Reegård, Kaja og Backe-Hansen, Elisabeth | Grønningsæter, Arne Backer | Hagen, Kristine Amlund

Atferdssenteret, Fafo og NOVA arrangerte nordisk forskerkonferanse om hjelpetiltak i barnevernet på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Konferansen hadde innledere fra England, Sverige, Finland, Danmark og Norge. Denne rapporten inneholder sammendrag fra alle innleggene på konferansen, og samler trådene for framtidige forskningsbehov og –temaer og muligheten for å etablere et nordisk forskernettverk. Med denne konferansen ønsket man å identifisere udekkede forskningsspørsmål om hjelpetiltak i barnevernet. Et viktig tema for konferansen var hvordan en kan etablere bedre kunnskap om virkningen av hjelpetiltakene. Spørsmålene som ble diskutert var blant annet: Hvordan kan forskjellige metodiske tilnærminger utfylle hverandre? Hvordan bør forskningen innrettes framover? Hvordan kan det etableres bedre kunnskap om virkningen av hjelpetiltakene, basert på en god forståelse av hva barneverntjenesten ønsker å oppnå med tiltakene?

Utgitt i 2010.