God kvalitet, likeverdige tjenester og forutsigbarhet overfor brukere, kommuner og andre samarbeidspartnere er hovedmålet for retningslinjene for fagteamenes arbeid. Retningslinjene gir nasjonale føringer for fagteamenes arbeid og er basert på lov, rundskriv og faglige føringer gitt til det statlige barnevernet..Gjelder for 2010-2011

48 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2010.