31. oktober 2016 arrangerte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Helsedirektoratet og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) et symposium om variasjon i kroppslig kjønnsutvikling. Hensikten med symposiet var å øke kunnskapsgrunnlaget om livssituasjonen, behov og utfordringer blant personer født med atypisk kroppslig kjønnsutvikling, og gi retning for det videre arbeidet for å styrke gruppens levekår og livskvalitet og motvirke diskriminering. Symposiet samlet representanter fra bruker- og interesserorganisasjoner, forskere, helsefaglig personell, myndighetsrepresentanter og andre eksperter og interessenter fra inn- og utland, for å utveksle kunnskap og erfaringer. Med nærmere 80 personer påmeldt var symposiet fulltegnet, som vitner om stor interesse for og engasjement rundt tematikken. Denne rapporten gir et innblikk kunnskapen og erfaringene som ble delt av de forskjellige bidragsyterne og deltakerne på symposiet. Innleggene fra innlederne og spørsmålene fra salen er gjengitt i referatform, tett opp til det talte språket. Formålet med rapporten er at den skal kunne fungere som et ressursdokument for et bredt spekter av aktører som har interesse for feltet, også for de som ikke var tilstede på selve symposiet.

45 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2017.