Garland, Fae og Samuelsen, Nina Lem | Travis, Mitchell

Denne rapporten er todelt. Den første delen vurderer hvordan ulike land ivaretar personer med interkjønn gjennom politiske og juridiske tiltak. På denne bakgrunn skisseres opp et sett med generelle anbefalinger om hvordan interkjønnpersoners behov og interesser kan ivaretas av nasjonale myndigheter. Rapportens andre del tar utgangspunkt i disse generelle anbefalingene, og vurderer hvordan disse best kan gjennomføres i en norsk juridisk kontekst. Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020 er et av flere eksempler på tiltak i Norge for å gi personer med interkjønn bedre beskyttelse. Imidlertid foreligger det svært lite kunnskap om deres interesser og behov, og dermed også hvordan juridiske og politiske tiltak bør utformes for å møte deres utfordringer. Denne rapporten tar sikte på å belyse foreliggende kunnskap om personer med interkjønn samt å gi anbefalinger om hvordan juridiske tiltak bør utformes.

79 s., utgitt av University of Manchester & University of Leeds i 2019.