Målsetningen med denne undersøkelsen har vært å kartlegge befolkningens kunnskap om, samt holdninger til universell utforming. Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av webpanel. Utvalget er landsrepresentativt og består av 2000 personer i alderen 18 år og eldre. Datainnsamlingen er gjennomført i desember/januar ved årsskiftet 2017/2018. Datamaterialet er vektet etter populasjonen for kjønn, alder og region. Undersøkelsen er gjennomført i perioden desember 2017-januar 2018 av Sentio Research Norge, på oppdrag for Bufdir. Rapporten "Befolkningens kjennskap og holdninger til universell utforming" finnes som en selvstendig rapport.

132 s., utgitt av Sentio Research i 2018.