Nordsamisk utgave av handlingsplanen mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020. Ráđđehusas lea mihttomearrin sihkkarastit lhbti- olbmuid vuoigatvuođaid, ja vuostálastit vealaheami seksuála orienterema, sohkabeal-identitehta ja sohkabeal-ovdanbuktima geažil. Dutkan čájeha ahte lea ain dárbu nannet lhbti-olbmuid rivttiid ja eallinkvalitehta, rievdadit guottuid ja vuosttaldit vaššicealkámušaid ja vaššikriminalitehta dáid joavkkuid vuostá. Dainna duogážiin lea ráđđehus ráhkadan doaibmaplána áigodahkii 2017–2020, mii galgá veahkehit lhbti-olbmuid dovdat servodaga oadjebassan ja fátmmasteaddjin. Plánas leat golbma čuovvovaš áŋgiruššansuorggi: oadjebas lagasbirrasat ja almmolaš lanjat, ovttaárvosaš almmolaš bálvalusat, buoret eallinkvalitehta erenoamáš hearkkes joavkkuide...Regjeringen har som mål å sikre lhbti-personers rettigheter, og å motvirke diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Forskning viser at det fremdeles er behov for å styrke lhbti-personers rettigheter og livskvalitet, endre holdninger og bekjempe hatefulle ytringer og hatkriminalitet mot disse gruppene. Regjeringen har som mål å sikre lhbti-personers rettigheter, og å motvirke diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. På denne bakgrunn har regjeringen utarbeidet en handlingsplan for perioden 2017-2020, som skal medvirke til at lhbti-personer skal kunne oppleve samfunnet som trygt og inkluderende. Planen har følgende tre innsatsområder: trygge nærmiljø og offentlige rom, likeverdige offentlige tjenester, bedre livskvalitet for særlig utsatte grupper.

76 s., utgitt av BLD i 2016.