Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll (Kompetanseteamet) ble opprettet i 2004. Teamet har siden det blitt mer og mer kjent som en veiledningsinstans som bistår hjelpeapparatet og enkeltpersoner i saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Det at teamet blir bedre kjent og mer brukt, gjenspeiles i økningen i antall saker der det bes om veiledning, koordinering, refusjon til hjemreise for utsatte i utlandet og vurdering for bo- og støttetilbudet til personer over 18 år. I 2019 jobbet Kompetanseteamet med 669 saker, som er det høyeste årlige tallet på saker som teamet har hatt. Tallet sier imidlertid ikke noe om det reelle omfanget av problematikken i Norge. Dessverre er det ikke alle saker som avdekkes og ikke alle som får hjelpen de trenger. Det er fortsatt et stort behov for målrettede tiltak, kompetanseheving av tjenesteapparatet og god veiledning. Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam bestående av representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Politidirektoratet (POD), Utlendingsdirektoratet (UDI), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir), Helsedirektoratet (Hdir) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Kompetanseteamet består i dag av ni representanter til sammen.1 Tverrfagligheten setter teamet i stand til å besvare de komplekse problemstillingene som sakene ofte består av, og gi god hjelp og veiledning til ulike tjenester som møter voldsutsatte gjennom sitt virke.

54 s., utgitt av Bufdir i 2020.