Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt Kilden kjønnsforskning i oppgave å utarbeide et notat med dokumentasjon og anbefalinger om likestillingskonsekvenser av covid19 på feltet vold. Oppdraget innebar at Kilden skal følge utviklingen, identifisere kunnskapsbehov og dokumentere konsekvenser pandemien har hatt for likestillingen i Norge knyttet til vold mot kvinner. Innspillene Kilden har innhentet kom fra forskere, representanter fra ikke-statlige organisasjoner og fagpersoner innenfor ulike etater som har vært tett på problematikken rundt vold mot kvinner under koronapandemien. Kilden har også innhentet offentlig tilgjengelig materiale og statistikk fra internasjonale og nasjonale aktører og nettressurser om vold mot kvinner og koronapandemien.

29 s., utgitt av Kilden kjønnsforskning i 2020.