Kjernen i universell utforming er å utforme omgivelsene på en måte som ivaretar hele befolkningens variasjon i funksjonsevne, inkludert behovene til personer med nedsatt funksjonsevne. Målsetningen med denne undersøkelsen har vært å kartlegge befolkningens kunnskap om, samt holdninger til, nettopp universell utforming. Undersøkelsen er gjennomført i perioden desember 2017-januar 2018 av Sentio Research Norge, på oppdrag for Bufdir. I rapporten blir det fokusert på overordene resultater for befolkningen, og interessante forskjeller mellom undergrupper kommenteres i teksten. Resultatene blir presentert ved bruk av tabeller og figurer, og alle tall er oppgitt i prosent. Det er først og fremst relevante og statistisk signifikante forskjeller mellom undergruppene som vil bli kommentert. Signifikante forskjeller vil si forskjeller mellom grupper som vi med 95 prosent sikkerhet kan si er reelle og ikke skyldes tilfeldigheter. Det er laget et tabell- og figurvedlegg til rapporten.

28 s., utgitt av Sentio Research i 2018.