Det norske arbeidsmarked er fremdeles kjønnsdelt, selv om utviklingen viser både relativ og reell nedgang i kjønnsdelingen over tid. Endringene henger i stor grad sammen med kvinners inntog i høyere utdanning og endringer i kvinners utdanningsvalg. Imidlertid ser vi ikke samme inntog av menn i tradisjonelt kvinnedominerte yrker, eller i gutter og menns utdanningsvalg. I helse- og omsorgssektoren er hovedandelen av arbeidstakerne kvinner, og majoriteten av studenter og elever innen helse- og oppvekstfag er kvinner. Dette utgjør både en likestillingsutfordring, samt en samfunnsutfordring. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har derfor bestilt denne utredningen om rekruttering av menn til helse- og omsorgssektoren.

144 s., utgitt av PROBA samfunnsanalyse i 2020.