På oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) evaluerer vi handlingsplanen Trygghet, mangfold, åpenhet. Handlingsplanen er inne i sitt siste virkeår, og vi presenterer i denne delrapporten funn fra evalueringen av samarbeidet mellom ansvarlige sektormyndigheter og sivilsamfunnsaktører på feltet. Denne evalueringen er en del av en større evaluering som ferdigstilles våren 2021. Samarbeidet er vurdert, og vi kommer med anbefalinger til justeringer. I tillegg har vi vurdert de tiltakene som ennå ikke er iverksatt, og kommer også her med anbefalinger for å komme i mål med disse tiltakene på beste mulige måte. Evalueringen er basert på en dokumentgjennomgang, deltakelse på referanseforum, og individuelle intervjuer med aktører som er involvert i arbeidet med handlingsplanen.

52 s., utgitt av PROBA samfunnsanalyse i 2020.