Denne veilederen er et verktøy for inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern. Veilederen inneholder en kort orientering om utgangspunktet for samarbeidet, noen råd for gode avtaleprosesser, mal for samarbeidsavtale mellom kommunal barneverntjenester og statlig fagteam, mal for overordnet samarbeidsavtale mellom kommuneledelse og Bufetats regionledelse og kommentarer til enkeltpunkter i avtalemalene. Det er ikke et lovfestet krav om at det skal utarbeides og inngås samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern, men KS, BLD og Bufdir anbefaler at det gjøres

26 s., utgitt av KS, BLD, Bufdir i 2010.