn som ikke har fått hjelp i perioden når så store deler av tjenestene har vært redusert. Koordineringsgruppen har vært bekymret for redusert kontakt med fastlegene. For å hindre at alvorlig sykdom hos barn skal bli oversett i Norge har Helsedirektoratet laget en veileder for kommunene i hvordan syke barn skal håndteres. Den skal publiseres snart. Veilederen er laget i samarbeid med FHI, Norsk forening for allmennmedisin og Norsk barnelegeforening. Hovedbudskapet er at syke barn (barn under ungdomsskolealder, altså under 12-13 år) alltid skal vurderes av kompetent helsepersonell før de sendes til testing. Langt de fleste helsetjenester og barneverntjenester rapporterer at tjenestene vil bli redusert ved ny smittebølge. Oppblussing skjer lokalt, og myndighetenes strategi er å følge opp med lokale tiltak. Endringer skjer raskt og koordineringsgruppen bekymrer seg for at det ikke gjøres nok lokalt for å holde skoler, barnehager og lovpålagte tjenester til barn og unge åpne. Bufdir har i september sendt ut en påminning til alle Fylkesmenn om koordineringsgruppens anbefalinger. Dette er den åttende statusrapporten fra koordineringsgruppen. Svarene nå i september bekrefter stort sett inntrykket av at tjenestene har stabilisert tilbudet.

33 s., utgitt av Bufdir i 2020.