OSO Barnevern er et felles overordnet samarbeidsorgan for barnevern mellom kommunene i Nord-Norge og Bufetat, region nord.

Formålet er å sikre barn og unge i de nordnorske kommunene gode, trygge oppvekstsvilkår gjennom å styrke og utvikle samarbeidet mellom det kommunale og det statlige barnevernet i Nord-Norge.

Roller og ansvar i norsk barnevern.

OSO barnevern møtes to ganger i året. Møtene er åpne for alle interesserte. Ønsker du å delta på neste møte, ta kontakt med sekretariatet på e-post.

Vedtekter

Vedtekter for Overordna samarbeidsorgan mellom Bufetat, region nord og kommunene i Nord-Norge ved KS

(Gjeldende fra 01.september 2017)

§ 1 Formål

«Et samlet barnevern skal tilby barn og unge og deres familier rett hjelp til rett tid.»

Sikre barn og unge i de nordnorske kommunene gode, trygge oppvekstsvilkår gjennom å styrke og utvikle samarbeidet mellom det kommunale og det statlige barnevernet i Nord-Norge.

§ 2 Organisering

Det etableres ett overordnet samarbeidsorgan for Nordland, Troms og Finnmark, med representanter oppnevnt av

 • OSO Barnevern KS Finnmark
 • OSO Barnevern KS Troms
 • OSO Barnevern KS Nordland
 • Bufetat, region nord
 • Brukerorganisasjoner og fylkesmenn inviteres til deltakelse i OSO Barnevern

Antall møter

 • Det avholdes minimum to faste møter i OSO Barnevern pr. år.

Medlemmer

 • Administrative ledere fra kommuner (rådmenn og barnevernledere) og ledere fra Bufetat.
 • OSO Barnevern består av fire kommunale medlemmer fra hvert fylke, totalt 12, og seks faste medlemmer fra Bufetat. Kommunens medlemmer oppnevnes av KS' rådmannsutvalg i Nordland, Troms og Finnmark og skal bestå av to rådmenn og to barnevernledere fra hvert fylke. Bufetat oppnevner selv sine medlemmer, som skal bestå av ledere der inntak- og fosterhjemsledelse er representert.
 • Medlemmene oppnevnes for to år av gangen, med personlig varamedlem. Varamedlemmene får tilsendt alle saksdokumenter. Forfall meldes til sekretariatet som innkaller varamedlem.
 • To brukerrepresentanter, KS Nord-Norge og fylkesmannen i de tre fylkene deltar som observatører med tale og forslagsrett.

Arbeidsform

 • OSO Barnevern konstituerer seg selv på første møte med valg av leder og nestleder. Ledelsen alternerer mellom Bufetat og kommunene og funksjonstiden er to år. Ledelsen fungerer inntil ny ledelse er konstituert. Sekretariatet legges til Bufetat, region nord.
 • OSO Barnevern kan opprette egne utvalg og arbeidsgrupper og kan for øvrig innkalle andre representanter ved behov.

§ 3 Mandat

OSO Barnevern er et samarbeidsorgan som skal drøfte vesentlige endringer i partenes tjenestetilbud og/eller organisering som vil kunne medføre konsekvenser for den andre part og partene skal informere hverandre.

§ 4 Rammer for samarbeidet

 • Lov om barneverntjenester.
 • Samarbeidsavtale om barnevern inngått mellom KS og BLD (Gjeldene for perioden 2011 -2013 + evt. ny revidert avtale).

§ 5 Prioriterte samarbeidsområder

 • Drøfte overordnede prinsipper og strategier, samt nasjonalt vedtatte endringer som vil kunne ha innvirkning på samarbeidet mellom partene.
 • Samarbeide om utviklingen av den totale barnevernstjenesten i Nord-Norge når det gjelder:
  1. Felles fagprofil, herunder samhandling om mål, strategier og resultater.
  2. Akuttiltak og kriser rundt barn og familier.
  3. Rekruttering og oppfølging av fosterhjem.
  4. Tilbud til barn med sammensatte behov – herunder særskilte utfordringer som følge av minoritets - og flerkulturell bakgrunn.
 • Samarbeide om kompetansebygging som ledelse i barnevernet, kartleggingskompetanse, metodisk planarbeid og evalueringskompetanse.
 • Samarbeide om møter og konferanser herunder møter mellom Bufetat, region nord og politisk og administrativ ledelse i kommunene. KS' fylkesvise konferanser er en viktig arena for dette samarbeidet.

Dersom behovet tilsier dette kan partene enes om ytterligere samarbeidsområder.

§ 6 Arbeidsutvalg og prosjekter

OSO Barnevern kan ved behov nedsette egne arbeidsutvalg på ulike saksområder, som rapporterer tilbake til OSO Barnevern. Mandat og funksjonstid defineres av OSO Barnevern.

§ 7 Utgiftsdekning

Inntil videre er det generelle prinsippet at Bufetat og kommunene dekker egne utgifter til deltakelse i møter, felles faglige aktiviteter og utviklingsprosjekter.

§ 8 Vedtektsendring

OSO Barnevern kan foreslå endringer i vedtektene. Vedtektsendringene skal godkjennes av KS fylkesstyrer i Nordland, Troms og Finnmark og Bufetat, region nord.

Arrangementer

Konferanse "Utvikling av barnevernet i Nord-Norge"

OSO barnevern Nord-Norge inviterer alle som har ansvar, interesser og et hjerte for utsatte barn og unge, til en halvdagskonferanse «Muligheter og utvikling av barnevernet i Nord-Norge».

Politisk og administrativ ledelse, fagfeltet i barnevern og øvrige samarbeidspartnere ønskes velkommen!

Konferansen er gratis og avholdes i Tromsø den 27. februar på Clarion Hotel The Edge.

Programmet

Presentasjoner

Referater

Referat fra møte i OSO Barnevern Nord-Norge 28. februar 2019

Sted og tid: Clarion Hotel The Edge, Tromsø, 28. februar kl. 09:00- 13:00

Saksbehandler: Marina Zyryanova

Medlemmer til stede

Kommuner

Fra kommunene i Nordland

 • Heidi Johnsen, barnevernsleder i Narvik kommune – vara for Arve Rolandsen
 • Kari Mortensen, enhetsleder, Vesterålen barnevern - fast medlem
 • Inger-Ritha Olsen, barnevernsleder i Mo i Rana – vara for Kari Mortensen

Fra kommunene i Troms

 • Frode Skuggedal, administrasjonssjef i Salangen – vara for Hugo Thode Hansen
 • Aina Isaksen, barnevernsleder i Tromsø kommune - fast medlem
 • Inger Slettum Olsen, barnevernsleder i Lenvik kommune – fast medlem

Fra kommunene i Finnmark

 • Bodil Negård, barnevernsleder i Hammerfest kommune - fast medlem
 • Ann Helen Blix Smikop, barnevernsleder i Porsanger kommune - vara for Bodil Negård

Bufetat, region nord

 • Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør
 • Bente Henriksen, avdelingsdirektør stab
 • Bente Wistven, kommunikasjonssjef
 • Hilde Skaret, avdelingsdirektør Inntak
 • Ann Sissel Punsvik, enhetsleder Fosterhjem
 • Margrete Grinaker Berle, enhetsleder Inntak

Fylkesmannen

 • Merete Jenssen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • Randi Gundersen, Fylkesmannen i Nordland

KS

 • May Liss Nicolaysen Teisrud, KS Nord-Norge, prosjektleder Finnmarksmodell barnevernet

Utdanningsinstitusjoner

 • Nina Hermansen, instituttleder, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT
 • Kate Eileen Mevik, dosent, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet

Foredragsholdere

 • Lena Lauritsen Bendiksen, dekan, Fakultetsledelse og stab Juridisk fakultet, UiT
 • Mona Haugli, KS Nord-Norge

Forfall

Kommuner

 • Øystein Johannessen, rådmann i Sømna kommune – fast medlem
 • Pål Trælvik, rådmann i Brønnøy kommune – vara for Øystein Johannessen
 • John-Arvid Heggen, kommunalsjef i Vefsn kommune – fast medlem
 • Randi Gregersen, rådmann i Sortland - vara for John-Arvid Heggen
 • Arve Rolandsen, barnevernsleder i Bodø kommune – fast medlem
 • Hugo Thode Hansen, rådmann i Harstad kommune - fast medlem
 • Einar Pedersen, rådmann i Kåfjord kommune - fast medlem
 • Hogne Eidissen, rådmann i Senja kommune – vara for Einar Pedersen
 • Jørn Aslaksen, rådmann i Tana – fast medlem
 • Raymond Robertsen, rådmann i Nordkapp kommune - vara for Jørn Aslaksen
 • Marion Høgmo, rådmann i Loppa kommune - fast medlem
 • Lill Torbjørg Leirbakken, rådmann i Måsøy kommune - vara for Marion Høgmo
 • Olaf Trosten, barnevernsleder i Nesseby og Tana kommuner – fast medlem
 • Sølvi Arvola, barnevernsleder i Vadsø kommune – vara for Olaf Trosten

KS

 • Unn Martinsen, KS Nord-Norge

Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Thomas Johansen, Landsforeningen for barnevernsbarn

Agenda

 • 01/19 Godkjenning av dagsorden
 • 02/19 Godkjenning av møtereferat fra møte 17.-18.oktober
 • 03/19 God praksis og kunnskapsdeling mellom de ulike nivå (Bufetat, kommunale barnevernstjenester, politisk ledelse) - oppsummering fra gårsdagens konferanse, kort status på arbeid med utviklingsnettverk og Finnmarksmodellen v/KS, dialogkonferanser v/Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • 04/19 NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem ved Lena Lauritsen Bendiksen, dekan, Fakultetsledelse og stab Jurfak, UiT Norges Arktiske universitet, medlem i Fosterhjemsutvalget
 • 05/19 Fylkesmannen om 2018 ved Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Troms og Finnmark
 • 06/19 Akuttberedskap (kompetanse nødvendig for forsvarlig akuttberedskap) - status ved alle medlemmer/Fylkesmannen om status i egen kommune eller eget område
 • 07/19 Presentasjon av akuttkompetanseteam ved barnevernsleder Aina Isaksen, Tromsø kommune
 • 08/19 Oppsummering av dagen. Planlegging av neste møte: Dato, forslag til saker.

Saksnr.

Saksfremstilling

  01/19

 Godkjenning av dagsorden

 Leder Aina Isaksen åpner møtet

 Lederen presenterer dagsorden.

 Vedtak:

 • OSO godkjenner dagsorden for møtet
 • Sak 5/19 utsettes

02/19

 Godkjenning av møtereferatet fra møte 17.-18. oktober

 Møtereferatet ble sendt ut til alle OSO-medlemmer etter møtet i april for innspill og kommentarer.  Referatet er publisert på OSOs nettside www.bufdir.no/barnevern/osobarnevern.

 Vedtak:

 • OSO godkjenner møtereferatet

03/19

 God praksis og kunnskapsdeling mellom de ulike nivå (Bufetat, kommunale barnevernstjenester, politisk ledelse)

 Oppsummering av konferansen 

 Det var om lag 100 deltagere når OSO inviterte til konferansen 27.02. Det var gjennomgående gode tilbakemeldinger etter konferansen på innhold og gjennomføring. Det var lav deltagelse fra kommunenes politiske og administrative ledernivå.

 Presentasjoner

 OSO er enige om behovet for en slik konferanse som setter barnevernet i Nord-Norge på dagsorden. Det er ønskelig å ha deltagelse fra administrative ledernivå og politiske nivå, og foredragsholdere må være bevisst bredden i målgruppen når de inviteres til å holde innlegg. Det foreslås for fremtiden å også invitere fylkeskommunal ledelse og kommunestyrerepresentanter.

 Forslag:

 • OSO foreslår å etablere en årlig halvdagskonferanse om nordnorsk barnevern.
 • Hammerfest kommune inviterer OSO barnevern på deres barnerettskonferanse.

 Vedtak:

 • Det jobbes videre med en ny OSO konferanse. Neste OSO-møte: planlegging av OSO-konferansen 2020

 Kort om status på arbeid med utviklingsnettverk og Finnmarksmodellen v/KS – Mona Haugli og May Liss

 Utviklingsnettverk, KS:

 Utviklingsnettverket er basert på KS`s effektiviseringsnettverk. Målgruppen er  kommunal toppledelsen sammen med barnevernledelsen. Deltakelse fra rådmann  og ordfører er en forutsetning for å være med i nettverket. Det kjøres en halv dag  opplæring om rolle og ansvar for ordfører- rådmann på feltet barnevern. Utviklingsnettverket bidrar med kunnskap om hva kommunen selv kan bestemme og hva som kan legges til grunn for strategisk styring av barnevernet.  Valg til høsten påvirker oppstart av utviklingsnettverket. KS vurderer oppstart etter valget. 

 OSO barnevern merket seg at både rådmenn og ordførere på gårdagens konferanse etterlyste gode arenaer for informasjonsutveksling. Utviklingsnettverk kan være et tiltak som imøtekommer et slikt behov.

 Det er et ønske om å inngå avtaler om dette i Troms og Finnmark. Planlegging av nettverket er forankret i rådmannsutvalget.

 Unn Martinsen er KS`s ansvarlig for barnevern i hele regionen.

 Dialogkonferanser v/Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Troms og Finnmark

 • Nordland: Har hatt 14 møter, to gjenstår i 2019

 Godt mottatt, politisk nivå stiller opp på møtene. Fylkesmannen har en full gjennomgang av barneverntjenesten før møtene.

 Innhold: Dialog, opplæring og tilsyn. Det er krevende for noen kommuner å venne seg til den doble rollen til Fylkesmannen.

 • Troms – 9 dialogmøter, Finnmark – ingen

 Risikobasert prioritering av møter. FM vurderer å legge møtene til ulike lokasjoner i Troms-Finnmark og så invitere kommuner «til seg».

04/19

 NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem ved Lena Lauritsen Bendiksen, dekan, Fakultetsledelse og stab Jurfak, UiT Norges Arktiske universitet, medlem i Fosterhjemsutvalget

 Lena Lauritzen Bendiksen satt i fosterhjemsutvalget og jobbet med NOU 2018:18. Den 18. desember presenterte fosterhjemsutvalget sin utredning som nå er sendt ut på høring med høringsfrist 20. mai 2019.

 NOU-en tar ikke opp insentiver adopsjon og statlige/private fosterhjem. Bendiksen påpeker at det er viktig å gi innspill på også disse områdene. 

 NOU

 Presentasjon

 Vedtak:

 • OSO tar informasjon til orientering
 • OSO ønsker oppfølging av dette temaet/ tilgrenset tema
 • OSO oppfordrer alle til å gi høringsinnspill til NOUen

06/19

 Akuttberedskap (kompetanse nødvendig for forsvarlig akuttberedskap) – status ved alle medlemmer/Fylkesmenn om status i egen kommune eller eget område

 Bodil Negård, barnevernsleder i Hammerfest kommune: Hammerfest har akuttberedskap på plass. Ivaretar beredskap for Kvalsund og Måsøy kommune. Planlegger øvelse på akuttberedskap. 

 Ann Helen Blix Smikop, barnevernsleder i Porsanger kommune: Opprettet barnevakt – En henvendelse siden 01.01.19.

 Aina Isaksen, barnevernsleder i Tromsø kommune: Vertskommune for Storfjord og Longyearbyen. Balsfjord med fra 01.03.19. Hatt to henvendelser på natt etter oppstart. Vardø er i kontakt med Tromsø. En eventuell avtale må bli noe ala den som kommunen har med Longyearbyen. Altså ikke utrykking fra Tromsø og lokale beredskap dersom behov for å rykke ut ved behov.

 Heidi Johnsen, barnevernsleder i Narvik kommune: Startet i fjor prosjektet om akuttberedskap i Ofoten og deler av Vesterålen. Beredskapsvakta er i gang siden februar 2019 – En henvendelse, ingen utrykning. Opplever utfordringer med saksbehandlingssystemene.

 Randi Gundersen, Fylkesmannen i Nordland presenterte oversikt over status til akuttberedskap i øvrige kommuner i Nordland.

 Merete Jenssen, Fylkesmannen i Troms og Finnmark presenterte oversikt over status til akuttberedskap i øvrige kommuner i Troms og Finnmark. 

 Kari Mortensen, leder for Vesterålen barnevern: En tjeneste – én beredskap. De første 6 uker – 6 utrykninger. I hele 2018 – bare 3. En vakt som ringer til lokalvakt, inkl. politi. Avtaler og rutiner er på plass. Vesterålen barnevern har veldig god erfaring med familieråd i akutt sak.

 Inger-Ritha Olsen, barnevernsleder i Rana kommune: Rana kommune kom sent i gang med barnevernsvakta. Ingen store endringer i antall henvendelser.

 Inger Slettum Olsen, barnevernsleder i Lenvik kommune: Har hatt barnevernsvakt i mange år –læringsnettverk i akuttberedskap med andre kommuner. Det er registrert økning i antall henvendelser.

 Frode Skuggedal, administrasjonssjef i Salangen: 8 kommuner i Sør- og Midt-Troms gikk sammen om akuttberedskap. Til sammen 25 000 innbyggere. Akuttberedskapen var i gang fra 01.01.19. Første måned – ingen henvendelser. Deler tanken om en større barnevernstjeneste.

 Bufetat, region nord:

 • Institusjonsplasser i alle fylker – utfordring med å være nært nok. Opplever nedgang i akutte henvendelser. 60 % kapasitetsutnyttelse av de 17 akuttplasser. Regionen vurderer derfor å omgjøre en avdeling ved Alta ungdomssenter til annen målgruppe.
 • God kapasitet på beredskapshjemmene det siste året. Hjemmene er spredt i landsdelen.
 • Felles akutt-telefon for hele regionen – akutt-team i Enhet for inntak. Røvika ungdomssenter betjener akutt-telefon utenfor ordinær arbeidstid.

 Vedtak:

 • OSO tar informasjon til orientering 

07/19

 Presentasjon av akuttkompetanseteam ved barnevernsleder Aina Isaksen, Tromsø kommune

 • Sammensatt av barnevernvakta og representanter for hver avdeling/fagforum. Beslutningsmyndighet ligger hos enhetsleder
 • Mål:
  • Redusere antall akutte plasseringer av barn og unge
  • Sikre god faglig kompetanse i akutte saker
  • Sikre en lik terskel i barneverntjenesten for når vi plasserer barn akutt
  • Bidra til økt støtte til saksbehandlere i akutte saker

 Presentasjon

 Vedtak:

 • OSO tar informasjon til orientering

08/19

 Oppsummering av dagen. Planlegging av neste møte: Dato og forslag til saker.

 • OSO-sekretariat oppsummerer vedtektene og sender til OSO-ledelsen
 • Neste møte: Forslag til tre datoer sendes ut til avstemning

 Neste OSO-møte:

 • Interkulturelt perspektiv: Oppdrag til Region nord i 2020 - RESAK gjøres om til nasjonalt kompetansesenter
 • Bodø behandlingssenter – status
 • Presentasjon av tilbud fra familievernet
 • Planlegging av OSO-konferansen 2020
 • Barnehuset ønsket å komme å presentere sitt arbeid
 • Utdanningssektor, UiT og Nord Universitet kommer med forslag til tema
 • Rådmenn skal oppfordres til å komme med innspill til saker
 • Psykisk helsetjeneste og barnevern 
Referat fra møte i OSO Barnevern Nord-Norge 17. og 18. oktober 2018

Sted og tid: Clarion Hotel The Edge, Tromsø, 17. oktober kl. 11.30 – 18. oktober kl. 12.00.

Saksbehandler: Marina Zyryanova

Medlemmer til stede

Fylkesmannen

Merete Jenssen (Dag 1), Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Randi Gundersen, Fylkesmannen i Nordland

Kommunene

Lill Torbjørg Leirbakken (Dag 2), rådmann i Måsøy kommune - vara for Marion Høgmo

Jørn Aslaksen, rådmann i Tana kommune - fast medlem

Øystein Johannessen, rådmann i Sømna kommune – fast medlem

Kari Mortensen, enhetsleder, Vesterålen barnevern - fast medlem

Aina Isaksen, barnevernsleder i Tromsø kommune - fast medlem

Inger Slettum Olsen, barnevernsleder i Lenvik kommune – fast medlem

Sølvi Arvola, barnevernsleder i Vadsø kommune – vara for Olaf Trosten

Bodil Negård, barnevernsleder i Hammerfest kommune - fast medlem

Bufetat, region nord

Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør

Hilde Skaret, avdelingsdirektør

Bente Wistven, kommunikasjonssjef

Ann Sissel Punsvik, enhetsleder Fosterhjemstjenesten

Brukerorganisasjoner

Thomas Johansen, Landsforeningen for barnevernsbarn

KS

May Liss Nikolaysen Teisrud, KS Finnmark – deltok som vara for Unn Martinsen

Observatører og foredragsholdere

Kirsten Buck Rustad, Bufetat, region nord

Olaf Jensen, seniorrådgiver, Bufetat, region nord

Maria Rolandsen, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset

Tommy Engvik, Trondheim kommune, prosjektleder for «DigiBarnevern»

Therese Mariann Winther, barnevernsleder i Kåfjord kommune

Nina Hermansen, Instituttleder, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT Norges Arktiske universitet

Eirin Rødseth og Rita-Kristin Hansen, UNN

 

Forfall

Kommuner

John Arvid Heggen, kommunalsjef i Vefsn kommune – fast medlem

Arve Rolandsen, barnevernsleder i Bodø kommune – fast medlem

Hugo Thode Hansen, rådmann i Harstad kommune - fast medlem

Einar Pedersen, rådmann i Kåfjord kommune – fast medlem

Bufetat, region nord

Bente Henriksen, avdelingsdirektør

KS

Unn Martinsen, KS Nord-Norge – May Liss Nikolaysen Teisrud deltok som hennes vara

Agenda

Leder v/OSO barnevern Nord-Norge starter møtet med en kort presentasjon av nye medlemmer til stede.

 • 11/18 Godkjenning av dagsorden
 • 12/18 Godkjenning av møtereferatet
 • 13/18 Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet - muligheter og begrensninger -v/ May Liss Teisrud KS
 • 14/18 Rekruttering av fosterhjem - Erfaringer fra LEAN prosjekt om rekruttering av fosterhjem ved Tromsø kommune og Fosterhjemstjenesten - v/Aina Isaksen, leder for barnevernstjenesten i Tromsø kommune, og Ann Sissel Punsvik, leder for Fosterhjemstjenesten, Bufetat, region nord
 • 15/18 Digitalisering av barnevernstjenesten:
  • Saksbehandlingssystemet DigiBarnevern – v/ Tommy Engvik, Trondheim kommune, prosjektleder, DigiBarnevern (Skype);
  • Bruk av digitale verktøy i behandlingstilbud – v/ Rita-Kristin Hansen og Eirin Rødseth, E-helse og IKT-avdelinga, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • 16/18 Akuttberedskap - inntil 3 minutter fra alle medlemmer/Fylkesmenn om status i egen kommune eller eget område.
 • 17/18 Strategisk tilnærming til arbeidet med rekruttering av fagfolk til barnevernet - Barnevernsutdanning - v/Nina Hermansen, Instituttleder, Institutt for barnevern og sosialt arbeid, UiT Norges Arktiske Universitet
 • 18/18 Nytt institusjonstilbud - Bodø behandlingssenter - v/Olaf Jensen, enhetsleder, og Maria Margareta Rolandsen, prosjektleder Helse Nord, Nordlandssykehuset
 • 19/18 Erfaringer fra prosjektet i interkommunalt samarbeid om barnevernstjenester i Nord-Troms kommuner – v/Therese Mariann Winther, barnevernsleder i Kåfjord, tidligere prosjektleder.
 • 20/18 Oppsummering. Neste møte i OSO barnevern.

Saksnr.

Saksfremstilling

11/18

Godkjenning av dagsorden

Leder Aina Isaksen åpner møtet og presenterer nye medlemmer

 • Øystein Johannessen er nytt fast medlem i OSO barnevern
 • Sølvi Arvola deltar for første gang som vara for Olaf Trosten

 Lederen presenterer dagsorden.

 Vedtak:

 • OSO godkjenner dagsorden for møtet

12/18

Godkjenning av møtereferatet fra møte 11.-12. april

 Møtereferatet ble sendt ut til alle OSO-medlemmer etter møtet i april for innspill og kommentarer.  Referatet er publisert på OSOs nettside www.bufdir.no/barnevern/osobarnevern.

Vedtak:

 • OSO godkjenner møtereferatet

13/18

Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet - muligheter og begrensninger

May-Liss Teisrud presenterer statusen i prosjektet «Finnmarskmodell barnevern»

Presentasjon og vedlegg

Vedtak:

 • OSO tar informasjonen til orientering

14/18

Rekruttering av fosterhjem

 v/Aina Isaksen, leder for barnevernstjenesten i Tromsø kommune, og Ann Sissel Punsvik, leder for fosterhjemstjenesten, Bufetat, region nord

 • Bakgrunnen for prosjektet ble presentert.
 • Prosjektet avsluttes 2. november. Tromsø kommune og Fosterhjemstjenesten, i Bufetat, region nord skal utarbeide en evalueringsrapport.
 • Partene har opplevd gode resultater ved begge å ta i bruk barnets behovsprofil – en mal utarbeidet av Bufetat, region nord. Dette har bidratt til en større forståelse mellom partene og raskere avklaringer ifm. plasseringer.
 • Viktig å korrigere bestillingen underveis – barnets behov kan endre seg med tiden.
 • 29 henvisninger i prosjektperioden – det var en periode med lavt antall henvendelser.

Presentasjon

Vedtak:

 • OSO tar informasjon til orientering
 • Evalueringsrapporten sendes til OSO når den er klar
 • Fylkesmannen inviterer Tromsø kommune og Fosterhjemstjenesten til barnevernsledersamlinger i 2019 for å dele deres erfaringer
 • OSO oppfordrer Bufetat til å dele barnets behovsprofil med alle kommunene i landsdelen

15/18

Digitalisering av barnevernstjenesten

Tommy Engvik, prosjektleder ved Trondheim kommune presenterte prosjektet om nytt saksbehandlingssystem «DigiBarnevern».

Presentasjon

Digitalisering av barnevernstjenesten

Rita-Kristin Hansen og Eirin Rødseth, E-helse og IKT-avdelinga, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Bruk av digitale verktøy i behandlingstilbud ved UNN

Som et ledd i satsingen «Bedre helsehjelp til barn i barnevernet» har Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet gitt felles oppdrag til sine respektive direktorater. Et av oppdragene i tildelingsbrev 2017 og 2018 er å tilrettelegge for bruk av digitale verktøy for psykisk helsehjelp til barn i barneverninstitusjon. Med digitale verktøy menes lyd/bilde-løsninger, det vil si videomøter eller videokonsultasjoner. 

Ved å tilrettelegge for bruk av digitale verktøy i behandling og oppfølging kan kontinuiteten i oppfølgingen og behandlingen ivaretas i større grad. Det er viktig å forhindre brudd i behandlingsrelasjoner når barnet f.eks. må flytte. Tiltaket kan også bidra til å senke terskelen for barn og unge til å ta kontakt med helsepersonell når de trenger det. Videre kan tiltaket bidra til å styrke samarbeidet mellom helsetjenesten og barneverntjenesten ved at f. eks. veiledning kan foretas ved videomøter.

For å gjennomføre oppdraget har det vært nødvendig å utrede en rekke forhold. Bufdir ba derfor Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN), om å utføre en utredning som kunne danne grunnlag for å tilrettelegge for bruk av digitale verktøy for psykisk helsehjelp til barn i barneverninstitusjon.  Rapporten har vært et viktig grunnlag for planlegging av piloten. UNN skal bistå i arbeidet med å planlegge, gjennomføre og dokumentere piloten.

Piloten skal testes ut i to regioner.

Presentasjon

Kommentarer og spørsmål:

 • Digitale løsninger som Skype, skal ikke erstatte men skal være i tillegg til fysisk møte med pasient. Likevel har digitale løsninger flere viktige fordeler:
  • En av de største fordelene med digitale løsninger er at ungdom ikke må bytte saksbehandler/lege ved flytting. Landsforeningen for barnevernsbarn har fått tydelige tilbakemeldinger på det fra barn og unge: «Det er det verste»
  • Mange ungdommer ønsker avstand, mer kontroll over omgivelsene, noe som er mulig ved videosamtale/Skype.
  • Mange dropper ut av behandlingen fordi noen ganger fordi avstandene er for lange.

Vedtak:

 • OSO tar informasjon til orientering
 • OSO er svært fornøyd med at tilbudet om helsehjelp til utsatte barn og unge i barnevernet styrkes. Slike satsinger er spesielt viktige i Nord-Norge pga landsdelens demografi.
 • OSO Sekretariat skal samle informasjon om kjente prosjekter i kommuner og Bufetat, som bruker video/telematikk i sitt tjenestetilbud til barn og unge.

16/18

Akuttberedskap

Barnevernsledere, rådmenn og Fylkesmannen presenterte statusen til etablering av akuttberedskap i eget område/egen kommune

 • De fleste kommuner er i prosess eller i mål med etablering og formalisering av akuttberedskap ved årsskifte.

 Kommentarer og spørsmål:

 • Hva er forsvarlig akuttberedskap? Og hva er kravet om responstid? – Fylkesmannen kan ikke stille noen krav fordi hver kommune er forskjellig. Det er opp til hver enkelt kommune å finne ut av hva forsvarlig akuttberedskap er for dem, og hvilken responstid er realistisk. 

Vedtak:

 • OSO tar informasjon til orientering
 • OSO samler eksempler på hvordan akuttberedskap er organisert i forskjellige kommuner/interkommunale barnevernstjenester
 • Tromsø kommune presenterer Akuttkompetanseteam på neste OSO møte
 • Status for akuttberedskap settes på saksliste for møter i 2019

17/18

Strategisk tilnærming til arbeidet med rekruttering av fagfolk til barnevernet - Barnevernsutdanning

Nina Hermansen, leder for instituttet for barnevern og sosialt arbeid, presenterte barnevernsutdanningen ved UiT, planer om et nytt masterprogram og hvordan de jobber med rekruttering av studenter og fagfolk til studiene.

Presentasjon

Vedtak:

 • OSO tar informasjon til orientering
 • Utdanningsinstitusjoner som tilbyr barnevernsutdanninger i regionen, anses som naturlige drøftings- og samarbeidspartnere for OSO barnevern. OSO vedtar å invitere UiT Norges Arktiske universitet og Nord universitet til å delta i OSO barnevern som faste medlemmer på lik linje som Fylkesmannen og KS. 

18/18

Nytt institusjonstilbud - Bodø behandlingssenter

Olav Jensen, Bodø behandlingssenter og Maria Rolandsen Helse Nord

Bufetat, region nord åpner en ny behandlingsinstitusjon i Bodø for barn i alder 13-18 år med psykiske lidelser. Foreløpig åpningsdato – midten av desember (med forbehold).

Regjeringen har vedtatt at samarbeid mellom barnevernet og psykisk helsevern skal styrkes. Det skal derfor etableres to nye omsorgs- og behandlingsinstitusjoner i 2018,  Bodø ungdomssenter i Bodø kommune og ved Agder ungdomshjem i Søgne kommune.

Barn med store og komplekse behov skal få et tilbud av høy kvalitet. Det nye institusjonstilbudet skal bidra til at barn med behov for omsorg utenfor hjemmet og psykisk helsehjelp, får samtidig hjelp fra barnevern og psykisk helsevern. Dette er en gruppe barn det i dag ikke finnes et godt nok tilbud til.

Presentasjon

Vedtak:

 • OSO tar informasjon til orientering

19/18

Erfaringer fra prosjektet i interkommunalt samarbeid om barnevernstjenester i Nord-Troms kommuner

Therese Mariann Winther, barnevernsleder i Kåfjord kommune, fortalte om interkommunalt barnevernssamarbeid i Nord-Troms.

Presentasjon

Vedtak:

 • OSO tar informasjon til orientering

20/18

Oppsummering. Neste møte i OSO barnevern.

 • Neste møte - 27-28. februar 2019
 • OSO oppfordres til å sende inn forslag til tema for neste møte.

Foreløpige forslag til dagsorden:

 • Barnevernet i Nord-Norge - regionale særegenheter
 • Akuttberedskap (kompetanse nødvendig for forsvarlig akuttberedskap)
 • God praksis og kunnskapsdeling mellom de ulike nivå (Bufetat, kommunale barnevernstjenester, politisk ledelse)
 • NOU fra Fosterhjemsutvalget – medio desember 2018
 • Statsråden inviteres til ett av de neste OSO-møtene

 OSO-leder Aina Isaksen takker alle for møtet. Møtet avsluttes kl. 12:00

Referat fra møte i OSO Barnevern Nord-Norge 11. og 12. april 2018

Sted og tid: Scandic Ishavshotel, Tromsø, 11.april kl. 11.30 – 12.april kl. 13.00.

Saksbehandler: Marina Zyryanova

Medlemmer til stede

Fylkesmannen

Linda Kråkenes, Fylkesmannen i Finnmark

Merete Jensen (dag 1)/Hilde Bremnes (dag 2), Fylkesmannen i Troms

Marianne Frostad Nilsen, Fylkesmannen i Nordland

Kommunene

Arve Rolandsen, Barnevernsleder i Bodø kommune – fast medlem

Kari Mortensen, Enhetsleder, Vesterålen barnevern - fast medlem

Frode Skuggedal, Administrasjonssjef i Salangen – vara for Hugo Thode Hansen

Einar Pedersen, Rådmann i Kåfjord kommune - fast medlem

Aina Isaksen, Barnevernsleder i Tromsø kommune - fast medlem

Inger Slettum Olsen, Barnevernsleder i Lenvik kommune – vara for Lisa Friborg

Olaf Trosten, Barnevernsleder i Nesseby og Tana kommune – fast medlem

Bodil Negård, Barnevernsleder i Hammerfest kommune - fast medlem

KS

May Liss Nikolaysen Teisrud, KS Finnmark – deltok som vara for Unn Martinsen

Brukerorganisasjoner

Thomas Johansen, Landsforeningen for barnevernsbarn

Veronika Løveng-Hansen, Landsforeningen for barnevernsbarn

Bufetat, region nord

Pål Christian Bergstrøm, Regiondirektør

Bente Henriksen, Avdelingsdirektør

Hilde Skaret, Avdelingsdirektør

Bente Wistven, Kommunikasjonssjef

Ann Sissel Punsvik, Leder Fosterhjemstjenesten

Eksterne og foredragsholdere

John Magne Knutsen, leder, Bodø ungdomssenter

Wenche Åsjord, fostermor fra Bodø

Ellen Fischer, Barnevernsleder i Tønsberg kommune

Ann Helen Smikop, Barnevernsleder i Porsanger kommune

Anders Henriksen, Seksjon for regelverk og barneverntjenesten, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Forfall

Kommuner

John Arvid Heggen, Kommunalsjef i Vefsn kommune – fast medlem

Randi Gregersen, rådmann i Sortland - vara for John Arvid Heggen

Hugo Thode Hansen, Rådmann i Harstad kommune - fast medlem

Jørn Aslaksen, Rådmann i Tana - fast medlem

Raymond Robertsen, rådmann i Nordkapp kommune - vara for Jørn Aslaksen

Marion Høgmo, rådmann i Loppa kommune - fast medlem

Lill Torbjørg Leirbakken, rådmann i Måsøy kommune - vara for Marion Høgmo

Unn Martinsen, KS Nord-Norge – May Liss Nikolaysen Teisrud deltok som hennes vara

Agenda

Leder v/OSO barnevern Nord-Norge starter møtet med en kort presentasjon av nye medlemmer.

 • 01/18 Godkjenning av dagsorden
 • 02/18 Norsk barnevern - utfordringer og utvikling
 • 15/17 Bruk av digitaliserte tjenester for veiledning av fosterfamilier og beredskapshjem - oppfølging fra forrige møtet
 • 03/18 Prosjekt om digitalisering av tjenesten
 • 04/18 Netthets mot barnevernsansatte og nye EU-regler for personvern
 • 05/18 3-minutters innlegg fra OSO-medlemmene
 • 06/18 Presentasjon av barnevernsprosjektet «Finnmarksmodellen»
 • 07/18 Ekspertutvalgets rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene
 • 08/18 Informasjon om håndboken i akuttberedskap i kommunalt beredskap
 • 09/18 Samarbeid med OSO helse – Psykisk helse oppfølging av utsatte barn
 • 10/18 Eventuelt. Oppsummering. Neste møte i OSO barnevern

Saksnr.

Saksfremstilling

1/18

Godkjenning av dagsorden

Leder Aina Isaksen åpner møtet og presenterer nye medlemmer og eksterne observatører.

 • Inger Slettum Olsen, vara for Lisa Friborg som har endret stillingsforhold, deltar for første gang.
 • Nina Hermansen (UiT, institutt for sosialt arbeid og barnevern) og Wenche Figenschow (Tromsø kommune) deltar som ekstern observatør.

Lederen presenterer dagsorden. Saken om fosterhjemsprosjektet utsettes til neste OSO.

 Vedtak:

 • OSO godkjenner dagsorden for møtet
 • OSO støtter ideen om å kontakte Nord universitet for å informere om OSO samt invitere til neste møte

2/18

Norsk barnevern - utfordringer og utvikling – Anders Henriksen, Bufdir.

 • Presenterte kort struktur av Bufetat/ Bufdir og variasjon i størrelse på kommunalt barnevern og utfordringer dette kan gi.
 • Gjennomgang av hovedmomenter i barnevernsreformen.
 • Barnevern kommunemonitor ble utviklet av BUFDIR.
 • Gjennomgang av regjeringens kompetansestrategi 2018-2024:
  • nye utdanninger og videreutdanninger fra 2018
  • etablering av veiledningsteam (15 kommuner og 5 fylker i 2018, utvides 2019)
  • læringsnettverk etableres av 2018
  • DigiBarnevern – digitalt saksbehandlingssystem for kommunalt barnevern
 • Akuttberedskap – oppdrag til Fylkesmannen i 2018 å bistå kommuner med akuttberedskap.
  • Forsvarlighetskrav – Fylkesmannen må vurdere hva forsvarlig beredskap er for den enkelte kommune.
 • Private aktører – Vista-rapport «Barnevern på ville veier» og lovtolkning fra departementet på myndighetskrav (brev av oktober): Private aktører kan kun «bistå», ikke overta alt ansvar for barneverntjenester.
 • Tolkningsuttalelser fra Bufdir kan man abonnere på.

 Kommentarer:

 • Kommuner gis økt ansvar for finansiering av fosterhjem og forsterkningstiltak
 • Bufetat skal fortsatt rekruttere fosterhjem og tilby beredskapshjem. Bufetat kan tilby spesialiserte fosterhjem som alternativ til institusjon. Smalere målgruppe. 
 • Kommunal egenandel i beredskapshjem økes etter en gitt periode. Spørsmål om hvordan dette sees på opp mot Bufetats bistandsplikt på formidling av hjem.
 • Fosterhjemsmeldingen 2020 og prosess fram mot denne, blir viktig.
 • Positive til dialogmøter mellom FM, kommuneledelse og barnevernstjeneste.
 • Mange barnevernsleder er først og fremst saksbehandler/fagperson, ikke tilstrekkelig fokus på ledelse.
 • Behov for standardisert arbeid

 Presentasjonen

Vedtak:

 • OSO barnevern tar saken til informasjon 

15/17

Bruk av digitaliserte tjenester for veiledning av fosterfamilier og beredskapshjem. – v/John Magne Knutsen, avdelingsleder ved Bodø ungdomssenter, og Wenche Åsjord, fostermor fra Bodø 

 • Wenche Åsjord har vært fosterhjem for flere barn
 • John Magne fortalte om arbeidet i avdelingen:
  • Veiledning – ukentlig eller oftere, individuelt eller gruppeveiledning
  • Startet med digitale/nettbaserte verktøy for veiledning som prosjekt i 2015 – Cisco Jabber (CJ), brukes på alle plattformer, krever ikke installasjon
  • Brukes også for møter med kommuner.
  • Geografiske forhold medfører at vi må tenke alternativt rundt stedlige møter og telefonmøter
  • Blir lettere tilgjengelig med nettbaserte verktøy
  • Skal ikke erstatte stedlige treff, men sees på som et tillegg. 
 • Wenche fortalte om sine erfaringer med CJ
  • Viktig at man har stedlige møter innledningsvis
  • På et senere tidspunkt, kan noen stedlige møter byttes med møter på CJ
  • Skaper større ansvarsfølelse/eierforhold hos fosterhjem da man må forberede seg til møtene på en litt annen måte
  • «Det optimale for hjemmet ville være å møtes face to face hver uke. Men jeg har stor tro på dette verktøyet vil gjøre det mulig å rekruttere flere gode familiehjem, selv om de er langt unna.»

Kommentarer:

 • Det ble gjennomført en spørreundersøkelse (lenke) blant fosterhjem om bruk av CJ i veiledningen; flertallet foretrekker CJ fremfor telefonveiledning.
 • Kombinasjon av individuell og digital veiledning; sørger for tettere oppfølging – god forebyggende effekt
  • Den digitale hverdagen er her: En del av Prop 73L – digitalisering er fremhevet
 • Kan ikke erstatte lovpålagte besøk
 • Som supplement er det en flott løsning.

Vedtak:

 • OSO barnevern tar info til orientering
 • OSO barnevern innser at grunnet geografiske forhold i Nord-Norge er digitale løsninger for veiledning, hjelpetiltak, samarbeidsmøter o.l. er et viktig supplement
 • OSO ønsker å invitere BUP Tromsø for å fortelle om deres praksis med bruk av digitale verktøy i behandlingstilbud
 • Det vises til innledende dialog med OSO helse om områder for samarbeid der digital veiledning/behandling er ett av temaene.

3/18

Prosjekt om digitalisering av tjenesten - v/ Ann Helen Smikop, Porsanger kommune

Ann Helen Smikop fortalte om prosjektet «Mobilt barnevern».

 • Kort opplæring
 • Frigjør arbeidstid for å tilbringe med familien og barnet
 • Effektivisering
 • Sikkerhet – taushetsbelagte personopplysninger er ivaretatt.
 • Viktig med lett tilgang til IKT-støtte

 Vedtak:

 • OSO tar informasjon til orientering
 • OSO barnevern ønsker mer informasjon om nasjonalt digitalt saksbehandlingssystem.

4/18

Netthets mot barnevernsansatte og nye EU-regler for personvern

 Ellen Fisher, barnevernsleder i Tønsberg kommune fortalte om situasjonen med netthets av barnevernsansatte i Tønsberg kommune og konsekvenser dette har hatt for arbeidet av barnevernstjenesten

 Presentasjonen

 Kommentarer:

 • «Barnevernsansatte ansees ikke som offentlige tjenestemenn - Hammerfest barnevernstjeneste

Kari Mortensen (Vesterålen barnevern) fortalte om erfaringer med lignende utfordringer i Vesterålen barnevern.

 • Bufdir må gripe inn og jobbe med det på høyt nivå
 • Kontakt med den som trakasserer – stille noe spørsmål: «Skal jeg oppfatte det som en trussel?»

Bente Wistven (Bufetat, region nord) presenterte kort nye EU-regler for personvern

 • En EU regulert personvernforordning innføres i Norge i slutten av mai. Forordningen har som mål å styrke personvernet ved behandling av personopplysninger.
 • Ansatte i Bufetat opplever tidvis utfordringer med å bli filmet på jobb, og at informasjonen spres i ulike sosiale mediekanaler.
 • Arbeidsgiver har ansvar for at personvernet til de ansatte ivaretas

Felles diskusjon:

 • Forebygging er viktig. Alt av telefoniutstyret o.l. skal ut av rommet under møter – innføre «husregler» for å forebygge filming og lydopptak av ansatte.

 Vedtak:

 • OSO barnevern er svært bekymret over økningen av hets mot ansatte i barnevernet gjennom sosiale medier.  Dette er en problemstilling som medfører redsel og sykemeldinger, og kan igjen bidra til lavere yrkesstolthet og påvirke rekruttering til yrket. Dette er en utfordring som må løftes både politisk, administrativt og faglig. Problemstillingen har fått ufortjent lite oppmerksomhet, og OSO barnevern ser et behov for at omfanget av problemene kartlegges bedre og følges systematisk opp.
 • OSO barnevern jobber videre med en uttalelse som også inkluderer en avklaring fra statsadvokaten/riksadvokaten på definisjon av offentlig tjenestemenn. Aina Isaksen og Kari Mortensen legger frem et utkast i samarbeid med Bufetat, før uttalelsen endelig godkjennes av medlemmene i OSO. Uttalelsen tas sikte på å være klar innen juni.
 • OSO barnevern ber om å få en juridisk tolkning fra Bufdir vedrørende person- og rettsvern for ansatte i barnevern, sett opp mot utfordringer med netthets og opp mot personvernforordningen. Bufetat følger dette opp innen juni.

5/18

3-minutters innlegg fra OSO-medlemmene

Gjennomgående tilbakemeldinger er mye utviklingsarbeid, utfordringer med akuttberedskap, til dels mye sykefravær som påvirker drift i kommunalt barnevern.

Vedtak:

 • OSO tar informasjon om statusen og nyheter på barnevernsområdet i Nord-Norge til orientering

6/18

Presentasjon av barnevernsprosjektet «Finnmarksmodellen» - v/May Liss Nicolaisen Teisrud, KS Nord-Norge

Teisrud informerte om resultatene fra forprosjektet og planer for hovedprosjektet.

 • Forprosjektet gikk utpå samtale med alle kommuner og barnevernstjenester: Stor optimisme
 • Vil bistå kommuner med etablering av akuttberedskap.
 • Prosjektet videreføres i ett år

Kommentarer:

 • Forståelse av forsvarlighet varierer; det er behov for kompetanse for å forstå hva barnet trenger
 • Det er behov for tillit og gjensidig forståelse mellom barnevernsleder, kommunens økonomiansvarlig og administrasjonssjef for å kunne fungere.
 • Bufdir jobber med et kunnskapsregister - digital oversikt over metoder, tilbydere, kost-nytte komponent, mer brukervennlig

Presentasjon og rapport fra forprosjektet

Vedtak:

 • OSO tar informasjon til orientering
 • OSO ønsker å sette fremdrift og status i prosjektet på agenda på neste møte 

7/18

Ekspertutvalgets rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene – Bente Wistven, Bufetat, region nord

 • Presenterer hovedtrekk av rapporten og BUFDIRs høringsuttalelse
 • Bufetat, region nord vil levere inn høringsinnspill
 • KS leverte sine uttalelser.
 • Frist – 8.mai
 • Landsforeningen for barnevernsbarn jobber med sin uttalelse. Tromsø har gitt innspill i isn kommune.

Bufdirs høringsuttalelse og ekspertutvalgets rapport legges ved.

Kommentarer:

 • Ansvaret for forebyggende arbeid er tillagt kommune, ikke barneverntjeneste.
 • Arbeid med nettverk er mye lettere å gjøre i små kommune, ikke på fylkeskommunalt nivå. Store utfordringer, spesielt i store fylker med lav befolkning (Troms, Finnmark) -> store ulikheter
 • Kunnskapsbasisen er det viktigste. Behov for spesialisering. Det ligger mye bedre til rette for spesialisering i direkte linje til nasjonal organ.
 • Likt tilbud og samarbeid med psykisk helse er veldig viktig.

Vedtak:

 • OSO tar informasjonen til orientering

8/18

Informasjon om håndboken i akuttberedskap i kommunalt beredskap

 • Fylkesmannen i Troms, Nordland og Finnmark informerer kort om håndboken og hvordan Fylkesmannen planlegger å organisere arbeidet mot kommuner.
 • Kravet om akuttberedskap følger av lovkravet om forsvarlig barnevern: barneverntjeneste skal være representert med tilstrekkelig kompetanse og ressurser utenom kontortider.
 • Krav om formalisert ordning om akuttbredskap.

Nordland:

 • Presenterte håndboken til kommuner på ulike samlinger
 • Skjønnsmidler til fire (inter)kommunale barnevernstjenester – for å få på plass akuttberedskap

Troms:

 • På agendaen til årlig konferanse for rådmenn:
  • Krav til planen til hvordan akuttberedskap skal etableres – skal være på plass innen 1.februar 2019.
  • 1.juni 2018 – planen sendes inn til FM
 • Prosjektmidler tildelt for etablering av akuttberedskap – fire søknader er under behandling nå

Finnmark:

 • Alle kommuner er i gang med etablering av akuttberedskap
 • Mai 2018 kommer ny spørreundersøkelse fra Bufdir

 Kommentarer:

 • Tilgjengelighet, handlingskompetanse, handlingsmyndighet – er de tre minstekravene.

Vedtak:

 • OSO tar informasjon til orientering.

9/18

Samarbeid med OSO helse – Psykisk helse oppfølging av utsatte barn – Bente Henriksen, Bufetat, region nord

Henriksen informerer om samarbeid med OSO helse.

 • Møte med samhandlingsledere OSO helse senhøsten 2017. Avtale om å utarbeide notat om områder for samarbeid.
 • Notat om områder for samarbeid ble sendt OSO helse desember 2017. Områder for samarbeid sammenfaller med helsesatsingen i Prop 73L.
 • Avtalt møte med samhandlingsledere på nyåret ble flyttet.
 • Sekretariatet vil etterspørre ny invitasjon.

Vedtak:

 • OSO tar informasjon til orientering
 • Samarbeidet og møteaktivitet med OSO helse og OSO barnevern fordeles mellom medlemmer, sett opp mot geografisk tilhørighet.
 • Bufetat følger opp dialogen med Helse Nord for å få avklart møter. Sekretariatet utvikler en felles mal for møtene.

10/18

Eventuelt. Oppsummering. Neste møte i OSO barnevern.

 • Neste møte 27-28. september
 • Sekretariatet oppfordrer til å sende inn forslag til dagsorden snarest. Forslag til saker:
  • Akuttberedskap
  • Ulike problemstillinger rundt rekruttering av fosterhjem: Nesna, prosjekt om rekruttering av fosterhjem; Bodø kommune informerer om kommunens prosjekt for å rekruttere fosterhjem.  Tromsø kommune og Fosterhjemstjenesten informerer om status LEAN prosjektet
  • Barnevernsutdanning: Nord universitet og UiT
  • Saksbehandlingssystemet DigiBarnevern
  • Helse- og omsorgsinstitusjonen i Region nord
Referat fra møte i OSO Barnevern Nord-Norge 6. og 7. juni 2017

Sted og tid: Scandic Ishavshotel Tromsø, 6.juni kl. 11.30 – 7.juni kl. 13.00.

Deltakere:

Fra kommunenene

John Arvid Heggen, Arve Rolandsen, Kari Mortensen, Frode Skuggedal (vara for Hugo Thode Hansen), Einar Pedersen, Aina Isaksen, Lisa Friborg

Forfall: Frank Hansen, Jens Betsi, Bjørn-Atle Hansen, May-Tone Rirud 

Fra Bufetat, region nord:

Til stede: Pål Christian Bergstrøm, Bente Henriksen, Bente Wistven, Laila Krogh, Margrete Grinaker Berle, Ann Sissel Punsvik

Fra Fylkesmannen:

Til stede: Brita Stellander/ Merete Jenssen (for Hilde Bremnes), Fylkesmannen i Troms;
Randi Gundersen, Fylkesmannen i Nordland

Forfall: Linda Kråkenes, Fylkesmannen i Finnmark

Fra Landsforeningen for barnevernsbarn

Til stede: Thomas Johansen

Forfall: Veronica Løveng-Hansen

Fra KS:

Til stede: Unn Martinsen, daglig leder i KS Finnmark; May Liss Teisrud, Prosjektleder barnevern KS Finnmark.

Eksterne foredragsholdere:

 • Siss-Mari Solli, prosjektleder for barnevernsprosjektet i Alta kommune
 • Alf Iver Kinge, seniorrådgiver, Bufetat, region nord
 • Medlemmer av det regionale brukerforumet (Jan Marius, Sindre, Synnøve Orvik, Monica Agovic Nordaas)

Møteledelse: Pål Christian Bergstrøm

Sekretariat: Marina Zyryanova, Bufetat, region nord

Kort versjon av møtereferatet og vedtektene

 

Tirsdag 6.juni

 Velkommen v/ Pål Christian Bergstrøm

 • Gjennomgang av dagsorden
 • Presentasjonsrunde

Sak 1/17 Status for barnevernet i Nord-Norge, 3 minutters muntlig orientering fra alle OSO-medlemmer

Kommunene:

Jon Arvid Heggen, kommunalsjef i Vefsn kommune

 • Kommunen har vedtatt bosetting av enslig mindreårige flyktninger. Nedgang i antall bosettingsklare, medfører ledige plasser. Kommunen bemanner pt plasser som ikke er i bruk.
 • 6 kommune har innledet samarbeid om bl.a. rekruttering av fosterhjem. Dette samarbeidet videreføres.

Arve Rolandsen, barnevernsleder i Bodø kommune

 • Ingen barnevernssaker med fristbrudd, noe Rolandsen er meget fornøyd med. Målrettet innsats har gitt resultater.
 • Prosjekt rekruttering av fosterhjem videreføres.
 • Samarbeid med Værøy og Røst fungerer bra.

Kari Mortensen, enhetsleder, Vesterålen barnevern

 • Opplever at andelen barn fra andre kulturer, er økende. Mer komplisert å jobbe med familiearbeid i disse sakene.
 • Offentlige ansatte som skal være avlastningshjem må ansettes– Høyesterettens dom. Mortensen ønsker å høre hvordan andre kommuner løser dette.
 • Viser til tolkingsuttalelser gjort av Bufdir, og ber Bufetat vurdere tolkning knyttet til bistandsplikt akutt.
  • Bufetat tar innspill til etterretning og kommer tilbake til OSO med konklusjoner.

Einar Pedersen, Rådmann i Kåfjord kommune

 • Har ansatt prosjektleder for samarbeid barnevern i kommuner i Nord-Troms. Hun er godt i gang med prosjektet.
 • Akutt: Hvordan sikre likere vurderinger rundt akutte behov? Pedersen etterspør mer informasjon om kommunens plikt ved akuttplasseringer.
  • Pedersen viser også til tema om dette senere i programmet.

Aina Isaksen, Barnevernsleder i Tromsø kommune

 • Barneverntjenesten har foretatt noen organisatoriske endringer. Avdelinger er slått sammen. Har oppnådd bedre flyt i saksfordeling, undersøkelser foregår fortløpende.
 • Har spesialisert funksjon av godkjenning av fosterhjem, to saksbehandlere jobber kun med dette.
 • Kompetanseplan for 4 år vedtatt for barvernstjenesten. Bl.a. ny opplæringsbolk i familieråd med Bufetat inngår i denne.
 • Samarbeidsprosjekt med Fosterhjemstjenesten ved Bufetat, region nord. Omhandler prosess fosterhjem, fra bekymring til godkjent hjem.
 • Store utfordringer og alvorlige saker knyttet til netthets mot saksbehandlere.
  • Invitere inn Kripos på et OSO-møte

Lisa Friborg, enhetsleder i Balsfjord kommune

 • Balsfjord barnevernstjeneste har 6 ansatte og ivaretar godt sine oppgaver.
 • Psykisk helse, opplever en økning i problematikk rundt psykisk helse hos barne i barnevernet. En stor utfordring å ivareta disse barna på en god nok måte
 • Foreslår at OSO inviterer inn OSO helse til møte. Hvordan samarbeide om denne gruppen barn?
  • OSO barnevern tar initiativ til møte med OSO helse.

Frode Skuggedal, administrasjonssjef i Salangen – ikke til stede før senere på dagen

Bufetat, region nord

Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør

 • Utflating av aktivitetsvekst i 2017 – men ser en dreining mot flere atferdsplasseringer.
  • Behov for dynamisk tiltaksapparatet.
 • Færre som viser interesse for fosterhjemsoppdrag.
 • Fyrlykta – status som ideell aktør under vurdering
  • Revisjon av regnskapet pågår.
  • Nasjonalt møte mellom Bufdir og Fyrlykta 07.06.17, deretter regionale møter.
  • Hensynet til barnas beste må stå i fokus.

Bente Wistven, kommunikasjonssjef

 • Samarbeid om Arctic Race of Norway (ARN) – markedsføre behov for fosterhjem under sykkelrittet.
  • Stand og aktiviteter langs rutene.
  • Har tidligere erfart en økning i henvendelser fra potensielle fosterhjem under og etter ARN
 • OSO sekretariatet:
  • OSO-nettsiden er oppdatert
  • Tilfredshetsmålinger på statlige institusjoner i Bufetat region nord er publisert på nettsiden -tertiale rapporter per institusjon og samlet oversikt.
 • Oppfordrer alle OSO-medlemmer til å bruke nettsiden til OSO aktivt: www.bufdir.no/barnevern/osobarnevern 

Ann Sissel Punsvik, enhetsleder Fosterhjem

 • 230 fosterhjem rekruttert i 2016 – målet var 250
 • Beholder samme måltall i år
  • Fokus på store barn, søsken, barn med store omsorgsbehov
  • Nedgang i henvendelser, dette kan medføre færre familier på fosterhjemsopplæring.
 • Rekrutterer beredskapshjem, men antall hjem er stabilt pga turnover. Noen beredskapshjem går over til å bli varig omsorgsbase for barna.
 • Familiehjem og fosterhjem som ønsker å ivareta ungdom og barn med store omsorgsbehov, er utfordrende å rekruttere.
 • Prosjektsamarbeid om formidling av fosterhjem sammen med Tromsø kommune – starter 18. september.
  • OSO barnevern ber om at erfaringer fra prosjektet tas inn i OSO, da med tanke på spredning av gode praksis til andre kommuner.

Laila Krogh, seniorrådgiver, prosjektleder for enslige mindreårige asylsøkere

 • Stor nedgang i antall barn som skal bosettes. Det vedtas flere vedtaksplasser i kommuner og utfordringen er om vi har barn til alle vedtaksplassene.
 • Bosatt 14 barn hittil i år, 15 barn er klare for bosetting.
 • Nord-Norge bosetter 11 % av alle barn som kommer til Norge. Andel av befolkningen er 9 %.
 • Bosettingsutfordringer: Bufetat er avhengig av at kommuner som tar i mot barn for bosetting i denne målgruppa, gir gode botiltak. Det er godt samarbeid med kommuner og mellom kommuner. God kompetanse på både tiltak og målgruppe.
 • Utfordringen blir om kommunene får økonomiske utfordringer dersom det ikke blir god nok gjennomstrømming av barn til bosettingskommunene. Én av konsekvensene kan bli at kommuner må blande målgrupper, noe vi mener ikke vil være til det beste for barna. Uheldig hvis gode operative bosettingsplasser må legges ned.

Brita Stellander, Fylkesmannen i Troms

 • Har ansvar for 17 barnevernstjenester, ca 30 tiltak.
 • Mange små barneverntjenester i fylket.
 • Fristbrudd på undersøkelser og tiltak
 • Kommunemøter i 2017 – prioriterer sårbare kommuner
 • Bufdirs kompetansesatsing – FM i Troms er utvalgt.

Randi Gundersen, Fylkesmannen i Nordland

 • Oppdrag fra Bufdir på kompetanse – frister for korte til å muliggjøre gjennomføring. Dette er meldt tilbake til Bufdir.
 • Mange interkommunale barnevernstjenester i fylket. 26 kommuner inngår i ulike samarbeid..
 • Viser til gode resultater for Bodø kommune når det gjelder fristoverskridelser.
 • Dropp i antall saker til Fylkesnemnda i Nordland. Ser det samme på landsbasis.

Thomas Johansen, Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Deltar i Brukerforumet – etablering av forumet var en god ide
 • Poengterer følgende utfordringer:
  • Klageordningen for barn – vanskelig å finne fram og vanskelig å finne informasjon. Ønsker digitale løsninger for det.
  • Tilbakemeldinger på at tiden fra vedtaket fattes til tiltakets oppstart, er for lang.
  • Mange barn gir en tilbakemelding på at det er ok å bo på institusjon.
 • Organisasjonsendringer i LFB: Sentralbasert, nasjonalt styre, med lokale og regionale lag. Organisert etter gjeldende regler.

May Liss Teisrud, Prosjektleder barnevern KS Finnmark

 • Prosjekt Barnevern i Finnmark, skal gå over maks 4 år
 • Delkomponenter:
  • Kartlegging av kompetansebehov
  • Utarbeidelse av kompetanseplan
  • Rekruttere, beholde og videreutvikle personellet i barnevernstjenester
  • Sikre tilstrekkelig kapasitet
  • Bruke teknologiske løsninger
  • Utvikle modeller
 • Teisrud er i tillegg en del av nasjonalt nedsatt arbeidsgruppe som skal utrede kompetansebehov i barneverntjenestene, samt komme med innspill på hvilken kompetanse tjenesten bør ha tilgang til.
  • Informasjon om også dette arbeidet er av stor interesse for OSO.

Vedtak:

 • Informasjonen er tatt til orientering
 • Oppfølgingspunkter:
  • Bistandsplikt ved hasteplasseringer; Bufetat tar bruk av § til etterretning og gir OSO en tilbakemelding på dette.
  • Samarbeid med OSO helse settes på dagsorden.
  • Erfaringer fra prosjektet mellom Tromsø kommune og Fosterhjemstjenesten tas inn i neste OSO.
  • Netthets – Kripos inviteres på et OSO-møte: 3 ansatte ved Kripos som jobber kun med barnevernsansatte, OG beskyttelse av barn. Veileder fra FO om netthets.

Sak 2/17 Oppfølging fra forrige møtet

Presentasjon av Omsorgs- og endringsmodellen, Bufetat, region nord, v/ Pål Christian Bergstrøm

 • En felles faglig plattform for samhandling med kommuner i forkant, under og etter oppholdet.- Ferdighetstrening.
 • BLD og BUFDIR er opptatte av hva Region nord jobber med innen ITM/FIT (pilotprosjektet sammen med Vesterålen barnevernet, Rana kommune, Harstad kommune).
 • Notat fra Bufdir til BLD – likestille FIT med MST (økonomisk, administrativt).
 • Rana Blad – en artikkel om pilotprosjektet, forhindret 15 plasseringer ila prosjektet
 • Omsorgs- og endringsmodellen – faglig innhold på institusjonen og samhandling med kommunen etter oppholdet.
  • Kartlegging av barnets behov – standardiserte kartleggingsverktøy
  • Ferdighetstrening
 • Alle ansatte i Bufetat, region nords 8 institusjoner (unntatt akuttinstitusjonene) får opplæring innen Omsorgs- og endringsmodellen i 2017.
 • Samarbeid med helse – psykisk helse
 • Presenterer tilfredshetsundersøkelser blant ungdom på institusjonene i Region nord – publisert tertialvis på OSO sin nettside.
 • Presentasjonen kan lastes ned her.

Rutiner for oppfølging av private plasseringer legges frem for OSO, v/ Bente Henriksen

 • Rutinene skal sikre en enhetlig oppfølging og har som formål å sikre forsvarlige tjenester og effektiv ressursutnyttelse.
 • Rutinene innebærer en risikobasert oppfølging
 • Rapportering fra leverandørene skal bli mer standardisert
 • Presentasjonen kan lastes ned her

Kommunetilfredshetsundersøkelse – oppfølgingsarbeid med lav svarprosent i kommuner, v/ Bente Wistven

 • Systematisk måling av kommunenes tilfredshet med tilbud fra Bufetat skal sikre:
  • Informasjon om hva i prosessen som fungerer godt og hva kommunene er misfornøyd med.
  • Riktig tiltak til riktig tid
  • God dialog med kommunen
 • Svarprosent på om lag 27. Denne skulle gjerne vært høyere. Oppfordrer kommuner til å svare på undersøkelsen.
 • I tillegg skal Bufetat, region nord påse at barnets ID og saksansvarlig fra kommune registreres.
 • Presentasjonen kan lastes ned her.

Kommentarer fra OSO: Et minus at undersøkelsen ikke rommer situasjoner når kommunene velger å ikke benytte seg at tilbudt tiltak.

«Glassjenta»-saken – status etter møtet mellom BLD og HOD: Samarbeid om barnevern og helse – Pål Christian Bergstrøm

 • HELSESATSINGEN
  • 2018 – 2022
  • To pilotinstitusjoner vil bli etablert, basert på eksisterende institusjoner (en i Bufetat, region nord (Bodø område) og en i Bufetat, region sør) med en integrert modell – Bufetat-ansatte og ansatte fra psykisk helse jobber på samme institusjon.
  • Oktober 2018 – åpning av institusjonene, totalt 12 plasser, med krav om 80 % kapasitetsutnyttelse

Vedtak:

 • Informasjonen er tatt til orientering.

Sak 3/17 Gjennomgang av vedtekter for OSO barnevern Nord-Norge, v/ Unn Martinsen

 • Forslag til endringer ble sendt ut i forkant av møtet, sammen med et saksnotat
 • Prosjektperioden er over. OSO er inne i ordinær drift.
 • Det er noen skjønnsmidler igjen, men etterpå må OSO deltakerne dekke utgiftene selv
 • Sekretariatsansvaret tillegges fast Bufetat, region nord
 • Barnevern har en av de to dagene på rådmannssamlingen i KS Finnmark

Kommentarer fra OSO:

 • Motivasjon for videreføring av OSO er kartlagt og tilstede, noe som er gledelig for videreutvikling av barnevern i regionen.
 • Viktig å bruke denne arena for å identifisere andre områder hvor barnevernet kan settes på dagsorden.
 • Kommentar til paragraf 5: «Samarbeide om møter og konferanser herunder møter mellom Bufetat, region nord og politisk og administrativ ledelse i kommunene. KS' fylkesvise konferanser er en viktig arena» - Bør det stå politisk ledelse?
 • Bergstrøm: Ønsker å ha denne formuleringen siden det historisk ikke har vært så lett å sette barnevern på politisk agenda.

Vedtak:

 • Forslaget er vedtatt er vedtatt av OSO og sendes videre KS Fylkesstyrene og Bufetat, region nord for godkjenning.

Sak 4/17 Medvirkning i statlig og kommunalt barnevernsarbeid, v/ Alf Iver Kinge

 • Familieråd er et møte mellom offentlig instans og familien med deres private nettverk. Familieråd gir barnet og familien større innflytelse i en barnevernssak, og fører fram til en plan som skal bedre barnets og familiens situasjon.
 • Familieråd er foreslått metode i forslag til ny barnevernlov.
 • Kinge gjennomgår:
  • Familieråd i kommuner - status
  • Oversikt over kommuner som han mener kan tilby familieråd
  • Kommuner som har meldt interesse for bidrag til implementering
  • Hva med de andre kommunene?
 • For å lykkes med implementering av familieråd, viktig med god forankring også i kommunens toppledelse.
 • Presentasjonen kan lastes ned her.

Spørsmål og kommentarer fra OSO:

 • Kan familierådet brukes kun ved valg av bosted for barnet? - Nei, det kan brukes for ulike barnevernssaker.
 • Familieråd blir obligatorisk etter den nye barnevernloven. Behov for forskning.

Få mer informasjon om familieråd på Bufdir sine nettsider og på YouTube

Presentasjon av Regionalt forum for medvirkning

 • Brukerforumet presenterer seg
  • Jan Marius – bor i familiehjem
  • Sindre – beboer i statlig barneverninstitusjon
  • Synnøve Orvik – leder for avdeling Sortland, Fosterhjemstjenesten
  • Monica Agovic Nordaas – fungerende leder Silsand ungdomssenter
  • Bente Wistven – leder for kommunikasjonsenheten i Bufetat, region nord
  • Thomas Johansen – Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Brukerforumet avholder møte samme dag – Temaet for møtet er rekruttering av fosterhjem.
 • Påpeker flere utfordringer:
  • Store forskjeller i kommunalt barnevern.
  • Mange ungdommer forstår ikke systemet, hva de skal gjøre for å få den hjelpen som de behøver.
  • Manglende kontinuitet i flere kommuner – mange saksbehandlere, umulig å etablere forhold til sin saksbehandler.
  • Tilbakeholder informasjon – institusjonen får informasjon om flytting til annet sted, men det tar tid før kommunen gir denne til ungdommen
  • Ungdommen får ikke informasjon hvis saksbehandleren er syk, tar ferie, e.l.
  • Rutiner på institusjon for å snakke med de voksne, bygges ikke opp etter ungdommens behov, men når kontaktpersonen er på jobb.
 • Regler for ettervern er forståelig, men må gjøres bedre kjent for ungdommen:
  • KS sentralt har utarbeidet en veileder for overgangsperioden.
  • "Så ufattelig enkelt og så ufattelig vanskelig!" – Thomas Johansen
 • Prosjekt om ettervern mellom FM i Troms og Harstad kommune – ferdig ila juni-juli

Vedtak:

 • Informasjonen er tatt til orientering
 • Møtereferatene sendes til OSO-medlemmene
 • Resultatene fra prosjektet om ettervern presenteres på neste OSO-møte
 • OSO barnevern oppfordrer kommuner til å vurdere hvordan informasjon om saksbehandleres fravær kan informeres om.

Sak 5/17 Eventuelt. 

Ingen saker ble meldt inn for diskusjon.

 

Onsdag 7.juni

Sak 6/17 Kvalitets- og strukturreformen. Spørsmål og diskusjon

 • Bufetat v/ Bente Henriksen presenterer på vegne av direktoratet.
 • Presentasjonen kan lastes ned her.

Kommentarer fra OSO:

 • Små kommuner sliter med å ta inn nye tiltak. Få ansatte og dårlig økonomi påvirker dette.
  • Fylkesmannen i Nordland: De minste kommuner søker om skjønnsmidler når det kommer nye tiltak. Fylkesmannen forutsetter at nye tiltak innarbeides i budsjettet året etter.
 • Kommuner skal jobber mer med familier, finne tiltak, jobbe tverretatlig og tverrfaglig – positivt faglig sett, men enig om at økonomien vanskeliggjør gjennomføring.
 • Det ligger i loven at kommunene skal gjøre mer forebyggende arbeid.
  • Det å ha gode, nyttige forebyggende tiltak krever at kommunen er stor, med tilgang til nok kompetente folk som kan nødvendige metoder
 • Viktig å tenke interkommunalt samarbeid.
 • Ved plassering i familie og nettverk, er terskelen for godkjenning som fosterhjem kanskje litt lavere enn for øvrige fosterhjem.
 • Hvordan kan en beslutning kvalitetssikres?
  • Er en viktig del av prosjektet i Alta kommune – det finnes veldig forskjellige kvalitetssikringskriterier. Beslutninger tas i flere omganger i en barnevernssak. Beslutning om henleggelse/ undersøkelse/ tiltak/ avslutning.
  • Det foregår forskning på UiT der Tromsø kommune skal lever 1500 undersøkelsessaker. Resultater presenteres 1.runde i august, 2.runde i oktober. Forventer konklusjoner før jul. OSO ønsker å bli holdt oppdatert om denne forskningen.
 • OSO innspill: Oppfordring til å formidle viktighet av å sikre god informasjon om barnevern til politisk og administrativ ledelse.
 • Helsesatsingen: Kvalitets- og strukturreformen legger opp til innsats for barn og unge med behov for bistand fra helse. OSO barnevern ønsker å løfte dette temaet på en organisatorisk nivå - sende over en forespørsel om et møte med OSO helse, om hvordan de skal ivareta barn og unge i barnevernet.
  • Tilgjengelighet – store avstander. (Lisa Friborg – BUP i Nordland er veldig flinke å dra ut. I Troms har vi andre erfaringer)
  • Utfordring: Helse Nord kan ikke instruere helseforetak.

Fosterhjemstilbudet

 • Økt kommunalt ansvar. Søk etter fosterhjem i slekt og nettverk er lovpålagt, ansvar for all veiledning av fosterhjem, refusjoner utover grunnbeløp blir avviklet.
 • Familiehjem: Det er antydet at 100 familiehjem blir igjen i hele Norge. Nord-Norge er en 10%-region (Oslo tatt ut). Per dato har Region nord 70 av 500 familiehjem. I tillegg kommer fosterhjem tilknyttet private aktører.
  • Antas at flertallet av hjemmene skal omgjøres til kommunale hjem etter 2020.
  • Alta kommune betaler i dag faktiske kostnader for fosterhjem når disse kjøpes fra enten private aktører eller Bufetat. Bufetat er ikke inne og refunderer til Alta deres kostnader om forsterkning i kommunale fosterhjem.

Kommentarer fra OSO:

 • Behov for styrking av veiledningen til fosterfamilier.
 • Alta kommune selger veiledningstjenester til andre kommuner som har barn plassert i fosterhjem lokalisert i Alta. Ser at kjennskap til kommunale tjenester er positivt i veiledningen.

Institusjonstilbudet

 • Kostnader øker (Kommunenes egenandel økes til 40 %. I dag er gjennomsnittet på om lag 25 %).
 • Opplever ofte etter plassering hos private leverandører, et behov tilleggstjenester.
 • Det jobbes med en informasjonsportal med alle institusjoner, både private og statlige.
 • Fordeling statlige-private institusjoner på landsbasis er 50/50; Nord-Norge – 60/40 (kommentar: det er bra)

Spørsmål og kommentarer fra OSO:

 • Skal det komme et rammetilskudd for overgangsperioden?
 • Spisskompetansemiljø er etablert innenfor Bufetat for fagutvikling.
 • Bufetat blir et sikkerhetsnett for kommunene; med fosterhjem, akutt og andre spesialiserte tjenester.

Vedtak:

 • Informasjonen er tatt til orientering
 • OSO sekretariat sender en forespørsel til OSO helse om et møte

Sak 7/17 Orientering om forsøk om ansvarsdeling mellom kommune og stat, v/ Siss-Mari Solli, prosjektleder for barnevernsprosjektet, Alta.

 • Presentasjonen kan lastes ned her.
 • Overtok tre Aleris-hjem
  • Plus at de kjøper to statlige familiehjem til Bufetat
 • Inngikk en bistandsavtale med Bufetat. Denne gikk ut 30. april 2017.
 • Tilsatt 16 pers. Uten midler tildelt forsøket, ville det vært umulig å gjennomføre dette.
 • Etablert barnevernsinstitusjon. Fått mer fokus på skillet barnevern- andre lovverk. F.eks, jente med lett psykisk utviklingshemning; foreldre kan ikke ivareta omsorgen:
 • Må være flinkere å invitere seg selv og snakke med rådmenn og politisk ledelse/utvalg. Fortelle hva barnevern driver med.
 • Utviklingsarbeid:
  • Fosterhjem – mye arbeid med veiledning.
  • Undersøkelsesarbeid – ønsker å se mer på nettverksundersøkelser.
  • Tiltak – kontinuerlig utviklingsarbeid.
  • Forebyggende arbeid – kommunen SKAL skru innsatsen ned til tidlig innsats. Har et forbedringspotensial med dette samt involvering av barnevernstjenesten.
 • Kompetanseheving jobbes det kontinuerlig med.

Spørsmål og kommentarer fra OSO:

 • Ungdommer som fikk MST før, hvilket tilbud får de? - Det er ingen statistikk på dette, så jeg er usikker på eksakte tall, men ut fra konkrete saker jeg kjenner til jobber vi nok tidligere inn i disse sakene.

Vedtak:

 • Informasjonen er tatt til orientering
 • Status på prosjektet i Alta kommune settes fast på dagsorden.

Sak 8/17 Akuttberedskap - kommunens plikt v/Fylkesmannen i Troms, Nordland og Finnmark.

Det vises til Bufdirs tolkingsuttalelse og kartlegging av kommunenes akuttberedskap:

Status: Kartlegging begynt av Bufdir. Fylkesmannen vil på sikt overta.

 • Finnmark – 12 av 16 kommune som har svart
  • 1 barnevernstjeneste som har formalisert akuttberedskap
 • Nordland – 4 kommuner har formalisert akuttberedskap
 • Troms – 3 kommuner/tjenester har formalisert akuttberedskap

Kommentarer og spørsmål fra OSO:

 • Det ville vært interessant å få oversikt over ulike beredskapsordninger. Hvem har denne? Reiser de ut? Telefon? Hvordan sikres tilgang til riktig kompetanse? Hvilende vakt?
 • Det finnet et nasjonalt nr. Alarmtelefonen for barn og ungdom; 116 111. Disse skal kunne ta kontakt med kommunal beredskap. Direktekontakt til ansatte på personlige telefonnumre, er ikke forsvarlig ordning.
  • Etterlyses en veiledning fra Fylkesmannen på hva som er akseptabelt. Hva er minste krav?
  • I ny barnevernlov blir påtalemyndigheten fratatt myndighet til å fatte vedtak
 • Man kan få til samarbeidsordninger for ivaretakelse av beredskapen. Viktig å kunne sile ut hva som er akutt.
 • Forutsetter vaktordningen at barnevernleder skal være tilgjengelig?
 • Det påpekes at Bufdir er lovtolker på området barnevern.
 • Om akuttberedskap i kommunene

Oppsummering og avslutning av samlingen

 1. Fast OSO sekretariat tillagt Bufetat RN
  • Formannskapet roteres. Ny leder skal velges i løpet av høsten 2017.
  • Møter i OSO-ledelsen mellom OSO-møter; viktig arena for å diskutere møtene som er gjennomført og innspill til nye saker. Alle sine interesser skal gjenspeiles.
  •  Oppfordrer til å framsnakke og benytte OSO-siden aktivt. 
 2. Innholdet blir mer og mer interessant. Er på et annet nivå enn ved oppstart. Blitt mer strategisk og brukerperspektivet er løftet.
 3. Møter mellom samlinger

Saker til neste møte

 • Helsesatsingen – felles løp mellom Bufdir og Helsedirektoratet.
  • OSO barnevern og OSO helse – hvordan vi kan forberede oss til den. Setter opp møter for å planlegge det.
 • Erfaringer fra prosjekt Tromsø kommune og Fosterhjemstjenesten.
 • UiT og undersøkelsessaker?
 • Netthets. Kripos.
 • Digitalisering – et tema til neste samling? Bruk av digitaliserte tjenester, sosiale medier,
 • Oppdatering på kvalitetsreformen
 • Barns medvirkning – Tilfredshetsundersøkelsene blant ungdom på Bufetat, region nord sine institusjoner publiseres tertialvis på OSO-nettsiden
 • Rapportering fra barnevernsprosjektene i Alta kommune, i KS Finnmark og i Nord-Troms
 • Andre innspill
  • Unn Martinsen: Hva er hovedoppgaven til OSO nå som prosjektperioden skal avsluttes?
  • Hva man skal fokusere på. Kanskje enda et mer overordna blikk? Hva vil vi videre oppnå?
   • Forslag: OSO fremover – sak på neste møte.
   • Valg av representanter til OSO skjer til høsten. Gjenvalg, evt nye medlemmer.
 • Forslag til neste dato – 22-23. november.
Referat fra møte i OSO Barnevern Nord-Norge 22. og 23. november 2017

Sted og tid: Clarion Hotel The Edge, Tromsø, 22.november kl. 11.30 – 23.november kl. 13.00.

Saksbehandler: Marina Zyryanova

Medlemmer til stede

Fylkesmannen

Siri Jakobsen, Fylkesmannen i Finnmark

Merete Jenssen, Fylkesmannen i Troms

Randi Gundersen, Fylkesmannen i Nordland

Kommuner

John Arvid Heggen, Kommunalsjef i Vefsn kommune – fast medlem

Heidi Johnsen, Barnevernsleder i Narvik kommune – vara for Arve Rolandsen

Kari Mortensen, Enhetsleder, Vesterålen barnevern - fast medlem

Frode Skuggedal, Administrasjonssjef i Salangen – vara for Hugo Thode Hansen

Einar Pedersen, Rådmann i Kåfjord kommune - fast medlem

Aina Isaksen, Barnevernsleder i Tromsø kommune - fast medlem

Lisa Friborg, Enhetsleder i Balsfjord kommune - fast medlem

Jørn Aslaksen, Rådmann i Tana kommune - fast medlem

Olaf Trosten, barnevernsleder i Nesseby og Tana kommune – fast medlem

Bodil Negård, barnevernsleder i Hammerfest kommune - fast medlem

KS

Unn Martinsen, KS Finnmark

May Liss Nikolaysen Teisrud, KS Finnmark

Brukerorganisasjoner

Thomas Johansen, Landsforeningen for barnevernsbarn

Bufetat, region nord

Pål Christian Bergstrøm, Regiondirektør – dag 1

Bente Henriksen, Avdelingsdirektør

Hilde Skaret, Avdelingsdirektør

Bente Wistven, Kommunikasjonssjef

Ann Sissel Punsvik, Leder Fosterhjemstjenesten

Eksterne og foredragsholdere:

Hogne Eidissen, rådmann i Målselv kommune

Frode Løvlie, Deloitte

 

Forfall

Kommuner

Frank Hansen, Rådmann i Værøy – på grunn av været

Brukerorganisasjoner

Veronika Løveng-Hansen, Landsforeningen for barnevernsbarn

Eksterne og foredragsholdere

John Magne Knutsen, avdelingsleder avd. Statlige familiehjem, Bodø ungdomssenter – på grunn av været

Wenche Åsjord, fostermor fra Bodø – på grunn av været

 

Agenda

Leder v/OSO barnevern Nord-Norge starter møtet med at medlemmene gir en kort presentasjon av seg selv.

 • 8/17 Presentasjonsrunde
 • 9/17 Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 10/17 Godkjenning av referat fra møtet 6-7.06.17
 • 11/17 Akuttberedskap i kommunalt barnevern
 • 12/17 Helsesatsingen – Samarbeid mellom OSO barnevern og OSO helse
 • 13/17 Tilbakemelding på samarbeidsprosjektet mellom Tromsø kommune og Fosterhjemtjenesten
 • 14/17 Statusrapport fra barnevernsprosjektet i KS Finnmark
 • 15/17 Bruk av digitaliserte tjenester for veiledning av fosterfamilier og beredskapshjem.
 • 16/17 Resultatet fra Fylkesmannens tilsyn med ettervern i Harstad kommune, barneverntjenesten
 • 17/17 Om styring og ledelse i barnevernet
 • 18/17 OSO barnevern fremover – felles diskusjon basert på spørreundersøkelsen.
 • 19/17 2-3 minutters innlegg fra OSO-medlemmer
 • 20/17 Kvalitets- og strukturreformen – Hvordan jobber kommuner for å forberede seg til endringer?
 • 21/17 Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet
 • 22/17 Eventuelt. Avslutning av møtet. Nytt møte.

 

Saksnr.

Saksfremstilling

8/17

Presentasjonsrunde.

Perioden for medlemmene i OSO er 2 år. Neste periode er 2017-2019 og under ledelse av kommunene. Dette møtet er det første i ny periode og det skal velges leder og nestleder for kommende 2 år

Rådmannsrådene har oppnevnt nye medlemmer i OSO barnevern (uthevet skrift):

Medlem

Varamedlem

Fylke/organisasjon

John Arvid Heggen, Kommunalsjef i Vefsn kommune

Randi Gregersen, rådmann i Sortland

Nordland

Aina Isaksen, Barnevernsleder i Tromsø kommune

Håvard Gangsås, rådmann i Bardu kommune

Troms

Lisa Friborg, Enhetsleder i Balsfjord kommune

Inger Slettum Olsen, Barnevernsleder i Lenvik kommune

Troms

Jørn Aslaksen, Rådmann i Tana kommune

Raymond Robertsen, rådmann i Nordkapp kommune

Finnmark

Marion Høgmo, rådmann i Loppa kommune

Lill Torbjørg Leirbakken, rådmann i Måsøy kommune

Finnmark

Olaf Trosten, barnevernsleder i Nesseby og Tana kommuner

Sølvi Arvola, barnevernsleder i Vadsø kommune

Finnmark

Bodil Negård, barnevernsleder i Hammerfest kommune

Ann Helen Smikop, barnevernsleder i Porsanger kommune

Finnmark

Regiondirektør i Bufetat, region nord har vært leder de 2 siste årene.

Vedtak:

 1. Som leder for OSO barnevern for perioden 2017 – 2019, velges Aina Isaksen, barnevernsleder i Tromsø kommune.
 2. Som nestleder for OSO barnevern for perioden 2017 – 2019, velges Einar Pedersen, rådmann i Kåfjord kommune.

9/17

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste er sendt ut til medlemmene i henhold til praksis.

Bufetat konstitueres til å lede møtet. Pål Christian Bergstrøm gjennomgår sakslista:

- Sak 15/17 forskyves til neste møte – foredragsholderne kunne ikke komme pga. været.

Vedtak:

 1. Innkalling og saksliste godkjennes.
 2. Sak 15/17 om digital veiledning utsettes til neste møte.

10/17

Godkjenning av referat fra møtet 6-7.06.2017

- Referatet ble utsendt for innspill og kommentarer fra alle OSO-medlemmer.

- Sekretariatet har oppdatert referatet iht. mottatte tilbakemeldinger.

Vedtak:

 1. OSO tar informasjon om referatet til orientering
 2. Den endelige versjonen er publisert på OSO-nettsiden. https://www.bufdir.no/barnevern/osobarnevern/

11/17

 

Akuttberedskap i kommunalt barnevern – Presentasjon fra Fylkesmannen om hvordan akuttberedskap er organisert. Eksempler på hvordan beredskapen kan organiseres, vil fremkomme i håndbok som Bufdir lanserer i nær fremtid. Det påpekes at beredskapen skal være på plass i løpet av 2018.

PowerPoint-presentasjon legges ved:

 • Bufdir lanserer håndbok i akuttberedskap i nær fremtid. Eksempler på organisering vil fremkomme i denne.
 • Formalisert akuttberedskap – det skal fremkomme i arbeidsavtale, man skal være betalt.

Kommentarer:

Det er utfordringer særlig i små kommuner ifm. organisering av akuttberedskap sett opp mot ressursbruk. Dersom man klarer å rekruttere et årsverk til denne oppgaven, vil vedkommende arbeide omlag 20 % av en 100 % stilling. Utfordrende da dette er en begrenset ressurs.

Vedtak:

 1. OSO tar informasjon om nåværende akuttberedskap i kommuner til orientering
 2. OSO anbefaler at håndboken gjøres kjent og tas i bruk i kommunalt barnevern. Informasjon om håndboken tas opp i et senere OSO møte.

12/17

Helsesatsingen

- Orientering om etablering av omsorgs- og behandlingsinstitusjoner– v/Pål Christian Bergstrøm

PowerPoint-presentasjon legges ved. 

Kommentarer:

 • Referansegruppen har kun to representanter fra kommunalt barnevern, noe som anses som en svakhet
 • Prosjektgruppen/styringsgruppen har ingen representanter fra kommunalt barnevern.

OSO barnevern bør kunne si noe om prosjektet, innspill som sendes til prosjektstyret

- Samarbeid mellom OSO barnevern og OSO helse

Bente Henriksen, avdelingsdirektør i Bufetat, region nord, informerte OSO-medlemmene om møtet med samhandlingsansvarlige ved de fire OSO helse. Avtalt i dette møtet at OSO barnevern oversender et notat om samarbeidsbehov til de fire OS

Vedtak:

 1. OSO tar informasjon om etablering av to omsorgs- og behandlingsinstitusjoner til orientering. Regiondirektør i Bufetat tar innspill om kommunal representasjon med til styringsgruppen ledet av Bufdir.
 2. OSO tar informasjon om møtet mellom Bufetat, region nord og OSO helse til orientering.
 3. OSO barnevern ved sekretariatet lager et utkast til notat om grenseflater for samarbeid og sender det til utvalgte OSO medlemmene (Kari Mortensen og Lisa Friborg) for innspill. Forslaget behandles i etterkant av leder i OSO barnevern før utsendelsen til OSO helse.
 4. Videre samarbeid med OSO helse settes på dagsorden fremover.

13/17

Tilbakemelding på prosjektet mellom Tromsø kommune og Fosterhjemtjenesten – v/ Ann Sissel Punsvik, Bufetat, region nord, og Aina Isaksen, Tromsø kommune

PowerPoint-presentasjon legges ved.

- Bakgrunn for prosjektet: Barn venter for lenge på fosterhjem. Samtidig som kommunen takker nei til formidlet fosterhjem.

- Brudd på bistandsplikt.

- Innføring av LEAN-metoden for å sikre forbedring og effektivisering, og fjerne unødige flaskehalser.

-  Sikre at forsterkningstiltak vurderes.

Vedtak:

 1. OSO tar informasjon om samarbeidsprosjektet om rekruttering av fosterfamilier til orientering
 2. Status i prosjektet gjennomgås på neste OSO-møte med tanke på videre spredning

14/17

Statusrapport fra barnevernsprosjektet i KS Finnmark – v/ May Liss Teisrud, KS Finnmark 

PowerPoint-presentasjon legges ved.

- Prosjekt for å utvikle en egen modell for å sikre forsvarlige barneverntjenester i Finnmark.

- Bufdirs Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet «Mer kunnskap – bedre barnevern» – viktig komponent for Finnmarks-prosjektet.

- Kartlegging av kompetansebehov

- Orientering om hvilke tiltak som er planlagt

 Vedtak:

 1. OSO tar informasjon om fremgang i barnevernsprosjektet i Finnmark til orientering
 2. OSO følger utviklingen i prosjektet.

15/17

Bruk av digitaliserte tjenester for veiledning av fosterfamilier og beredskapshjem. – v/John Magne Knutsen, Bodø ungdomssenter, og Wenche Åsjord, fostermor fra Bodø

Foredragsholderne ankom ikke møtet på grunn av dårlig vær og kansellert fy

Vedtak:

 1. Sak 15/17 tas på neste møte

16/17

Resultatet fra Fylkesmannens tilsyn med ettervern i Harstad kommune, barneverntjenesten - v/Fylkesmannen i Troms, Merete Jenssen, fagansvarlig barnevern

PowerPoint-presentasjon legges ved.

- Ettervern – tiltak som ungdom har rett på etter fylte 18 år hvis de mottok barneverntiltak før de ble 18 år.

- Fylkesmannen presenterte funn i tilsynet. Disse er å anse som generelle og av regional karakter.

Vedtak:

 1. OSO tar informasjon om resultatene for tilsyn med ettervern i Harstad kommune til orientering.
 2. OSO oppfordrer til å starte tidlig (fra 16 år) med planer for ettervern og informasjon om muligheter.
 3. Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret bør være godt kjent i kommunalt barnevern.

17/17

Om styring og ledelse i barnevernet – v/Hogne Eidissen, rådmann i Målselv kommune

PowerPoint-presentasjon legges ved.

- Rådmannen viste stort engasjement og god innsikt i barnevernstjenestens arbeid. Han har i en årrekke jobbet systematisk med å sette barnevern på dagsorden i kommunen, gjennom blant annet å ha innført månedlige møter med barnevernsleder, som sikrer informasjon om situasjonen i det kommunale barnevernet. Dette samsvarer også med krav i Prop 73 L.

Vedtak:

 1. OSO tar informasjon til etterretning
 2. OSO vurderer at styring og god forankring av barnevernets arbeid i kommunens toppledelse er en forutsetning for at barnevernet skal lykkes med implementering, av blant annet kvalitets – og strukturreformen. 

18/17

OSO barnevern fremover – Felles diskusjon. Gjennomgang av resultater for spørreundersøkelsen, ny mal for møtereferat, forslag til møtereglement og interessentkart i grupper.

Vedtak:

 1. Møtereglementet innføres med mindre justeringer.
 2. Malen for møtereferat innføres.
 3. Innspill til interessentkartet tas inn og oversikten ferdigstilt.

19/17

2-3 minutters innlegg fra OSO-medlemmer

Gjennomgående tilbakemeldinger er mye utviklingsarbeid, utfordringer med akuttberedskap, til dels mye sykefravær som påvirker drift i kommunalt barnevern. Samarbeid med psykisk helse kan være utfordrende.

Vedtak:

 1. OSO tar informasjon om statusen og nyheter på barnevernsområdet i Nord-Norge til orientering

20/17

Kvalitets- og strukturreformen – Hvordan jobber kommuner for å forberede seg til endringer? – v/KS

Unn Martinsen gjennomgikk nasjonal kompetansestrategi med særlig oppmerksomhet viet det kommunale barnevernet.

Vedtak:

 1. OSO tar informasjon til orientering
 2. OSO anser kompetansestrategien https://www.regjeringen.no/contentassets/6e31905299774f5681d57311e284d519/bedre-barnevern.pdf som en nødvendighet for å sikre at kommunalt barnevern er i stand til å arbeide mer forebyggende og kunnskapsbasert.
 3. Informasjon om kompetansehevendesamarbeid mellom kommunene og med andre partnere følges forløpende opp i OSO.

21/17

Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet – rapport fra Deloitte på oppdrag fra BLD, v/ Frode Løvlie

Følgeevalueringen gir ikke et klart bilde av tydelige forbedringer som følge av forsøksordningen i de utvalgte kommunene så langt. Forsøket har kun vært i drift i nærmere 1,5 år og har også kommet ulikt i de tre kommunene.

PowerPoint-presentasjon og rapport legges ved.

Vedtak:

 1. OSO tar informasjon om funn og vurderinger av prosjektet til orientering
 2. OSO barnevern har fulgt forsøksordningen tett siden oppstart grunnet Alta kommunes deltagelse og vil også gjøre dette fremover. 

22/17

Eventuelt. Avslutning av møtet. Neste møte.

Det blir enighet om å avholde neste OSO-møte den 11-12.april 2018.

Forslag til saker til neste møte:

- Digitalisering, nye personvernregler, netthets

- Bruk av digitalt verktøy for veiledning av fosterhjem og beredskapshjem. Porsanger kommune inviteres for innlegg om deres prosjekt om digitalisering av tjenesten.

- Utdanningsinstitusjoner inviteres til dialog i forbindelse med kompetansestrategien og tematikk rundt forskningsbasert utviklingstrekk og saker.

- Dialog med OSO helse - Psykiskhelseoppfølging av utsatte barn.

Vedtak:

 1. Neste møte avholdes 11.-12.april 2018 i Tromsø.
 2. ekretariatet tar kontakt med den nye OSO ledelsen for videre planlegging
Referat fra møte i OSO Barnevern Nord-Norge 8. og 9. desember 2016

Sted og tid: Clarion Hotel The Edge (Tromsø), 8.desember kl. 11.00 – 9.desember kl. 13.00.

Deltakere:

Fra kommunenene

Til stede: May Liss Teisrud, Aina Isaksen, John-Arvid Heggen, Arve Rolandsen, Frank Hansen

Forfall: Hugo Thode Hansen, Jens Betsi, Bjørn-Atle Hansen, Erna Bakken, Einar Pedersen, Kari Mortensen, Jens Betsi, Erna Bakken, Inger-Ritha Olsen (vara for Kari Mortensen)

Fra Bufetat, region nord:

Til stede: Bente Henriksen, Bente Wistven, Ann Sissel Punsvik, Laila Krogh

Forfall: Pål Christian Bergstrøm, Ronny Wærnes

Fra Fylkesmannen:

Til stede: Lise Tymi (vara for Randi Gundersen), Linda Kråkenes, Hilde Bremnes, Silja Eriksen

Fra Landsforeningen for barnevernsbarn

Til stede: Thomas Johansen, Veronica Løveng-Hansen

Fra KS:

Til stede: Unn Martinsen, daglig leder i KS Finnmark 

Eksterne foredragsholdere:

 • Hilde Bautz-Holter Geving
 • Aud Lysenstøen
 • Jon Are Lian
 • Jon Tomas Finnsson
 • Kristin Richardsen

Møteledelse: Bente Heriksen

Sekretariat: Marina Zyryanova, Bufetat, region nord

 

Torsdag 8.desember

Velkommen v/Bente Henriksen, avdelingsdirektør i Bufetat, region nord.

 • Kort presentasjon av de nye medlemmene; Unn Martinsen, KS og Veronica Løveng-Hansen, LFB
 • Gjennomgang av dagsorden.

Vedtak:

 • Dagsorden er vedtatt.

Det nye OSO medlemmet Unn Martinsen (KS) - presenterer seg selv

 • Daglig leder i KS Finnmark, fikk ansvar for OSO barnevern Nord-Norge.
 • Ledererfaring fra fylkeskommunale sektor, overordnet for barnevern på Svalbard, ansvar for barnevern i flere ulike stillinger, skolesektor.
 • Som daglig leder i KS Finnmark sørger for god tilrettelegging for rådmannsutvalget og fylkesstyret i KS Finnmark.
 • Prosjekt «Utvikling av Finnmarks barnevern» - få til et så godt samarbeid som mulig i kommuner og mellom kommuner.

Sak 18/16 - 3 minutters muntlig orientering fra OSO medlemmene til stede

Finnmark

Linda Kråkenes, Fylkesmannen i Finnmark

 • Opplæring for ansatte hos Fylkesmannen
  • Kurs i systemrevisjon
  • Opplæring i tilsynssamtaler med barn
  • Saksbehandlerkurs, Helsetilsynet
 • Barnevernsinstitusjoner:
  • Bufetat:
   • Alta ungdomssenter (akutt)
   • Vadsø ungdomssenter (omsorg)
  • Aleris omsorgsinstitusjon
   • Kvenvik bofellesskap (overtatt for Mathisdalen) (4-24, 4-26), godkjent for 2 plasser per 16. november 2016. Ikke beboere pr. dato
   • Omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere - Tverrelvdalen omsorgssenter
   • Russeluft (4-24, 4-26) - godkjent for 2 beboere (1 beboer)
 • Gjennomførte individtilsyn 2016
  • Systemrevisjoner i Alta ungdomssenter og Vadsø ungdomssenter har ikke funnet alvorlige avvik i hvordan institusjonene styres
  • Landsomfattende tilsyn (LOT): Vardø, Nordkapp og Alta
   • Vardø og Nordkapp: Lovbrudd: avvik i to kommuner på hånderting av meldinger
 • Kommuneoppfølging – 3 tilsyn:
  • Bekymringskommuner: Måsøy, Tana, Hasvik
  • Utfordringer er kapasitet, turnover, tilgang til personal
 • Handlingsbaserte tilsynssaker: 17 nye saker fra personer som ikke er fornøyd med saksbehandling, 22 avsluttede saker
 • Rettighetsklager: 11 saker inn, herav 0 avvist/bortfalt.
  • Alle sakene kommer fra institusjoner, tvang på institusjon. Vurdert 18 bestemmelser, 16 – ikke medhold, 2 - medhold
 • Kommuneforsøket i Alta: Følgende nye tilbud som en følge av forsøket:
  • Etablering av ny enhet for tidlige tiltak (hjelpetiltak i hjemmet)
  • Etablering av døgntilgjengelig veiledningsmodell
  • Etablering av kommunalt institusjonstilbud med ulike tiltak, herunder
  • Leilighet som kan benyttes til foreldre
  • 3-4 hybler for ungdom i overgangsfase
  • 12 nye stillingshjemler, hvorav 4 nye fulltidsstillinger i det eksisterende tiltaksteamet.
  • Barnevernsledersamling i oktober 2016 for alle barnevernsledere i Finnmark: informasjon og innlegg om nye retningslinjer, veiledere mm på barnevernområdet, innlegg fra Bufetat, nytt fra Fylkesmannen og nytt i Fylket (forsøkskommune, prosjekt) faglig innlegg om barnevernslederrollen
  • Føringer for 2017
   • Landsomfattende tilsyn 2017; Regionalt tilsyn med Bufetat
  • Akuttarbeid i kommunene (videokonferanse m/ Bufdir 14. des 2016)
  • Veiledere, råd og veiledning
  • Tverrfaglig innsats
  • Stillinger: 50 % stilling gått over i fast

May Liss Teisrud, barnevernsleder i Hammerfest kommune

 • Målrettet arbeid med HMS
 • Har faset ut eksterne konsulenter, ansatt kompetanse i tjenesten
 • Oppnådd god gjennomstrømningstid
 • Jobber med å implementere Familieråd – gode resultater
 • Et nytt bofelleskap for EMA 15-18 år. Totalt er det to bofelleskap nå.
 • Er med i gruppe nedsatt av Bufdir for å kartlegge kompetansebehov i kommunalt barnevern

Troms

Hilde Bremnes, Fylkesmannen i Troms

 • 17 barnevernstjenester fordelt på 24 kommuner
 • Utfordringer:
  • Fristbrudd i undersøkelsessaker
  • Manglende tilsynsbesøk i fosterhjem
  • Rekrutteringsproblemer, særlig for små tjenester
 • Tilsynsoppgaver for 3 omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere:
  • gjennomført 2 årlige tilsynsrunder
  • Mye bra, men har også funnet bekymringsfulle lovbrudd
 • «Ida»-saken – Fylkesmannen i Troms var med på samarbeid om saken og rapporten.
  • Viktig: rettes blikk på hvordan Fylkesmannen og tjenestene skal forbedre sitt arbeid.
  • Som følge av «Ida»-saken, FM har lagt om på noen rutiner og måter – eksempelvis under tilsyn snakker først med ungdom, så med ledelsen. Det krever mer kapasitet.
 • I 2017 får i oppdrag landsomfattende tilsyn med Bufetat sin bistandsplikt, herunder ved inntak i institusjoner.
  • Etableres regionale tilsynslag: Bufetat, region nord – Fylkesmannen i Finnmark, Nordland, Troms.
  • Troms er koordinerende Fylkesmann – bindeledd mellom Fylkesmannen og Bufetat.
 • Fylkesmannen skal også rette sin oppmerksomhet til kommunale Barnevernstjenester og akuttberedskap.
 • Januar 2017 – Fylkesmannens januarmøte 2017, hvor rådmenn og ordførere er invitert, og som avvikles i samarbeid med KS Strategikonferanse, er barnevern et av hovedtemaene. Herunder også forventninger til kommunal barneverntjeneste, akuttberedskap og barn og unges rett til å bli hørt og medvirke.

Aina Isaksen, barnevernsleder i Tromsø kommune

 • Jobber mye med interne strukturer i 2016 – tilsyn fra Fylkesmannen
  • Arbeidsmiljø
  • Ledelsesutvikling
  • Jobb med ny organisering - fra januar (slå sammen de to avdelingene som jobbet med undersøkelser og tiltak - mye informasjon går tapt mellom to avdelinger)
  • Etablere team etter kompetanseområdet: Alle team skal ha kompetanse innen
   • voldssaker,
   • foreldrekonflikter,
   • rus og psykisk helse,
 • Oppfølgingsbesøk fra Fylkesmannen
 • Mindreforbruk hos barnevernstjenesten i 2016 skyldes færre plasseringer i institusjon (fra 20 til 10).
 • Kompetanseutvikling:
  • Voldssaker
  • Samarbeid med familievernkontoret Bufetat, region nord om høykonfliktsaker – gjensidig nytte
  • Kurs for russiske journalister – besøk på en Bufetat sin institusjon, universitetet, Barnets Hus osv. – interessant, demonstrerte ulik oppfatning av barnevernet
 • EMA under 15 skal bosettes av kommuner. Øker kapasiteten til 20 - Flyktningstjenesten bosatte 6.

 Nordland

 Lise Tymi, Fylkesmannen i Nordland

 • Vara for Randi Gundersen
 • 44 kommuner, 25 barnevernstjenester
 • 10 små tjenester – 3 ansatte eller færre. Interkommunalt samarbeid
 • Utfordringer fra rapporteringer:
  • Fristbrudd undersøkelser
  • Oppfølging på tiltak
  • Oppfølging på fosterhjem
 • Resultater av tilsyn: manglende dokumentasjon på faglige vurderinger; manglende tilbakemeldinger til tilmeldere;
 • Tysfjord kommune: sak om overgrep over barn
 • Jobber med meldeplikten i barnehager
 • Opplæring i samtale i barn – underfinansiert. Kunne invitere kun 1 representant fra hver kommune til samling – fokus på e-læringstilbudet
 • Analyse og beslutning – samarbeid med RKBU
 • Konferansen i høst – tema høykonfliktsaker
 • Institusjoner:
  • 4 statlige institusjoner
  • Aleris (2 små institusjoner) og et omsorgssenter for EMA – mangler oppfølging på vedtak.
  • KOA - ett omsorgssenter
  • Tendensen til ikke å nummerere tvangsprotokoller – fagprogrammet er komplisert
  • Nytt opplegg ITM/FIT på en institusjon – i dialog med Fylkesmannen om bruk av metoden

Frank Hansen, rådmannen på Værøy

 • Værøy gikk ut av barnevernssamarbeidet med 4 kommuner (Røst, Mosenes og Flakstad) – det ble for lite og sårbart.
 • I samarbeid med Bodø kommune
 • Behov for tverrfaglig kompetanse

John-Arvid Heggen, kommunalsjef i Vefsn kommune

 • Barnehuset er etablert på Helgeland, i Mosjøen
 • Private begynner å etablere seg: Aleris i Mo i Rana
 • 7 kommuner – prosjekt om rekruttering og veiledning av fosterhjem. Resultater i løpet av 1.halvåret 2017
  • To saker når kommuner ikke får tilbakemelding fra Bufetat.
 • Vefsn skal bosette EMA under 15 år
 • Barnevernstjenester melder flere saker om vold og overgrep – positiv erfaring med samarbeid med politi

Arve Rolandsen, barnevernsleder i Bodø kommune

 • Målrettet arbeid med fristbrudd
  • Målet – komme i 0 på fristbruddene
 • Krevende å jobbe i små, gjennomsiktige samfunn
 • Prosjekt om rekruttering av fosterhjem – laget en opplæringspakke.
 • Værøy: krevende å jobbe i små, gjennomsiktige samfunn.

Landsforeningen for barnevernsbarn

Thomas Johansen

 • Særlig fokus på NOU 2016:16 og EMA (forslag til ny lov om omsorgssentre)
 • Deltar i samarbeidsprosjektet med NAV om ettervern
 • Samarbeid med politi
 • Møte med Bufetat, region sør – fremmet OSO barnevern Nord-Norge som en god samarbeidsmodell.

Veronica Løveng-Hansen

 • Deltok på institusjonskonferansen – ingen representant fra Nord-Norge.

Bufetat, region nord

Bente Henriksen, avd.dir. Bufetat, region nord

 • Organisering av akutt
  • Viser til tidligere innspill/drøftinger om temaet i OSO
  • Et felles telefonnummer for akutte henvendelser. Betjenes av Enhet for inntak i arbeidstid, Røvika ungdomssenter utenom ordinær arbeidstid.
  • Samlet alle beredskapshjem under felles administrasjon under Røvika ungdomssenter.
  • Åpnet for plassering akutt på Tromsø ungdomssenter, der det er planlagt videre plassering.
 • Fokus på rekruttering av fosterhjem. Enhetsleder for fosterhjemstjenesten sier mer om dette.
 • Bufdir etablerer spisskompetansemiljøer for fagutvikling og implementering av praksis. Region nord har fått ansvar for omsorgs- og endringsmodell, region nord.
 • Fokus på ledelse i 2016
 • Familieråd
  • Ekstra fokus på Familieråd i 2017
  • Plan om å prosjektorganisere familieråd. Søker nå etter en til regional koordinator som skal jobbe med implementering av metoden i kommuner og Bufetat.
 • Enslige mindreårige asylsøkere
  • Regionen har fått mange nye kommuner som kan bosette enslige mindreårige asylsøkere under 15 år-
  • De fleste av disse kommunene er representert i OSO barnevern. Ser dette som veldig positivt.

Ann Sissel Punsvik, leder for Fosterhjemtjenesten, Bufetat, region nord

 • Målet for 2016 – 250 fosterhjem
  • Prognose for 2016 var 220
 • Barn med sammensatt problematikk, ungdom og søsken – vanskelig å rekruttere fosterhjem
 • Rekrutteringskampanjer - Store barn, søsken
 • ROS (elektronisk informasjonssystem over familier som har henvendt seg til Bufetat) blir ytterligere utviklet for å følge opp alle som tar kontakt.
 • Stor fokus på kompetanse av fosterfamilie: Opplæring og oppfølging
 • Region nord rekrutterer mye i familie og nettverk, men sammenliknet med øvrige regioner benyttes familieråd sjeldent.
 • Tilbud i gruppeveiledning første året: utfordring med geografi
 • PRIDE videregående kurs tilbys til alle fosterhjem registrert ved Bufetat

Laila Krogh, prosjektleder for EMA, Bufetat, region nord

 • Enslige mindreårige asylsøkere – fokus på bosetting, mye utreise fra omsorgssenter, brukte opp alle boplassene
  • Besøkte kommuner og botiltakene.
  • Særlig fokus på kompetansen på botiltakene
  • Bosetter stort sett i botiltak, noen ungdom får fosterhjem
 • 6 omsorgssenter, av dem 1 senter med kun 1 barn som snart får et fosterhjem
  • Barn som har begrenset opphold og som ikke skal bosettes – en spesiell gruppe, vanskelig situasjon.
 • Tilbud til bosettingskommuner – blant annet
  • Råd og veiledning om målgruppen, inkl. barnevernfaglige spørsmål ved behov etter bosetting
  • Rekruttering, opplæring og gruppeveiledning av fosterhjem
  • Familieråd som metode for å finne fosterhjem (for barn som har slekt i Norge)
  • Refusjon utgifter til barneverntiltak – overføres IMDi pr 2017
  • Opplæring i traumebevisst omsorg / miljøterapi

Bente Wistven, kommunikasjonssjef, Bufetat, region nord - fra Sekretariatet

 • Erna Bakken avslutter sitt verv i 2016. Et nytt medlem må oppnevnes.
 • En mal for PPT-presentasjon om OSO på OSO-nettsiden - bruk malen.
 • Gjensidig behov om å få ut informasjon om OSO – det ble snakk om å sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra kommuner
 • Nyhetsbrevet fra Bufetat går ut til kommuner og andre samarbeidspartnere – inneholder informasjon om etaten og OSO

Vedtak:

 • OSO barnevern tar status for barnevernet i Nord-Norge til orientering
 • Utfordringer som spesielt ble trukket fram:
  • Rekruttering av fosterhjem og beredskapshjem
  • Manglende dokumentasjon
  • Manglende oppfølging av meldinger

 

Sak 19/16 «NOU 2016:16 Ny barnevernslov, Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse» - Orientering om arbeidet i lovutvalget om barnevernloven - Hilde Bautz-Holter Geving. 

Spørsmål og diskusjon.

Lovutvalget ble satt ned for å gjennomgå barnevernsloven vedtatt i 1992.

Det har skjedd endringer i samfunnet som loven ikke tok hensyn til:

 • Flerkulturelle forhold
 • Flere barn som bor på flere steder.
 • Større fokus på menneskerettigheter, inkl. barns rettigheter
 • Kommunereformen og som følge av det – samarbeid med kommuner

To viktige spor:

 • Forenkling av loven (teknisk, språklig og strukturelt)
 • Åtte nærmere angitte problemstillinger:
  • Barnevernets ansvarsområde
  • Forebyggende arbeid
  • Begrunnelse av henleggelser
  • Regulering av «faglige prinsipper»
  • Tidsriktig barnevernlov
  • Tiltakene i barnevernet
  • Partsrettigheter og samvær
  • Rettighetsfesting

Utvalgets sammensetning:

 • 7 personer nesten alle med juristisk bakgrunn ift lov fra forskjellige felt, unntatt 1 (kommunalt BV)
 • 3 personer i sekretariatet
 • Månedlige møter fra desember 2014 til august 2016
 • Innspill fra berørte aktører: Fagreferansegruppe, egen ressursgruppe for barn og flere dialogmøter med andre
 • Studietur i Norge og i England, inkl. Statens Barnehus, Sametinget og Karasjok
 • Menneskerettslig utredning
 • Den nye loven:
  • Ny struktur. Det sentrale for barn kommer først
  • Enkelte nye begreper etter innspill fra barn
  • Flere av gjeldende lovs tiltak og ordninger videreføres, men:
   • nye bestemmelser som styrker barnets rettsstilling
   • enkelte endringer som styrker foreldres rettsstilling
   • tydeligere plikter for barnevernstjenesten og kommunen, og styrket krav til samordning og samarbeid
 • Barn bør «vokse opp i trygghet, kjærlighet og forståelse, og helst i egen familie» - Barnets beste.
  • Hvordan vurderer man barns beste? – Paragraf 2 – en momentliste (ikke uttømmende)
 • Rett til å medvirke
 • Barn skal kunne uttale seg direkte. Uttalerett knyttes ikke til bestemt alder
 • Dokumentasjon på vurdering hva er til barnets beste – videreføring av individuelle planer

Spørsmål og kommentarer:

Kommuner har egne lover for utarbeidelse planer o.l. Hvordan samkjøres den nye loven med eksisterende lover? – Svar: Den nye barnevernsloven inneholder ingen mal for sånne planer, det eneste er kravet om at en slik plan utarbeides for hvert barn.

Anbefaling av en barnehelsereform.

Les hele presentasjonen.

Vedtak:

 • OSO barnevern oppfordrer alle til å lese NOU-en og komme med innspill til departementet innen høringsfrist, Det vises til høringsbrev og NOU som kan leses på regjeringen.no

 

Sak 20/16 Kommunetilfredshetsundersøkelse - Ass.direktør Aud Lysenstøen, Bufdir. Spørsmål og diskusjon.

 • 60% av alle tjenester kjøpes fra private leverandører
  • ble laget felles retningslinjer for kvalitetssikring
  • synes positivt på Akutt
  • Spisskompetansemiljø på akuttstandard i en region.

Kommentar: Akuttsituasjon er en ekstraordinær situasjon. I den nye loven foreslås et eget kapittel for Akutt.

 • 5 regionale enheter for inntak, EIS, NIT, 5 regional fosterhjemtjenester - Implementert nasjonale rutiner som skal sikre at enhetene unngår uønsket variasjon
 • Konsekvenser av ny organisering og endrede rutiner
  • Rapport for 6 måneder siden: for lite systematikk, for lite grunnlag. Synlig behov for systematisk måling av alle inntak på institusjon og fosterhjem
 • Standardiserte spørreskjema - sendes ut 14 dager etter at inntaket er avsluttet)
  • Institusjon
  • Fosterhjem
  • Akutt
 • September-oktober 2015 – distribueres undersøkelsen. Svarandel – 28 %
  • Sterk oppfordring til kommuner å besvare undersøkelsen

Kommentarer fra OSO:

  • Flere i OSO barnevern har ikke sett undersøkelsen
  • Anbefales å sende undersøkelser til barnevernsledere, ikke saksbehandlere - Direktoratet mottar også ønsker om det motsatte.
  • Et veldig bra initiativ
 • Lav svarprosent i Region nord
 • Presenterer prosent andel på nasjonalt nivå vs Region nord
  • Akuttplasseringer
  • Institusjonsplasseringer

Kommentarer til presenterte resultater: Det er ikke plasseringen som kommuner ikke er fornøyd med. Kommuner er ikke alltid fornøyde med tilbudet de får. I slike undersøkelser er det viktig å spørre konkret hva man er misfornøyd med. – Svar: Oppfordres til å bruk kommentar-feltet

 • Datagrunnlaget skal analyseres på et workshop med regionene.

Les hele presentasjonen

Vedtak:

 • OSO barnevern tar informasjonen til orientering.
 • OSO barnevern anser en slik undersøkelse som en god mulighet til å formidle kommunenes ønsker og tilbakemeldinger til Bufdir.
 • Kommunerepresentanter i OSO barnevern følger opp undersøkelsen i sine enheter og bidrar til høyere svarprosent i neste runde.

 

Sak 21/16 Regionale og lokale samarbeidsavtaler og samarbeidsformer. – Jon Tomas Finnsson, Leder for psykisk helse og rus, Helse nord.

Spørsmål og diskusjon.

 • Det er utarbeidet en ny samarbeidsavtale mellom Helse Nord og Bufetat, region nord: inkluderer mal for lokale avtaler mellom barnevernsinstitusjon og BUP.
 • Siden 2013 – krav om styrking av helseside i barnevernet
 • «Oppsummering og anbefalinger fra arbeidet med helsehjelp til barn i barnevernet» - styrkning av fastlegefunksjon, oppretting av ambulante team i BUP
  • En generell oppfatning er t barn ikke trenger sengeplass på et psykiatrisk sykehus: «Barn har det best hjemme»
  • Veldig lite om barnevern i samarbeidsavtaler mellom sykehus og kommuner. - Avtaler mellom sykehus og kommuner ble revidert i sommer.

Kommentarer:

 • Siden avtalene ble revidert i 2016, vil det gå lang tid til neste revidering. Det var kommunerepresentantene i OSO sitt ansvar å sikre at barnevernet er med inni reviderte avtaler
 • Omsorgs- og endringsmodell, region nord – en håpefull modell i et helhetsperspektiv: inkluderer helse.

Vedtak:

 • OSO barnevern tar informasjonen til orientering.
 • Sekretariatet formidler kontaktinformasjonen til Jon Tomas Finnsson til OSO medlemmene: 

Møtet avsluttes kl.16:00.

 

Fredag 9.desember

Sak 22/16 Gjennomgang av «Glassjenta»-saken – Silja Eriksen, Fylkesmannen i Troms. Spørsmål og diskusjon.

 • Den offisielle rapporten er publisert på nettsiden til Fylkesmannen i Troms 
 • Stavanger Aftenblad har en podkast om saken
 • Fylkesmannen i Troms var på tilsyn på institusjonen hvor «Ida» bodde, snakket med jenta.
 • Et tilsynsteam opprettet på tvers av fylker.
 • Brukermedvirkning - jenta selv var involvert i tilsynet. Innhentet bistand fra Forandringsfabrikken (flere med lignende erfaringer) – et barneperspektiv på en helt annen måte.
 • Viktig med forandring startet fra ledernivå – samarbeid med andre instanser.
 • Samarbeid om barne- og ungdomspsykiatri - døgnsplasseringer for barn finnes nesten ikke, kun et prosjekt i Levanger.
 • Manglende dokumentasjon på de vurderingene og vedtektene som blir gjort, inkl. uenigheter.
 • Behov for tettere veiledning for personalet på institusjonene hvor barn med sammensatte problemer bor.
 • Politi, helse – har demonstrert utilfredsstillende vurderinger.
 • Viser til rundskriv om «Samarbeid mellom barnevernstjenester og psykiske helsetjenester til barnets beste»

Kommentarer:

 • Det viser manglende kompetanse på spesiell problematikk.
 • Flere som ikke blir kartlagt før tiltak/behandling settes i gang.
 • Viktig å bruke den saken for å gjøre endringer, skape diskusjon
 • Viktig å sette større fokus på sikkerhet på institusjoner - spesialtrening for å unngå bruk av tvang.
 • Veldig lite tilbud, mange midlertidige plasseringer/bosted, skaper stor usikkerhet for barnet.

Les hele presentasjonen.

Vedtak:

 • OSO barnevern har tatt informasjonen til orientering
 • OSO barnevern anbefaler alle med ansvar innen barnevern til å lese rapporten
 • «Ida»-saken følges opp i et fremtidig møte – etter ministermøtet, samarbeid om barnevern og helse.
 • Omsorgs- og endringsmodellen, region nord presenteres til OSO på neste møte
 • Rutiner for oppfølging av private plasseringer legges fram for OSO

 

Sak 23/16 Informasjon om kommunemodellen «Tidlig innsats for barn i risiko og kommende opplæring i PMTO (Parent Management Training – Oregon)» – Kristin Richardsen, Bufetat, region nord.

Spørsmål og diskusjon.

 • Informasjon om endring av ansvarsfordeling mellom stat og kommune, ref. Høringsnotat, Barne, likestillings – og inkluderingsdepartementet: Fokus på bruk av kunnskapsbaserte tiltak på kommunalt nivå, tidlig innsats og at flere barn og unge får hjelp som virker. Departementet viser til erfaringer fra implementeringen av Tidlig innsats for barn i risiko (TIBIR).
 • Presentasjon av kommunemodellen TIBIR og PMTO med fokus på bl.a. implementeringskunnskap, forskningsresultater og informasjon om en sentral PMTO-terapeut opplæring for alle regionene.
 • PMTO-terapeut opplæringen planlegges å starte i januar 2018 i Oslo. Bufetat legger ut informasjon om PMTO-terapeut opplæringen på sine nettsider.
 • Det ble på møtet fremmet ønske fra Fylkesmannen om nærmere kontakt og informasjon om implementeringen av TIBIR. Vennligst ta kontakt med Kristin Richardsen for mer informasjon.

Kommentarer og spørsmål:

 • Hvordan involveres kommuneledelsen i implementeringen? – Svar: I kommunen anbefaler vi å etablere en gruppe, forankring på rådmannsnivå. Det finnes implementeringsveilederen for TIBIR/ PMTO, kan kjøpes på Atferdssenteret sin nett-side.
 • Hva koster opplæring? – Svar: Opplæringene er gratis, kommunen må betale for reisen av ansatte til Oslo på seminarer, veiledningen gis lokalt i kommunen.

Les hele presentasjonen

Vedtak:

 • OSO barnevern har tatt informasjonen til orientering
 • Informasjonen om TIBIR/PMTO tas med i nyhetsbrevet som går ut til kommunene
 • Kommuner og Fylkesmannen som ønsker mer informasjon om PMTO og kommunemodellen TIBIR bes å ta kontakt med Kristin Richardsen på mobil 466 15 534.

 

Sak 24/16 Resultater av Brukerundersøkelsen – Bente Wistven, Bufetat, region nord.

 • Undersøkelsen er ikke offentliggjort ennå – det er Bufdir sin undersøkelse.
 • Går til statlige familiehjem, statlige og private institusjoner.
 • Justeringer i 2016-undersøkelsen sammenlignet med de forrige (2011, 2013)
 • Svarperioden – 3-4 uker
 • Hver institusjon (hvor 5 eller flere personer har svart) får en individuell rapport. Andre leser den regionale rapporten.
 • Institusjoner som utmerket seg, følges opp

Kommentar og spørsmål:

 • Er forholdet med biologiske foreldre tatt med i undersøkelsen? – Svar: Bufetat er ikke sikker, men skal undersøke det.

Vedtak:

 • OSO barnevern tar informasjonen til orientering
 • Bufetat, region nord undersøker spørsmål om biologiske foreldre er inkludert i undersøkelsen

 

Sak 25/16 Kort informasjon om prosjektet om enslige mindreårige asylsøkere – Laila Krogh, Bufetat, region nord.

 • Bufetat har ansvar for EMA under 15 år
 • Regioner fikk en del oppgaver som tidligere var sentralisert:
  • Omsorgssentre – 6 i Nord-Norge
  • Fulgt opp 68 barn i Nord-Norge
  • 19 av dem har begrenset oppholdstid – bor på omsorgssentret
  • 2 fikk avslag – skal reise tilbake
  • 1 – i barneverninstitusjon
 • Målet for 2016 var å bosette 56 barn
  • Barnet skal bosettes innen 3 måneder – urealistisk, kommuner er uklare, må prioritere dem som har ventet lengst.
  • Prosjektets eget måltall er 40 barn basert på vedtaksplasser i kommunene
 • Resultater i 2016
  • 26 barn er bosatt
  • 16 barn er utsøkt
  • 10 barn er bosettingsklare
  • 19 barn skal foreløpig ikke bosettes (begrenset opphold)
  • 5-6 barn har ikke fått svar på asylsøknaden
  • 28 barn overført til andre regioner
 • Mange av bosettingskommuner er representert i OSO barnevern.
 • Informasjons- og kompetansetiltak, samlinger
  • Opplæring i EXIT
 • 2016 – 97 barn under 15 år på landsbasis
 • Måltallet for 2017 i Region nord – 53 barn
  • Vil bosette barn fra andre regioner, hvis slektninger er bosatt i Nord-Norge
 • Mange små barn med sammensatt problematikk
  • Behov for små tiltak – med 3 – 6 barn.
  • Behov for flerkulturell kompetanse
 • Tilbud fra Bufetat

Les hele presentasjonen.

Vedtak:

 • OSO tar informasjonen til orientering
 • OSO barnevern fortsetter å jobbe med rekruttering av flere bosetningskommuner.

 

Sak 26/16 Status omorganisering av beredskap og akutt-kapasiteten i Region nord i 2016 – Bente Henriksen, Bufetat, region nord

 • Endret antall plasser på Akutt
  • Endret målgruppe på Tromsø ungdomssenter, der en avdeling tar akutt inn på paragraf 4-6, der det er planlagt videre plasseringer etter omsorgsparagrafer.
  •  Endring i måltall beredskapshjem, økning og omfordeling.
 • Måltallet på beredskapshjem – 69
  • Etter drøftinger i OSO; målrettet rekruttering i områder rundt barnehusene. I tillegg til andre regionale kampanjer.
  • 16 beredskapshjem formidlet fra fosterhjemstjenesten til avdeling for beredskapshjem
  • Frafall på 13 beredskapshjem – Hovedårsak er alder på oppdragstakere
   • Det bør være systematikk på kartlegging av årsaker
  • 5 nye hjem formidlet i Finnmark
  • 3 – i Troms
  • 5 – i Nordland
 • Måltall 2017 – 26 nye beredskapshjem
  • Tallet 26 inneholder differansen faktisk antall hjem-måltall, samt nye hjem som skal erstatte de som slutter i løpet av 2017.
 • Innføring av LEAN – mer effektive arbeidsprosesser; rekruttering av beredskapshjem
 • Samordnet akutt telefon etter arbeidstid på Røvika ungdomssenter. Dersom utfordringer er her, ta kontakt med regionkontoret. Erfaringer herfra vil framkomme i undersøkelsen som ble presentert under sak 20/2016.
 • Framvisning av status akutte henvendelser september-november 2016 for Nordland.

Vedtak:

 • OSO barnevern følger opp akutt også i 2017

 

Sak 27/16 Eventuelt. Avslutning av møtet.

 • Bente Henriksen takker alle for deltakelse i møtet
 • Neste møte forslås i uke 13
  • 28-29.mars – Oppvekstkonferanse i Nordland (Bodø).

Møtet avsluttes kl.12:10

Referat fra møte i OSO Barnevern Nord-Norge 1. og 2.juni 2016

Sted og tid: Clarion Collection Hotel With, Tromsø, 1.juni kl. 11.30 – 2.juni kl. 12.30.

Deltakere

Fra kommunene:

Tilstede: Einar Pedersen, Bjørn-Atle Hansen, Erna Bakken, Aina Isaksen, Lisa Friborg (dag 2), Heidi Johnsen (vara), John-Arvid Heggen, Kari Mortensen, Steinar Sørensen (vara)

Representert gjennom vara: Arve Rolandsen (Heidi Johnsen), Frank Hansen (Steinar Sørensen)

Forfall: Hugo Thode Hansen, Jens Betsi, May Liss Teisrud

Fra Bufetat:

Tilstede: Pål Christian Bergstrøm, Bente Henriksen, Bente Wistven, Ann Sissel Punsvik, Laila Krogh, Marina Zyryanova
Forfall: Erik Jarle Jakobsen

Fylkesmannen:

Fra Fylkesmannen i Nordland: Randi Gundersen
Fra Fylkesmannen i Finnmark: Linda Kråkenes
Fra Fylkesmannen i Troms: Silja Eriksen/Janne Petrine Pedersen

Fra KS:

Til stede: Sylvi Hjelle

Landsforeningen for barnevernsbarn: 

Til stede: Thomas Johansen og Veronica Løveng Hansen (for Jessica Eldstad)

 

Dag 1 - Onsdag 1.juni

Velkommen v/Pål Christian Bergstrøm.

Ønsket velkommen OSO medlemmene og gjester. Presenterte dagsorden og foreslår å forskyve diskusjonen om Sak 6/16 til Dag 2, etter innlegget fra Barnehus i Tromsø. Oppfordrer til å forberede innspill til vedtaket.

Viktige områder:

 • Høringsdokumentet for kvalitet og strukturendring i barnevernet og stortingsmeldingen om forsterhjemsområdet.
 • Kommuneforsøksordningen på barnevernsområdet – Alta kommune
 • Regionalt kompetansesamarbeid mellom stat og kommune
 • Enslige mindreårige asylsøkere og flykninger

Sak 9/16 Status for barnevernet i Nord-Norge - 3 minutters muntlig orientering fra alle OSO-medlemmer

Bufetat, region nord:

Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør

 • Bufetat, region nord jobber med å gi innspill til høringsnotat for Kvalitets- og strukturreform.
 • Region nord samarbeider med utvalgte kommuner om innføring av en overgangsordning fra institusjon til annen omsorgsbase (ITM-FIT).
 • Region nord opplever den største aktivitetsveksten i landet. Samtidig har regionen for høy oppholdstid.
 • 57 barn venter på fosterhjem og 29 barn under formidling pr første tertial.
 • Nasjonalt oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet – Region nord har fått et oppdrag om å utarbeide en plan for utprøving av standardisert(e) forløp innen funksjon 3, Omsorg. Frist for leveranse 1 desember. OSO holdes oppdatert.
 • Brukerundersøkelse for barn i statlige og private institusjoner og fosterhjem for alle barn over 9 år er gjennomført. Rapport offentliggjøres til høsten.
 • Det satt av midler til effektivisering og standardisering av fosterhjemstjenesten.
 • Regionen har annonsert etter flere beredskapshjem i Bodø og Tromsø, for å bedre beredskapen rundt Statens Barnehus
 • Som en konsekvens av kommuneforsøket omstilles MST Hammerfest. Kompetansen integreres i ITM/FIT, for å gi et tilsvarende kunnskapsbasert hjemmebasert tilbud til Finnmark

Ann Sissel Punsvik, leder for fosterhjemstjenesten

 • Regionen har et måltall på 250 fosterhjem, noe det vil bli utfordrende å nå.
 • Det jobbes med tilrettelegging for kurs og opplæring.
 • Behov for mere varierte fosterfamilier: De fleste vil ha små barn, mens de barna som venter er ungdom, søsken, ikke-etnisk norsk barn og barn med sammensatte behov.
 • Det har nylig vært gjennomført en rekrutteringskampanje for fosterhjem i slekt og nettverk. Fosterhjemstjenesten vil sende en digital informasjonspakke til kommunene.

Laila Krogh, prosjektleder

 • Så langt i år har det kommet 46 enslige barn under 15 år.
 • 245 barn venter på å bli bosatt i Norge. 16 av disse er klar for bosetting Nord-Norge.
 • 6 omsorgssentre i nord. Alle er tilknyttet private leverandører.
 • Bufetat inngår i et kompetansesamarbeid sammen med RVTS og UDI, hvor kommuner blir invitert til å delta.

Finnmark

Linda Kråkenes, Fylkesmannen i Finnmark:

 • Etablert 2 interkommunale barnevernstjenester, kommuner søker kommunesamarbeid. KS jobber med søknad om midler for interkommunal barnevernstjeneste for å sikre robust barnevern.
 • Høyt forbruk av private aktører i barnevernet
 • 3,4 nye stillinger fra BLD for å styrke barnevern.
 • Søknad fra 8 kommuner på skjønnsmidler.
 • Fylkesmannen viser til utfordringer, også i store i kommuner, med å tilby forsvarlige barnevernstjenester.
 • Aleris har åpnet tre avdelinger i Alta.
 • Dialogmøtet med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet – mandag 6.juni

Erna Bakken, Sør-Varanger:

 • Interkommunalt samarbeid er viktig for kommunen.
 • Sliter med å lukke avvik: høyt landtidsykefravær
 • Flere hjelpetiltaksaker enn før – veldig fornøyd med det.
 • Utarbeidet en samhandlingsrutine med politiet.
 • Stort behov og oppmerksomhet rundt kompetanseheving, som følge av endringer i problematikken i saker fra atferdsvansker hos ungdom til omsorgssvikt i hjemmet (vold/rus/psykiatri).
 • Avhengig av å kjøpe tjenester fra private institusjoner – opplever tilbudet som «dyrt og dårlig».

Troms

Silja Eriksen, Fylkesmannen i Troms:

 • Fem interkommunale tjenester i fylket.
 • Mange små kommuner som gjerne jobber alene. Påvirker kvalitet.
 • Bekymret for at kommunesammenslåingsprosesser skal påvirke interkommunale samarbeid.
 • Det har vært gjennomført rekke tilsyn.
 • Det jobbes med fristoversittelser i Troms. Høyt sykefravær i kommunalt barnevern er ofte årsaken til fristoversittelse.

Einar Pedersen, Kåfjord kommune:

 • En grundig gjennomgang av tjenesteapparatet, inkludert barnevernet.
 • Rådmenn følger barnevernstjenesten tett opp.
 • Kommunen har et sterkt forebyggende perspektiv
 • Kåfjord kommune er blant kommunene som har fått tildelt midler til interkommunalt samarbeid (Vesterålen-modellen).
 • Landsomfattende tilsyn: Ser et forbedringspotensial med å gi tilbakemelding til melder.

Aina Isaksen, Tromsø kommune:

 • 87 årsverk.
 • Fikk tilsyn fra Fylkesmannen i februar 2016 – ikke tilfredsstillende resultater: Utfordringen er å finne balansen mellom frister og kvalitet. Jobbe grundigere, og det vil ta tid.
 • Forslag til endringer i organiseringen i tjenesten: Med tanke på flyt i saksgang og ivaretagelse av brukerperspektivet
 • Skal bosette 30 EMA, ti av dem er under 15 år.

Nordland

Randi Gundersen, Fylkesmannen i Nordland:

 • 44 kommuner og 36 barneverntjenester
 • Nordland fylke ligger under landsgjennomsnitt på måloppnåelse på flere parametere. Ser at det bedres de en har fokus.
 • Ansatte i barnevernet pr. innbygger er høyt, men tilrettelegging for arbeidstakere og sykefravær har stor påvirkning på resultatene.
 • Det konkluderes med mange lovbrudd i tilsynssaker.
 • Vurderer igjen å gi støtte interkommunale samarbeid.
 • Større aktivitet knyttet til enslige mindreårige asylsøkere.
 • Oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om samtalekurs, bruk av nettbaserte løsninger i samtaler med barn på vegne av de tre nordligste fylkene.

Steinar Sørensen, Evenes kommune:

 • Økning av saker der politi må involveres, understreker godt samarbeid med politiet.
 • Utfordringer med tilgang til nok fosterhjem
 • Opplever ulike forventninger fra statlige organer i forbindelse med bosetting av EMA. Understreker behov for felles retningslinjer.

John-Arvid Heggen, Vefsn kommune:

 • Høye utgifter på barnevernsområdet, stor aktivitetsøkning. Dette fører til innkjøp fra private aktører og høye reiseutgifter.
 • Skal bosette 20 enslig mindreårige under 18 år.
 • Samarbeid om felles kompetanseheving med nærliggende kommuner.

Heidi Johnsen, Narvik kommune:

 • Nedgang i antall meldinger til barnevernet – konsekvens av negativ omtale i media?
 • Flere saker med seksuelle overgrep, trusler, vold.
 • Tett samarbeid med politiet.
 • Utfordringer med beredskapshjem, fosterhjem – har eksempel på barn som har vært svært lenge i beredskapshjem. Disse barn opplever ekstra usikkerhet om fremtiden.
 • Opplever flere brudd i fosterhjem.
 • Ønsker flere familiehjem, særlig for små barn.
 • Barnevernsnettverk i Nordland sammen med Fylkesmannen er en flott arena for drøfting.

Kari Mortensen, Vesterålen:

 • Fornøyd med resultatene etter 1.kvartal – landsgjennomsnitt på fristoversittelse.
 • Store økonomiske utgifter kan føre til krevende kommunikasjon mellom aktørene.
 • Opplever økt grad av plassering av barn fra flyktningfamilier.
 • Barnevernet opplever stor belastning fra media og på sosiale medier. Opprettelse av digitale borgerverngruppe – ansatte utsettes for mobbing. Bra samarbeid med politiet.

KS:

Sylvi Hjelle

 • Robust barnevern i Finnmark – et prosjekt om styrking av barnevernstjenester i Finnmark.
 • Viktig at politisk ledelse er orientert om situasjonen i barnevernet: Høyt sykefravær, hetsing av barnevernsansatte osv.
 • KS har levert et høringsinnspill til foreslått kvalitet og strukturendringen.

Landsforeningen for barnevernsbarn

Thomas Johansen:

 • Har deltatt på dialogmøter med direktoratet. Mye fokus på enslige mindreårige asylsøkere.
 • Intern organisasjonsbygging.
 • Nasjonale medier – man må jobbe målrettet med media, med måten barnevern blir fremstilt (hatgrupper i sosiale medier).

På vegne av OSO sekretariatet

Bente Wistven, Bufetat, region nord:

 • Nettsiden er oppdatert med kontaktinformasjon, og roller og ansvar.
 • Det er utarbeidet en standard presentasjon om OSO. Denne vil bli sendt til OSO-medlemmer for innspill.
 • Trenger innspill til interessentkart og kommunikasjonsplan.
 • OSO ber sekretariatet om å sende dagsorden, i likhet med referat, til alle kommuner for innspill i forkant av OSO-møtet.
 • Søknader ble sendt til Fylkesmannen i Finnmark og Nordland. Åpen søknad til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sendes 14. juni.

Vedtak:

 • OSO barnevern tar status for barnevernet i Nord-Norge til orientering
 • Utfordringer som spesielt ble trukket fram: Høyt sykefravær i de kommunale barneverntjenestene, lang oppholdstid i beredskapshjem, mangel på fosterhjem, og negativ omtale av barnevernstjenester i media og sosiale medier (hetsing av ansatte).

Sak 10/16 Stortingsmeldingen om fosterhjem - Barne- og likestillingsdepartementet v/Solveig Valseth orienterte.

 • Ble behandlet i Stortinget 31.mai. Det bes om en NOU om fosterhjem.
 • Bakgrunn: Ikke tidligere blitt utarbeidet samlet oversikt og fremstilling av fosterhjemsomsorgen i Norge, til Stortinget. Mye forskning og mye kunnskaper, som ble utgangspunktet for meldingen.
 • Presentasjonen viser nøkkeltall og ulike typer organisering.
 • Utfordringer:
  • få fosterhjem
  • feil fosterhjem
  • mange flyttinger for barn
  • uenighet mellom staten og kommunen om hva som er riktig – rammevilkårene
  • lav kompetanse og svak kapasitet i mange kommuner
 • Målet: God fosterhjemsomsorg skal sikre at barn og unge får den omsorg og støtte de trenger for å utvikle sine evner og bli selvstendige voksne
 • Hovedgrepene:
  • Kvalitet og kompetanseheving
  • Mer ansvar og myndighet til kommunene
  • Pensjonsordning skal avtales mellom fosterhjemmet og kommunen (ble ikke endret)
 • Rekruttering:
  • Bedre kartlegging av nettverk rundt barnet – med hjelp av familieråd
  • Vurderer et system for nasjonal oversikt over tilgjengelige fosterhjem
  • Overføring av ansvaret til kommunen
 • Opplæring
 • Kartlegging og utredning: BLD ønsker å se nærmere på BBIC (Barns Beste I Centrum-modell fra Sverige).
 • Oppfølging av barn, foreldre og fosterforeldre vektlegges.
 • Se vedlagt PowerPoint

Sak 11/16 Høringsnotatet med forslag til endringer i ansvarsfordelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet (Kvalitets- og strukturreform i barnevernet) - Barne- og likestillingsdepartementet v/Solveig Valseth orienterte.

 • Høringsfrist: 10. juni 2016
 • Proposisjon til Stortinget våren 2017
 • Iverksetting tidligst 2020 – behov for overgangsordninger
 • Utgangspunkter:
  • De viktigste velferdstjenestene produseres i kommunene
  • Nærheten til tjenesteprodusenten - gode forutsetninger for tidlig innsats, tilpassede tjenester og innbyggermedvirkning
 • Konkret:
  • Kommunereform
  • Flere oppgaver og økt valgfrihet for kommunene
  • Stor vekt på samordning og forebygging
 • Forsøk med økt kommunalt ansvar:
  • Alta, Røyken og Nøtterøy (i IKS med Tjøme) satt i gang forsøk 1. april 2016
  • Fullt finansieringsansvar for fosterhjem og hjelpetiltak
  • Full valgfrihet og fullt finansieringsansvar for omsorgsinstitusjoner
  • 50 pst egenandel på atferdsplasseringer
 • Finansiering: Andelen til kommunen økes etter en bestemt periode
 • Regulering av priser fra private aktører
 • Se vedlagt PowerPoint

Sak 12/16 Forsøk med endret ansvarsfordeling i barnevernet - orientering fra Alta kommune v/ Bjørn-Atle Hansen

 • Målet – et så godt barnevern som overhodet mulig.
 • Stor satsing på forebygging og hjemmebaserte tiltak.
 • Barnevern er en av de mest sårbare tjenester.
 • Høst 2015 – ble kommunene utvalgt til forsøket
  • 24 million årlig tildeling til gjennomføring av prosjektet
  • 2.7 million – midler til oppstart
  • 1 nyansatt for å sikre god økonomisk drift
 • 75 millioner – ordinært barnevernsforbruk i Alta per år før forsøket
 • Risikofaktorer:
  • Mange EMA i Alta (30)
  • Mange tilflyttere
  • Tilfang på fosterhjem
 • Inngått en bistandsavtale med Bufetat om akutt og institusjonsplasser omsorg – sikkerhetsnett
 • Fokus på å unngå institusjonsplassering
 • Rekruttering av fosterhjem: Trenger ressurser, men kommunene mener at dette er mulig.
  • Skal innføre en pensjonsordning for fosterforeldre
  • Opplæringsplan for fosterhjem, individuell veiledning og gruppeveiledning
  • Kompetansekartlegging og kompetanseplan
 • Bygger opp et flerbrukshus med institusjonsplasser omsorg og hjelpetiltak.

Spørsmål og kommentarer til 10/16, 11/16, 12/16:
Gundersen kommenterer at i små kommuner er det en høyere andel av barn enn i en stor kommune.

Sørensen: Finansiering av barnevern – behov for en ny fordelingsnøkkel.

BLD: Det jobbes med en ny fordelingsnøkkel

Punsvik: Rekruttering av fosterfamilier – hva skal ligge i opplæringen? Viktig å ha den samme grunnpakken for å sikre god kvalitet. Samarbeidet med private leverandører av fosterhjem viser ulik kvalitet.

BLD: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet skal utarbeide forslag til grunnopplæring.

Bergstrøm: Hvordan skal man måle bruken av kunnskapsbaserte tiltak i forsøket, og hvordan skal dette defineres? Kun de akkrediterte programmene? Hvordan måles effekt

BLD: Metode og tiltak som er anerkjent i forskningsmiljø. Bruker begrepet kunnskapsbaserte, ikke evidensbaserte.

Bergstrøm: Bufetat er opptatt av at følgende faktorer

 • Forutsetninger til kommunene til å overta flere oppgaver: Vil resultere i kjøp av flere tjenester. Viser til Vistas rapport 2016/19 «Bruk av private aktører i barnevernet - Ansvar på avveie». Kvaliteten på tjenester som kjøpes er varierende.
 • Fosterhjem: Å rekruttere nok familier til å kunne ha en bank å velge fra. Matching av barn og fosterfamilie, og kvalitet på opplæring til fosterforeldre må sikres.
 • Behov for tydelig nasjonal kompetansemodell på kunnskapsbaserte metoder.
 • På grunn av forsøk om ny ansvarsdeling med kommunene Alta, Røyken og Nøtterøy/Tjøme, utarbeider Bufetat en katalog over tjenester som kan selges til kommunene av Bufetat.

Vedtak for Saker 10/16, 11/16, 12/16:

 • OSO tar informasjonen til orientering
 • OSO barnevern er bekymret for at kvalitet- og strukturreform i barnevernet blir vedtatt før kommunereformen. Dette fordi reformforslagene forutsetter store, robuste kommuner.
 • OSO sekretariatet distribuerer Bufetat, region nord og KS sine innspill til Høringsdokumentet i OSO.
 • Alta kommune vil presentere foreløpige resultater for forsøket på neste møte. Prosjektbeskrivelsen legges ved referatet.

Sak 16/16 Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) – UDI Regionkontor Nord v/Tone Andersen Berg

Nord-Norge har en høyere andel flyktninger enn i andre landsdeler, sett opp mot befolkningsgrunnlag.

 • UDI har ansvar for bosetting EMA 15-18 år, Bufetat for de under 15 år.
 • Ikke alle EMA er på mottak/omsorgssenter: Noen bor på ordinære mottak med søsken eller andre familiemedlemmer.
 • Utfordring med å bestemme alderen til EMA: Tanntester og røntgen gir en indikator på alder.
 • Ankomsttall og prognoser i presentasjonen:
  • Prognoser for 2016 – oppdateres jevnlig.
  • Per mars 2016 var antallet 25 000 nye flyktninger hvorav 4000 er enslige mindreårige under 18 år.
  • Juni 2016 – utarbeides ny prognose
  • Norge har forpliktet seg til å ta imot 16000 flyktninger.
 • Utfordring: Mange ankommer med helseproblemer (også barn)
 • Lav kapasitetsutnyttelse på mottak pt. UDI bygger akuttplasser ned. Kapasitet på midlertige og ordinære mottaksplasser skal bygges opp.
 • Stor økning i antall mottak i Nord-Norge – tall i presentasjonen
 • Tiltak knyttet til barn i mottak:
  • Aktivitetsmidler til barn i mottak: 8,7 million i nord.
  • Ekstra stillinger i EMA-mottak
  • Rådgiver i hver region som jobber med informasjon til kommunene.
  • RVTS: Tilbyr opplæring av ansatte i stat, kommuner og mottak i gruppeintervensjonsprogrammet Exit
  • Bufdir./UDI: Arbeidsseminarer mottak og lokalt barnevern. 5 seminarer i nord.
  • Bufetat/UDI: Samarbeid mellom regionkontorene
  • Informasjonsmøter, UDIs regionkontor og Fylkesmannen
 • Se vedlagt PowerPoint.

Spørsmål og kommentarer:
Tilbakemeldingen fra alle representanter:

 • Ennå utydelighet i hva som ligger innenfor kommunenes ansvar
 • Det forventes at en foretar gode risikovurdering med å plassere store mottak i små kommuner.
 • Staten bør utrede de mulighetene kommunen har for å kunne sørge for forsvarlig tilbud og tjenester innenfor helse, barnevern, skole.

Vedtak:

 • OSO har tatt informasjonen til orientering
 • OSO barnevern understreker viktigheten av at statlige aktører risikovurderer og planlegger god beredskap for eventuelle nye flyktningestrømmer, slik at kommunene kan gi et forsvarlig tilbud også innenfor tjenester som helse, skole og barnevern.
 • OSO tar opp EMA på neste møte

Møtet avskuttes kl.17:30

 

Dag 2 - Torsdag 2.juni

Sak 14/16 Kompetansesamarbeid mellom kommuner og Bufetat, sammen med UiW innlegg fra en av deltagerkommunene og en institusjon – v/Håvard Johansen og Kari Mortensen

Introduksjon fra Bergstrøm: Kompetansesamarbeid er nødvendig for å bygge opp fagkunnskap for endringstiltak og overgangsordninger for unge som skal flytte fra institusjon over til hybel, fosterhjem eller familien. ITM/FIT er en kompetansemodell utviklet av Universitetet i Washington, som ikke krever lisens og kan tilpasses til nord-norske forhold. Bufetat, region nord og UiW har utarbeidet en modell som utprøves i Nord-Norge.

Håvard Johansen (Kvæfjord ungdomssenter) presenterte Integrated Treatment Model (ITM):

 • Integrated Treatment Model (Bufetat) / Family Intregrated Transition (kommune)
 • To omsorgsinstitusjoner i Region nord – Kvæfjord ungdomssenter og Bodø ungdomssenter
 • Kvæfjord ungdomssenter – et spisskompetansemiljø i kognitiv atferdsterapi i Region nord - utprøving og tilpasning ITM/FIT: Opplæring for 40 ansatte, videokonsultasjon fra Universitetet i Washington hver uke – veiledning på saker
 • Resultater: Utvikles felles språk med andre aktører som driver med utredning: BUP, kommuner, PPT. Dette medfører bedre samhandling
 • Understreker behovet for bedre måling og dokumentasjon av effekter både på klientnivå og enhetsnivå
 • Innenfor ITM/FIT - god kartlegging og spesifikt målarbeid. Ungdommer er klare over egne mål. Lærer, øver på og generaliserer konkrete ferdigheter. Høyt oppmøte, gode resultater på egen vurdering fra barna.
 • Utfordringen er å sikre overgangen fra institusjonen til kommunen. Behov for kommunene med kompetanse i FIT.
 • Hele presentasjonen kan dere se her.

Kari Mortensen presenterte erfaringer med Family Intregrated Transition (FIT) :

 • Rana, Harstad og Vesterålen kommuner deltar i ITM/FIT
 • Det er i alt 80 deltakere i piloten, med 40 ansatte fra Bufetat og 40 fagfolk fra kommunalt barnevern
 • Vesterålen – Tre veiledere som primært jobber med ITM/FIT: Barna bor hjemme, det er mye kontakt med barnet og foresatte, og en del dokumentasjonsarbeid. De har spesielt god erfaring med å jobbe med denne modellen opp mot ungdom som er skolevegrere.
 • Ingen ekskluderingskriterier
 • Veldig gode erfaringer med modellen fra pilotkommunene så langt. Mye systematikk og dokumentasjonskrav.
 • Hele presentasjonen kan dere se her.

Spørsmål og kommentarer:

Kråkenes: Hvordan ivaretas et flerkulturelt perspektiv?

Mortensen: USA er et flerkuturelt land, så denne modellen omfavner alle.

Johansen: Burde veiledere jobbe i et eget tiltaksteam?

Mortensen: Ser absolutt en fordel med det.

Tilleggskommentarer fra Bergstrøm:

 • ITM/FIT er en modell som har veldig åpne inklusjonskriterier, og er en organisatorisk modell som kan nå alle barn og unge som trenger denne type hjelp i Nord-Norge.
 • 8 millioner tildelt forskning i Region nord fra Forskningsrådet, Prosjektleder er RBUP Øst og Sør.
 • En søknad inne på 20 millioner for å fortsette forskningen.
 • Planlegger å innføre modellen ITM/FIT på alle institusjoner til Bufetat, og vil invitere flere kommuner i Nord-Norge med på kompetansebyggingen etterhvert.

Vedtak:

 • OSO har tatt informasjonen til orientering
 • OSO barnevern synes det er svært positivt at stat og kommune inngår i et kompetansesamarbeid som styrker tjenestetilbudet til utsatte barn og unge i landsdelen.

Sak 15/16 En historie fra barnevernet – v/Jill-Astrid Rugtvedt

Jill-Astrid fortalte OSO barnevern en svært personlig historie om sine erfaringer fra møtet med barnevernet. Som 9 åring ble hun plassert på Brinkveien barnehjem. Hun har bodd i to ulike fosterhjem som ikke fungerte godt. Jill-Astrid flyttet til Kvæfjord ungdomssenter som 15 åring og ble, etter eget ønske, værende der til hun fylte 18 år. Jill-Astrid fortalte om mange forhold ved barnevernet som har vært utfordrende og krevende, spesielt knyttet til brukermedvirkning og ettervern. Samtidig var Jill-Astrid svært tydelig på at barnevernet hadde reddet livet hennes.

Jill-Astrid Rugtvedt har egen blogg

Vedtak:

 • OSO barnevern vil fremheve viktigheten av brukermedvirkning og behovsrettet vurderinger av ettervern for barnevernsbarn
 • OSO vil videreføre denne praksisen og invitere barnevernsbarn til utvalgte møter

Sak 13/16 Innlegg fra Barnehus i Tromsø - v/Ståle Luther

Leder ved Barnehuset i Tromsø presenterte Barnehuset til OSO medlemmene:

 • Mål:
  • Å bedre barnets rettsikkerhet
  • Fange opp barn med oppfølgingsbehov (seksuelle overgrep, vold)
 • Underlagt Politiet. Elleve ansatte
 • 4 pilarer:
  • Tilrettelagt avhør
  • Kartlegging, oppfølging og behandling
  • Medisinsk undersøkelse – samarbeidsavtale med UNN
  • Kompetanseheving
 • Målgrupper: Barn og unge opptil 18 år (de fleste mellom 3 - 16), og psykisk utviklingshemmede voksne
 • Saker:
  • Seksuelle overgrep
  • Vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, barnemishandling
  • Risikovurdering av unge overgripere (ofte har historikk av mishandling, overgrep)
  • Barn som vitne til vold
 • Understreker viktighet med medisinsk undersøkelse: Avslører ikke kun mishandling, men også tegn på annen omsorgssvikt (underernæring, overvekt, annet). En egen stilling fra UNN.
 • Miljøet på Barnehuset er tilrettelagt for at barna med aktivitetstilbud.
 • I forkant av et avhør – gjennomføres samrådsmøte for å kartlegge all informasjon om barnet.
 • Informerte OSO om et nytt regelverk for avhør av barn (med innspill fra Barnehusene): Frist fra meldingen til avhør - snarest mulig, men innen en uke.
 • Spesialutdanning – for å lede tilrettelagte avhør. Stort fokus på å høre barnets fortellinger om psykisk vold.
 • Forsvarer skal ikke varsles før etter første avhør
 • Utfordringer:
  • Barnevernstjenester klarer ikke å følge tempoet som politiet setter.
  • Kan oppleve mismatch mellom dem som følger barnet til avhøret og de som fatter vedtak. Synspunktet til barneverntjenesten endres fra vedtak til hjem.
  • Behov for en samhandlingsrutine mellom politiet og barnevernstjenesten.
  • Mangel på beredskapshjem
 • Hele presentasjonen kan dere finne her.

Vedtak:

 • OSO tar informasjon fra Barnehuset i Tromsø til orientering
 • OSO barnevern er tilfreds med det gode samarbeidet mellom kommuner, Bufetat og Barnehusene, for å sikre barns rettsikkerhet.

Sak 17/16 Eventuelt Godkjenning av møtereferatet fra møtet i februar – Sak 6/16 – Beredskap for barn som skal vitne i Barnehuset

Kommentarer - spørsmål

 • Bufetat har bistandsplikt for å sikre et forsvarlig akuttilbud.
 • På forrige møte ble det foreslått å tilrettelegge lokaler i Tromsø for overnatting for barneverntjeneste og barn som alternativ til hotellovernattinger, på forespørsel fra Astafjord barnevern.
 • Forslaget trekkes tilbake og strykes fra vedtektene.
 • Bufetat jobber målrettet med rekruttering av alle typer fosterhjem.
 • Det har vært gjennomført særskilt rekrutteringstiltak for beredskapshjem i Tromsø og Bodø. Positive utfall i Tromsø, ingen nye i Bodø.
 • Kapasiteten på beredskapshjemmene er presset: Vekst i antall akuttsaker, lang oppholdstid.
 • Viktig å få gjensidig avklaring av forventninger, og forståelse av ansvar, utfordringer og samarbeid på dette området.

Vedtak:

 • Sekretariatet får i oppgave å utarbeide et forslag til et nytt vedtak i Sak 6/16 Beredskapshjem for barn som skal vitne i Barnehuset:
 • OSO barnevern konstaterer at det er utfordringer i regionen ved å sikre tilstrekkelig beredskap i i umiddelbar nærhet til hvor Barnehusene er lokalisert. Bufetats bistandsplikt er absolutt ved kommunale plasseringsvedtak, det er imidlertid ikke mulig å reservere beredskapshjem i alle saker der det planlegges politiavhør av barn. Bufetat arbeider videre for å sikre et så godt akutt-tilbud som mulig, gjennom rekruttering av hjem, og omorganisering av beredskap og akutt-kapasiteten i regionen i 2016. Bufetat kommer tilbake til OSO med informasjon om ny organisering av tilbudet.

Oppsummering og avslutning av møtet

Bergstrøm oppsummerer de to dagene:

 • Høyt nivå på innleggene, og viktige temaer.
 • Høringsinnspill fra Bufetat og KS på departementets forslag om kvalitets- og strukturendringer sendes til OSO-medlemmene
 • Neste møte: Forslag til dato blir sendt av sekretariatet.
 • Søknad til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om finansiering sendes inn medio juni.
 • OSO setter ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med informasjonsflyten mellom møtene: Forslag til konkrete tiltak.

Pål Christian Bergstrøm takker alle deltakere og avslutter møtet.

Referat fra møte i OSO Barnevern Nord-Norge 17 og 18. februar 2016

Sted og tid: Scandic Ishavshotell, Tromsø, 17. februar 2016 kl. 11.00 – 18. februar kl. 12.30.

Deltakere

Fra kommunene:

Tilstede: Hugo Thode Hansen, Einar Pedersen, Marion Høgmo (vara), Erna Bakken, May Liss Teisrud, Aina Isaksen (dag 1), Lisa Friborg, Heidi Johnsen (vara), John Arvid Heggen, Kari Mortensen, Frode Skuggedal (vara), Steinar Sørensen (vara), Jens Betsi, Inger-Ritha Olsen (vara), Frank Hansen og Wenche Figenschau (dag 2)

Representert gjennom vara: Bjørn Atle Hansen (Marion Høgmo) og Arve Rolandsen (Heidi Johnsen) 

Fra Bufetat:

Tilstede: Pål Christian Bergstrøm, Bente Henriksen, Bente Wistven, Ann Sissel Punsvik, Hanne Fagerli og Marina Zyryanova
Forfall: Erik Jarle Jakobsen

Fylkesmannen:

Til stede:Randi Gundersen (Fylkesmannen i Nordland), Linda Kråkenes (Fylkesmannen i Finnmark; dag 1) 
Forfall: Eva Angell og Hilde Bremnes (Fylkesmannen i Troms; dag 2)

KS:

Til stede: Sylvi Hjelle

Landsforeningen for barnevernsbarn: 

Til stede: Thomas Johansen og Jessica Eldstad

 

Dag 1 - Onsdag 17. februar

Velkommen ved møteleder Pål Chr. Bergstrøm.

 • I en tid med mye endringer, har vi et stort behov for OSO Barnevern.
 • 1. april iverksettes forsøk om ny ansvarsfordeling mellom kommune og stat på området barnevern. I tillegg til kommunene Tjøme/Nøtterøy og Røyken, deltar Alta kommune i forsøksordningen. Forsøket innebærer at kommunen overtar det helhetlige ansvaret på områdene fosterhjem og hjelpetiltak.
 • Endring i flyktningsituasjon – Det kom totalt 31000 flyktninger til Norge i 2015. Bufetat, region nord har ansvar for mottakelse og bosetting av de yngste. Om lag 800 mindreårige flyktninger er klare for bosetting i Norge.
 • Gjennomgang av dagsorden.

SAKSLISTE:

Sak 1/16 - Status for barnevernet i Nord-Norge, 3 minutters muntlig orientering

Kommuner:

Jens Betsi, Vadsø kommune

 • Særlig utfordring – bosetting av enslige mindreårige og flyktninger. Fokus på kapasitet og kompetanse.
 • Utfordring med fosterhjemsrekruttering generelt – og spesielt til barn av flyktninger. Opplever at det er bestemte nasjoner og grupper det er spesielt vanskelig å rekruttere fosterhjem til.

Marion Høgmo, Loppa kommune

 • En av Finnmarks minste kommuner, under 1000 innbyggere.
 • En veldig sårbar situasjon: Bare 1 person i barnevernet.
 • Få meldinger til barnevernet, ingen mindreårige flyktninger, men noen tunge saker.

Erna Bakke, Sør-Varanger kommune

 • Stor økning i tiltak og mangel på kvalifiserte fagfolk.
 • Sør-Varanger prioriterer og har gode erfaringer med hjelpetiltak i egen regi.
 • Undersøker muligheter for samarbeid mellom kommuner.
 • Kommune med grense til Russland. Et akutt asylmottak er etablert i byen. En ekstrautfordring for kommunalt barnevern. Beregninger på at om lag 20 % av kapasitet har blitt benyttet til oppfølging av asylbarn og deres familier. Dette har vært løst med omprioritering internt, ingen ekstern bistand.

May Liss Teisrud, Hammerfest kommune

 • I Hammerfest er følgende prioritert; arbeid med identitet, beskrivelse av ansvaret og oppgaver, organisasjonsstruktur, ledelsesstruktur, kompetanseutvikling, rekruttering og HMS arbeid.
 • Har benyttet ekstern bistand for ivaretakelse av lovpålagte oppgaver.

Hugo Hansen, Harstad kommune

 • Økt bemanning i barnevernet, fokus på arbeidsmåter og mer kontrollert ressursbruk.
 • Flyktningsituasjonen er en stor utfordring, bosetter årlig 60 personer per år + 30-40 familiegjenforeninger. Dette vil øke krav til barnevernet.
 • Harstad mottak har tatt i mot over 200 personer, hovedsakelig enslige unge og voksne menn.

Einar Pedersen, Kåfjord kommune

 • Stort fokus på barnevernsarbeid, godt bemannet opp mot befolkningstallet, god kompetanse. Men 4 årsverk gjør dette til en liten og sårbar tjeneste.
 • Har fått tilskuddsmidler til sondering rundt interkommunalt samarbeid. Er i dialog med nærkommuner.
 • Kvalitet i saksbehandling og forebyggende barnevern står sentralt. Stort fokus på samhandling med skoler, barnehager, barnevern, omsorgstjenester og helsesøstre.
 • Et stort geografisk område som Nord-Troms, problem med nærhet til brukere.

Aina Isaksen, Tromsø kommune

 • Isaksen er konstituert leder etter at forrige leder har gått over til annen stilling i kommunen.
 • Mange søkere til saksbehandlerstillinger, men kommunen opplever utfordringer med å rekruttere til mellomlederstillinger, som avdelingsledere.
 • Ikke i mål med lovpålagte oppgaver. Har ansatt egne tilsynspersoner, noe som har fungert bra.
 • Kommunen har hatt en nedgang i barn under omsorg i 2015.
 • Endring fra høst 2015 i tilrettelagte politiavhør - 1 uke frist for gjennomføring. Mange saker som meldes til politiet, så langt i 2016, 10-12 saker. Behov for omlegging av arbeidsmåter.
 • Utfordring ved at beredskapshjem i noen tilfeller er langt unna og med lang reisevei. Store avstander fører til problemer med å opprettholde kontakt og tilbakeføring av barnet i familien.
 • I dag har Tromsø kommune 10 mindreårige asylsøkere 15 – 18 år. Er nå forespurt av IMDI om å ta imot 50 mindreårige asylsøkere under 18 år.
 • 85 ansatte.

Kari Mortensen, Vesterålen kommune

 • En stor tjeneste - 36 årsverk.
 • Deltar i opplæring i samarbeidet av Bufetat rundt gode overganger for barn som har vært plassert utenfor hjemmet (ITM/FIT). Deltar også i prosjekt rundt bruk av familieråd i akutte situasjoner (unngå plasseringer utenfor hjemmet, korte ned tiden i midlertidige tiltak).
 • Behov for flere fosterhjem og beredskapshjem
 • Tilrettelagte avhør - Godt samarbeid med politi, ser et behov for beredskapshjem før avhør.
 • Sosiale medier har vært en utfordring, hvor ansatte opplever å bli sjikanert.

Frank Hansen, rådmann i Værøy kommune

 • Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst har hatt et interkommunalt samarbeid om barnevern. Til tross for samarbeidet, var dette en liten barneverntjeneste – 3,6 stillinger fordelt på 4 kommuner. Værøy og Røst sagt opp avtalen og inngår nå i et utvidet samarbeid med barneverntjenesten i Bodø kommune. I tillegg til større enhet, er også offentlig kommunikasjon enklere mot Bodø. Ny ordning gjaldt fra 1. januar 2016.

Heidi Johansen, Narvik kommune (innhentet innspill fra barnevernledere i Ofoten)

 • Stort konfliktnivå i flere familier og flere krevende plasseringer
 • Stort behov for veiledning av fosterhjem
 • Få tilbud av evidensbaserte hjelpetiltak (MST og PMTO) fra Bufetat
 • Perioder med høyt sykefravær, bidrar til at en mister verdifull kompetanse
 • Lang saksbehandlingstid for å få fosterhjem hos Bufetat: kommunen har ventet over et år på BUFetat har funnet fosterhjem til barn i beredskapshjem, samt over et år ventetid på statlig fosterhjem
 • Beredskapshjem – store avstander, ressurskrevende oppfølging
 • Økning i saker med rus og vold i nære relasjoner
 • Prioriterer kompetanseheving
 • I ferd med å implementere familieråd med bistand fra Bufetat
 • Jobber med en samarbeidsavtale med Harstad og Narvik familievernkontor

John Arvid Heggen, kommunalsjef i Mosjøen kommune

 • 15-17 årsverk i barneverntjenesten, 30 barn under omsorg.
 • Flyktningmottak – 60 beboere
 • Bosatte 5 enslige mindreårige i 2015, forespørsel om å bosette 25 enslige mindreårige – i 2016, 40 enslige mindreårige – i 2017
 • Store ressurser brukes på oppfølging av barn plassert i fosterhjem/ institusjon, store avstander.
 • Flere barn med sammensatte behov, tettere samarbeidet mellom barnevernstjenesten og helsetjenesten.
 • Interkommunalt samarbeid på barnevernfeltet.

Lisa Friborg, Balsfjord kommune

 • 5700 innbyggere.
 • 5 stillinger i barnevernstjenesten.
 • Trekker spesielt frem viktigheten av å legge til rette for gode arbeidsvilkår for de ansatte i barneverntjenesten.

Inger-Ritha Olsen, Mo i Rana kommune

 • Deler også mange av synspunktene fra øvrige kommuner.
 • Spesielt opptatt av utfordringer med rekruttering og oppfølging av fosterhjem, og en situasjon hvor private aktører bidrar til å øke utgifter.
 • Perioder med høyt sykefravær i tjenesten.

Frode Skuggedal, Salangen kommune

 • Salangen kommune har lang erfaring og god kompetanse på mottak og bosetting av barn over 15 år. Skuggedal påpeker at finansieringsordningen er en utfordring for å få kommuner til å bosette barn under 15 år. Det er for stor grad av usikkerhet knyttet til langsiktig utgiftsdekning. Samhandling med Husbanken rundt bosetting av enslige mindreårige oppleves også som en utfordring.

Bufetat, region nord

Bente Henriksen, inntak og fosterhjem

 • Fortsatt aktivitetsvekst og særlig plassering i fosterhjem tilknyttet private leverandører.
 • I 2015 rekrutterte Bufetat 200 fosterhjem, målet var 257. Behov for fosterhjem i 2016 tilsier at rekruttering av fosterhjem må prioriteres.
 • Omorganisering av Enhet for inntak og Fosterhjemtjenesten er fullført. Overgangen fra 8 til 2 enheter har, fra Bufetat sitt ståsted, vært vellykket. Har fått innspill på noen enkeltsaker, og ønsker innspill fra kommunene dersom dere opplever dette annerledes.
 • En skal jobbe videre med standardisering av Enhet for inntak og Fosterhjemtjenesten i 2016.
 • I neste møte om forsøk om ny ansvarsdeling mellom Bufetat og Alta kommune, skal en evt bistandsavtale drøftes. Avtalen skal regulere bistand knyttet til plassering i omsorgsinstitusjoner og akuttplasseringer (ikke § 4-25). Alle plasseringer knyttet til atferd, skal behandles som tidligere. Fylkesmannen i Finnmark skal delta på noen av treffpunktene i forsøket. Kommunen overtar et helhetlig ansvar for fosterhjem og hjelpetiltak. Det er signalisert at kommunen ikke kommer til å benytte seg av MST, noe som medfører at Bufetat må vurdere driften av dette tiltaket.

Ann Sissel Punsvik, enhet fosterhjem

 • Måltallet for rekruttering av fosterhjem for 2016 er på om lag 250 fosterhjem. Det gjennomføres en rekke tiltak for å nå disse målene.
 • Fosterhjemstjenesten vil også besøke kommunene for en dialog rundt behovet for fosterhjem, samarbeid og bruk av slekt/nettverksfosterhjem. Da regionen har 87 kommuner, vil besøkene planlegges over en 3-årsperiode.
 • Det planlegges og 4 nasjonale rekrutteringskampanjer, der neste gjennomføres i uke 18-19. Sentralt i denne kampanjen vil være fosterhjem i slekt og nettverk.
 • Fosterhjemtjenesten vil i vinter sender ut invitasjon til Førsteårsgrupper for fosterhjem (veiledningsgrupper) og at kommunene kan oppfordre og tilrettelegge for at deres fosterhjem har mulighet til å delta.

Bente Wistven, kommunikasjonsenheten

 • Informerte om samarbeidet med Arctic Race Norway, en viktig og positiv aktør i rekruttering av fosterfamilier.

Vedtak:

 • OSO barnevern tar status for barnevernet i Nord-Norge til orientering.
 • Fellesnevnere i tilbakemeldingene er at flyktningsituasjonen bidrar til økte utfordringer for kommunene. I tillegg har vi sykefravær i de kommunal barneverntjenestene, høy gjennomstrømming av ansatte, mangel på fosterhjem og store utgifter til oppfølgingsarbeid da plasseringer kan være langt fra hjemkommune.

 

Sak 2/16 - Barn i mottak – om situasjonen i Nord-Norge og planlagte kompetanse tiltak  v/Oddny Igland, RVTS

 • 31 145 asylsøkere til Norge, de fleste fra Syria og Afghanistan
 • I 2016 – forventes fra 10 000 til 60 000 asylsøkere. Dette medfører et behov for kompetanseheving på flyktninger.
 • Fordeling av beboere i asylmottak ble presentert: Barn 30 %, 0 – 17 år. 1 av 6 som kom til Norge er enslige mindreårige. 
 • Kommuner har ansvar for barn også i asylmottak.
 • 5 297 enslige mindreårige i Norge pr utgangen av 2015. I Nord-Norge var det per desember 2015 - 1029 enslige mindreårige over 15 år fordelt på 33 mottak. Enslige mindreårige under 15 år plasseres på omsorgssentre; 69 personer fordelt på 8 plasser. Det finnes 83 godkjente plasser i Nord-Norge per i dag. 
 • Utfordringer ifm mindreårige asylsøkere:
  • Advokatbistand
  • Verge
  • Tilrettelagt tilbud
  • Store kostnader
  • Realisering av opplæringsloven
  • Redusert støtte til kommunene

Igland understreker et særlig behov for kompetanseheving. Følgende tilbud gis:

 • Samarbeid mellom RVTS og RKBU Nord om å lage en oversikt over ressursene som finnes for oppfølging av flyktninger og enslige mindreårige.
 • Det har på oppdrag fra Helsedirektoratet blitt utviklet et e-læringsprogram om asylsøker og flyktningers psykiske helse for alle som jobber med asylsøkere
 • Det gjennomføres fylkesvise samlinger for kommunenes ledelse
 • Behov for å fremme samhandling mellom ulike tjenester og aktører.
 • RVTS kan bistå i kommunenes planlegging og tilrettelegging av tilbud for flykninger.

Følgende problemstillinger er knyttet til den psykososiale situasjonen av flyktninger

 • Sårbarhet uten nære relasjoner
 • Posttraumatisk stress, depresjon, selvmordstanker også blant barn.

Igland presenterer EXIT Expressive Art in Transition – en terapiform som anvender bevegelse, tegning, musikk, dans, drama. Velegnet som behandlingsform for traumatiserte flyktninger. Positive resultater ble påvist i innføringsklasser i Gjøvik: bedre samarbeid, mindre stress, mindre konflikter, bedre kontroll over sine følelser og sin situasjon. Meyer De Mott vil delta på fylkesvise samlinger for å presentere EXIT. Det tilbys kurs for ansatte på mottak og i kommunalt barnevern. Iglands presentasjon kan lastes ned her. 

Vedtak: 

 • OSO Barnevern har tatt informasjonen til orientering
 • OSO Barnevern vil jobbe med å involvere RVTS i større grad
 • Linken til RTVS vil legges ut på OSO web-siden, www.rvtsnord.no

 

Sak 2/16 - Flyktningsituasjonen – Konsekvenser for kommuner og Bufetat, modeller for bosetting, herunder økt behov for fosterhjem

Ivaretakelse av økningen i Bufetats oppgaver overfor enslige mindreårige asylsøkere/flyktninger, er prosjektorganisert i regionen. Bufetat har, i tillegg til tidligere ansvar, fått et nasjonalt oppdrag å gjennomføre et 2-årig prosjekt om veiledning og kompetanse for mottakssystemet. Dette er et samarbeid mellom Bufetat og UDI. 

Prosjektleder Hanne Fagerli presentere prosjektets bakgrunn, dets mål og oppgaver (se Hanne Fagerli sin presentasjon).

Målet for bosetting for 2016 – 83 enslige mindreårige i region nord (13 – i 2015). 

Nå er det 30 bosettingsklare barn, og tallet øker.

Få kommuner i Nord-Norge har vedtak om bosetting av barn under 15 år. Dette vil igjen føre til få bosettinger, i alle fall i første halvdel av 2016. Å vente i midlertidige tiltak gir uheldige konsekvenser for barn som har fått innvilget opphold. Tett samarbeid med nærmiljø er en forutsetning for vellykket mottaks- og bosettingsarbeid.

Vedtak:

 • OSO Barnevern deler kommunenes bekymring om ivaretakelse av behovene for barn på flukt som søker asyl i Norge. 25 % av mottakene er lokalisert i Nord-Norge. Den store strømmen av flykninger gjør at oppholdstid i mottak blir uforholdsmessig lang. Dette påvirker tjenesteapparat i kommunene. OSO barnevern anbefaler at beregningsutvalget hensyntar disse problemstillingene i sin vurdering av finansiering til vertskommuner for asylmottak. 
 • Kommunene melder om utfordringer om å bli en bosettingskommune for enslig mindreårige barn. Variert kompetanse på området, dimensjonering av hjelpeapparat og finansieringsordningen bidrar til vegring for bosetting av barn under 15 år blant kommuner. OSO barnevern vil etterspørre BLDs evaluering av finansieringsordningen, i tråd med Q-05/2015, punkt 10 som er planlagt.
 • OSO barnevern vil følge utviklingen nøye og vil fremover ha denne problemstillingen som et fast punkt på møteplanen. 
 • OSO barnevern vurderer å invitere Husbanken til et OSO-møte.

 

Sak 3/16 - Barnevernet; et utfordrende samliv mellom stat og kommune – rapport v/VISTA Analyse Tyra Ekhaugen

Vista Analyse AS har utført en samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra BLD av ulike alternativer for faglig og økonomisk ansvarsdeling mellom statlig og kommunalt barnevern.  

I rapporten undersøker VISTA Analyse hvilke utfordringer som finnes i barnevernet og foreslår flere alternativer for å løse de identifiserte problemer. Se VISTA presentasjonen.

Hele rapporten kan lastes ned https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ansvarsdeling-mellom-stat-og-kommune-i-barnevernet/id2469705/. 

Vedtak:

 • OSO barnevern tar informasjonen fra VISTA analyse til orientering. Analysen gir et godt bilde av utfordringer i samspillet mellom stat og kommune. Behovet for OSO barnevern som et samarbeidsorgan befestes ytterligere.

 

Sak 4/16 Kort orientering om brukerundersøkelser og kommuneundersøkelser i regi av Bufetat – ble flyttet to dag 2

Møtet avsluttes kl.17:45

 

Dag 2 - Torsdag 18. februar 

Sak 5/16 - Brukerorganisasjonen blikk på norsk barnevern v/Thomas Johansen i Landsforening for barnevernsbarn (LFB)

LFB er en interesse- og medlemsorganisasjon av barnevernsbarn for barnevernsbarn, finansiert av driftsmidler fra Bufdir og stadig søker om prosjektmidler for aktiviteter. 

Presenterer historien, organiseringen, den politiske plattformen (se presentasjonen til Thomas Johansen).

Organisasjonen er spesielt opptatt av bemanningsproblemet (små tjenester er sårbare) og at tiltakene må tilpasses barna, ikke omvendt.

Johansen understreker også følgende problemstillinger:

 • Enslige mindreårige asylsøkere over 15 år er UDI sitt ansvar og ikke underlagt barnevernloven. Undergraver paragraf 1 i barnevernsloven
 • Manglende fokus på psykisk helse til barn i barnevernet
 • Å klage på ting til bl.a. fylkesmannen er for vanskelig. Muligheten for å klage må være reel (forståelig) for barnevernsbarna, hvis den skal ha validitet.

LFB sitt lovutvalg jobber med følgende saker:

 • Ettervern til 25 år
 • Aldersgrense ift partsrettigheter endres fra 15 til 12 år 
 • Foreldres ankemuligheter forårsaker mye stress og usikkerhet hos barn, den bør endres 
 • Tverrfaglig hjelp og samhandling  

LFB vurderer følgende suksesskriterier:

 • Individnivå – Barnevernsbarn forteller alltid om den ene hjelperen.
 • Tiltakene må tilpasses barna,
 • Samarbeid rundt barnevern/helse/NAV

Vedtak:

 • OSO barnevern tar brukerorganisasjonens blikk på norsk barnevern til orientering. Det var en god og nyttig gjennomgang og OSO Barnevern ønsker få et innlegg fra LFB årlig. 

 

Sak 4/16 Kort orientering om brukerundersøkelser og kommuneundersøkelser i regi av Bufdir – ble flyttet fra Dag 1

Brukerundersøkelsen ble gjennomført i 2011 og 2013, en ny planlegges i 2016. 

Brukerundersøkelsen for 2016 som gjennomføres i regi av Bufdir omhandler også alle private institusjoner som Bufetat kjøper plasser av. Alle barn over 9 år i statlige, private og ideelle institusjoner, samt barn (over 9 år) i statlige fosterhjem, får undersøkelsen. 

Pål Chr. snakket imidlertid om at Bufetat, region nord gjennomfører egne brukertilfredshetskartlegginger ved våre institusjoner som vi tar sikte på å gjøre kjent for kommunene.

Målet er å fange opp hvordan barn og unge opplever hverdagen under offentlig omsorg som et ledd i kvalitetssikringen av tjenestetilbudet.  

Kommuneundersøkelsen: Hensikten med tilfredshetsundersøkelsen er å få oppdatert kunnskap om de ulike stegene i dialog og samhandlingen mellom kommune og Bufetat.

I perioden fram til medio april skal tjenestedesignet for undersøkelsen utformes. Kommunene vil inviteres til å delta i dette arbeidet. 

Undersøkelsen skal gjennomføres i perioden medio april 2016- februar 2017. Deretter vil det fremlegges en analyse og forslag til forbedringstiltak fra direktoratet. 

Vedtak:

 • OSO Barnevern har tatt informasjonen til orientering
 • Resultater fra begge undesøkelsen vil gjøres kjent for OSO Barnevern.
 • Bufetat/KS vil sende ut en henvendelse på vegne av Bufdir til deltagelse for utforming av kommunal tilfredshetsundersøkelse. 

 

Sak 6/16 - Beredskapshjem for barn som skal vitne i Barnehuset v/Bente Henriksen og Erna Bakken

Kort orientering om saken:

 • De siste 5 år har det vært 250 % økning i antall saker i Barnehuset.
 • Omlag 3 av 4 som skal avhøres i Barnehuset, ender ikke med plassering etter avhøret. Tallet omhandler behov for beredskapshjem meldt til Enhet for inntak. Finnmark har den høyeste andelen av saker som ender med plassering etter meldt behov til Enhet for inntak. 
 • Når et er bestemt at barnet behøver beredskapshjem, skal Bufetat tilby plass til kommunene innen to timer. Bistandsplikten tilsier at Bufetat skal dimensjonere tilbudet etter behov.  
 • I Nord-Norge er det 55 statlige beredskapshjem. Et tilsvarende antall kjøpes fra private leverandører. 
 • Manglende tilbud i nærheten av Barnehuset/hjemkommune er en utfordring for kommunene og barnet. Den lave gjennomstrømming i beredskapshjemmene, kan forklare noe. Lang oppholdstid er en stor utfordring og medfører tilbud til kommunene som ikke er geografisk hensiktsmessig. 
 • Det kom et konkret forslag fra Frode Skuggedal, Salangen kommune (før han dro) om Bufetat kunne være behjelpelig med å tilby kommunene lokaler/besøksleiligheter. 

Tiltak:

 • Bufetat foretar en målrettet annonsering om beredskapshjem i nærheten av Barnehuset. Flere beredskapshjem i områdene Bodø og Tromsø. 
 • Innsats på rekruttering av alle typer fosterhjem for å sikre gjennomstrømming. Herunder også muligheter i familie/ nettverk.
 • Jobbe med raskere med å avklare videre løp etter plassering. 

Vedtak i saken utsettes til neste OSO møtet

 

Sak 7/16 - Overordnet samarbeidsorgan for Helse i Nord-Norge, erfaringer og fremtidig samarbeid v/Magne Nicolaisen, avdelingsleder Samhandlingsenheten OSO Helse

OSO Helse ble etablert i 2009 og knyttet Samhandlingsavdelingen ved UNN. Partene dekker egne omkostninger i forbindelse med OSO Helse-møtene. 

Nicolaisen presenterte strukturen for OSO Helse (se presentasjon). OSO Helse er et styringsorgan med representasjon på høyt administrativt og faglig nivå for å sikre beslutningsmyndighet. Brukerrepresentasjon er sikret. 

Det gjennomføres 5 møter årlige møter. Innenfor OSO Helse er det skapt en rekke møteplasser for ulike tematiske områder.

Nicolaisen understreker behov for samarbeid mellom OSO Helse og OSO Barnevern med utgangspunkt i:

 • Barnevernet og psykisk helse 
 • Barnevern og rustjeneste/spesialisthelsetjeneste

Vedtak:

 • OSO barnevern tar informasjon fra OSO Helse til orientering. Til tross for mange likheter mellom organene er det også mange forskjeller, størrelse og krav fra overordnede myndigheter til formelle nettverk er hovedelementer.
 • OSO barnevern ønsker et mer systematisk samarbeid med OSO helse rundt barnevern og psykisk helse/rus/spesialisthelsetjeneste

 

Sak 8/16 - Gruppediskusjon med innspill til blant annet involvering og informasjonsflyt til øvrige kommuner som ikke er representert i OSO

Bente Wistven presenterer web-siden OSO Barnevern Nord-Norge http://www.bufdir.no/barnevern/osobarnevern/

Vedtatt:

 • Oppdatere OSO Barnevern nettsider: viktig at det er samme informasjon på KS sin sider http://www.ks.no/regioner/nord-norge/oso-barnevern-nord-norge1/  og sekretariatets Bufetat sin nettside http://www.bufdir.no/barnevern/osobarnevern/;
 • Link til OSO nettside sendes nettsiden til kommunene i Nord-Norge
 • De ulike ivaretar informasjonsspredning på egne arenaer – rådmenn i regionrådene, barnevernsledere – i Barnevernsledernettverket. Sekretariatet skal lage en oversikt over og enkel beskrivelse av roller i barnevernet: kommunale, statlige, fylkesmennene.

 

Oppsummering og avslutning v/Pål Christian Bergstrøm

Neste møte: Tromsø den 1. – 2. juni 2016. 

 

 

Referent: Marina Zyryanova - på vegne av sekretariat OSO Barnevern Nord-Norge

Referat fra møte i OSO barnevern Nord-Norge, 1. og 2. oktober 2015

Tid: 1. oktober kl. 12.00 – 2. oktober kl. 13.00.  Startet og avsluttet med lunsj.

Sted: The Edge, Tromsø.

Tilstede:

Fra kommunene:       

Bjørn Atle Hansen, Erna Bakken, May Liss Teisrud, Hugo Thode Hansen, Elizabeth Kræmer, Lisa Friborg, Marita Løvli-Rognmo, Heidi Johnsen, Johan Arvid Heggen, Arve Rolandsen, Kari Mortensen, Tone Hilde Birkelund, Frode Skuggedal

Forfall: Wenche Figenschau, Einar Pedersen, Steinar Sørensen, Jens Betsi, Jørn Aslaksen, Inger-Ritha Olsen, May-Tone Rirud

Fra Bufetat:               

Pål Christian Bergstrøm, Bente Henriksen, Bente Wistven, Erik Jarle Jakobsen, Ann Sissel Punsvik, Hanne Fagerli.

Fra FM i Nordland: Randi Gundersen. Fra FM i Finnmark: Linda Kråkenes. Fra FM i Troms: Eva Angell, Hilde Bremnes (dag 2).

Fra Landsforeningen for barnevernsbarn: Thomas Johansen, Jessica Eldstad

Fra KS: Sylvi Hjelle

Velkommen ved møteleder Pål Chr. Bergstrøm og presentasjonsrunde.  

Gjennomgang av OSO barnevern sitt formål; informasjonsutveksling, dialog om utvikling av tjenestetilbudet og risikoområder, ansvars- og rolleavklaring, samarbeide om konkrete tiltak når dette er nødvendig.

Oppsummering av resultater fra OSO fra forrige møte:

 • Fornøyd med at tematikken barnevern er satt på dagsorden på et overordnet nivå, både politisk og administrativt – KS høstkonferanser, fylkesmannens samlinger og rådmannsutvalg.
 • Fornøyd med arbeidsgruppene som har jobbet med risikoområder og tiltak, men det må jobbes ytterligere for å etterleve intensjoner om deltakelse særlig fra kommunesiden.
 • Utfordrende med god informasjonsflyt – hvordan nå ut til alle må bli et prioritert område fremover.

Sak 21/15 Godkjenning av referat fra møtet i OSO barnevern 10.-11. juni.

VEDTAK: Forespørsel vedrørende oppfølging av sak 17/2015 – oppfølging av saken tas opp under eventuelt. Referat godkjennes enstemmig.

Sak 22/15 Presentasjon av nye enheter i Bufetat, region nord

ved Inntaksleder Erik Jarle Jakobsen og Fosterhjemsleder Ann Sissel Punsvik. 

Vedlegg (Presentasjonen).

Tidligere meldt omorganisering i Bufetats inntaksenheter og fosterhjemtjenester, ble iverksatt fra 1. oktober 2015. Omstilling gjennomføres for å oppnå bedre kvalitet i tjenestetilbudet gjennom standardisering og spesialisering.  Omstillingen skal gi forutsigbar praksis og lik organisering mellom regionene.

Enhet for inntak i Bufetat, region nord (tidligere organisert i fire fagteam) skal etter anmodning bistå kommunalt barnevern med plassering av barn utenfor hjemmet. Nasjonalt inntaksteam (NIT), som kartlegger ved henvisninger om institusjonsplass etter bvl § 4-24 og 4-26, videreføres. En endring i saksforløpet er at NIT skal innhente informasjon fra kommunalt barnevern under kartleggingen. NIT er å regne som en støttefunksjon for regiondirektøren, tilsagn gis fra Enhet for inntak. Det er satt av tre årsverk i Enhet for inntak til utfasing av ikke lovpålagte oppgaver.

Fosterhjemtjenesten i Bufetat, region nord opprettholder sine åtte lokasjoner. Henvisninger om fosterhjem vil nå gå direkte til fosterhjemtjenesten, og ikke via fagteam som tidligere. Fosterhjemtjenesten er styrket med 5 årsverk for å bedre imøtekomme den økte etterspørselen etter fosterhjem. Fosterhjemtjenestene jobber også for større likhet mellom regioner, samt et mer profesjonelt uttrykk i rekrutteringen etter fosterhjem.  

VEDTAK:

 • OSO tar informasjon om nye enheter for inntak og fosterhjemtjenesten til orientering.
 • OSO Barnevern vil komme tilbake til erfaringer rundt organiseringen og ansvarsforholdet mellom kommune og stat på et senere tidspunkt.
 • OSO barnevern vil på bakgrunn av felles oppdrag fra departementet om å styrke samarbeid rundt psykisk syke barn i barnevernet ta initiativ til et møte med OSO Helse, hvor vi blant annet ønsker å diskutere gråsonesaker mellom barnevern og helse.

Sak 23/15 Høstens KS konferanser – Dagsorden og dialogkonferanser.

Ihht vedtekter skal OSO Barnevern hvert år arrangere et kontakt- og drøftingsmøte mellom ledelsen av Bufetat og politisk- og administrativ ledelse i kommunene i fylket. Møtet legges til KS`s fylkesvise konferanser. Da OSO Barnevern har ansvaret for innhold i disse møtene, tas program opp i dette OSO-møtet.

OSO barnevern har fått følgende tid:

 • 14. oktober Bodø, 1 time.
 • 15. oktober Kirkenes, 1.15min
 • 21. oktober Tromsø, 1.25 min.

VEDTAK: OSO barnevern er svært fornøyd med at barnevern igjen settes på dagsorden på KS sine høstkonferanser. Det legges opp til innlegg hvor følgende tre temaer skal drøftes:

 • Forventninger knyttet til endringer i barnevernloven; slekt- og nettverksplasseringer, brukermedvirkning/familieråd, kunnskapsbaserte tjenester v/Bufetat.
 • Status i fylkene/hovedutfordringer – årsverk, fosterhjemsrekruttering, robusthet og forsvarlighet i tjenesteapparatet, tilsynsførerordningen, styring og ledelse av barnevernet, oppfordre til opplæring blant folkevalgte på temaet barnevern. Skille mellom politikk og administrasjon, andre styringsmekanismer enn i øvrig tjenesteapparat. v/KS.
 • Situasjonen vedrørende Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger v/Bufetat.

KS/kommunene og Bufetat fordeler tiden med 20 minutter hver på tematikken. Det må settes av tid til dialog i etterkant av innleggene.

Sak 24/15 Forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet

ved rådmann i Alta, Bjørn-Atle Hansen.

Vedlegg (presentasjonen).

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har invitert landets kommuner til å søke om å delta i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernsområdet. I forsøket vil kommunene bli gitt et økt ansvar for oppgaver og tiltak på barnevernområdet, samt økt finansieringsansvar for tiltakene. 13 kommuner har søkt i Norge. Alta kommune er eneste kommune i Nord-Norge som har søkt. Det skal avgjøres medio oktober hvilke kommuner som får delta i forsøket.

Begrunnelse for søknad fra Alta kommune er blant annet den tverrfaglige og samlokaliserte barne- og ungetjenesten (barnevern, helsesøster, ppt, tiltaksteam, habilitering og flykningetjeneste), økt fokus på hjelpetiltak og hjemmebaserte tjenester, de siste årene har antall barn plassert av barnevernet i institusjon hatt en fallende kurve.

Enstemmig formannskap har vedtatt at Alta kommune skal søke på ordningen.

Med økt ansvar vil kommunen være i stand til å se flere tjenester som skole, helse og barnevern i en sammenheng. Det skaper gode forutsetninger for tidlig innsats, som kan forebygge mer inngripende og kostbare tiltak som plasseringer utenfor hjemmet.

Risikoen for Alta kommune: En sterk økning av institusjonsplasser vil skape stor økonomiske utfordringer, kommunen makter ikke å rekruttere fosterhjem selv og kommunen klarer ikke å rekruttere/beholde nøkkelpersonell.

Alta utgjør 26 % av befolkningsgrunnlaget i Finnmark. Forsøket kan påvirke statlig grunnkapasitet i Nord Norge og forholdet mellom statlige og private aktører. Dette kan blant annet påvirke MST tilbudet og rekrutteringsgrunnlag av fosterhjem.

VEDTAK: OSO barnevern tar presentasjon om forsøksordningen fra Alta kommune til orientering. Dersom Alta kommune blir valgt ut som forsøkskommune, vil det bli behov for å gjennomføre en risikovurdering på hvordan dette vil påvirke tjenestetilbudet i Bufetat til øvrige kommuner. OSO barnevern vil i så fall følge opp denne diskusjonen på neste møte.

Sak 25/15 Økning av flyktninger og enslige mindreårige asylsøkere

ved Hanne Fagerli, Seniorrådgiver fagseksjonen i Bufetat, region nord.

Vedlegg (presentasjonen).

 • Enslig mindreårige asylsøkere er asylsøkere under 18 år som ikke har følge av foreldre eller andre med foreldreansvar.
 • Det er Bufetat som har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år frem til de bosettes i en kommune eller reiser ut av landet. UDI har ansvar for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år.
 • Mens asylsøknaden behandles gir Bufetat de enslige mindreårige under 15 år et tilbud om å bo på et omsorgssenter.
 • UDI driver egne asylmottak for asylsøkere over 15 år.
 • I begge tilfeller er dette midlertidige plasseringer før bosetting, retur til hjemlandet eller et annet europeisk land etter Dublin-ordningen.
 • De som får opphold skal bosettes i en kommune. For de yngste barna kan dette bety at de plasseres i fosterhjem.
 • Om lag 90% blir bosatt.
 • Gjennomsnittlig alder er 13,6 år. Hovedsakelig er det gutter fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Syria som kommer til Norge.
 • De som venter på fosterhjem blir ofte boende lengere på omsorgssentrene enn barn som kan bosettes i bofellesskap. Det er de yngste barna som plasseres i fosterhjem.
 • Det er kommet 380 barn under 15 år hittil i år, prognosene for 2015 er om lag 600-700.
 • Gjennomgang av kommunale tilskudd.
 • Orientering om dagens bosettingsprosess.

Det er et stort behov for flere kommuner som kan bosette enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. At flere kommuner bosetter de yngste barna, medfører at flere kan bli plassert i fosterhjem.

Tilbakemelding fra kommunene er at forutsigbarhet og kvalitet er viktig for kommunene for å bosette barna. God kartlegging av barnas tilstand er vesentlig for resultatet av bosetting i kommunene.

Behov for bedre driftsavtaler for å få mer stabilitet i driften. Viktig at kommunene gir innspill til KS på disse spørsmålene.

VEDTAK:

 • OSO uttrykker bekymring for muligheter til god bosetting av den store flyktningestrømmen av barn under 18 år i Nord-Norge.
 • OSO vil bidra til å synliggjøre situasjonen i KS dialogkonferanser og andre relevante fora.
 • OSO vil følge utviklingen i fremtidige møter.

Sak 26/15 Utfasing av ikke lovpålagte oppg. – arbeidsgruppen utnevnt av OSO.                              

Det vises til vedlagte rapport fra arbeidsgruppen, samt ppt.

Vedlegg (presentasjonen).

I Prop. 106 L fremkommer det at fagteamenes råd- og veiledningsoppgaver skal begrenses til den lovfestede bistandsplikten. Dette har medført at råd, veiledning og opplæring skal fases ut fra Bufetats fagteam. For å sikre en best mulig overgang, har OSO barnevern nedsatt en arbeidsgruppe som har kartlagt behov. Siste rapport fra gruppen viser bl.a. kommunenes ønsker for videre kompetanseoverføring knyttet til Familieråd, Tidlig Inn og ICDP. I tillegg har arbeidsgruppen sett på kommunens planer for tiltaksutvikling og kommunens planer for samarbeid med brukerorganisasjoner.

Gjennomgang av funn – 55,8 % har svart på kartleggingsskjema . Arbeidsgruppen opplever noe manglende strategisk utvikling av tiltaksutvikling av tiltakssiden på barnevernområdet, og er bekymret for kommunens planmessig og strategisk tiltaksutvikling.

3 årsverk av er avsatt i Bufetat for å ivareta ansvaret i overgangsfasen frem til 1.1.2017.

VEDTAK: OSO Barnevern er fornøyd med arbeidet som arbeidsgruppen har utført på et viktig område. Bufetat utarbeider en plan for opplæring, på bakgrunn av rapporten. 

Sak 27/15 Drøfting av bistandsplikten

ved Fylkesmannen i Nordland, Randi Gundersen.

Vedlegg (presentasjonen).

Fylkesmannen gjennomgikk Bufetats bistandsplikt ovenfor kommunene. I tillegg til bistand etter anmodning fra kommunalt barnevern med plassering av barn utenfor hjemmet, ble det påpekt at kommunene alltid skal vurdere om noen i barnets slekt eller nettverk kan være fosterhjem for barnet. Refusjon av kostnader i fosterhjem ble også tatt opp. Her vises det til Rundskriv Q 06/2007: Oppgave- og ansvarsdeling mellom kommuner og statlig barnevernmyndigheter. Kapittel 7.1.3, 7.1.4 og 7.2.

VEDTAK:

 • OSO barnevern tar presentasjonen fra Fylkesmannen om bistandsplikten til orientering.
 • OSO barnevern er enig i Fylkesmannens vurdering om at Bufetat og kommunene begge har ansvar for et godt samarbeid og god dialog om valg av fosterhjem for det enkelte barn. Særlige i saker der det er vanskelig å finne egnet fosterhjem.                                           

Sak 28/15 Barnevernet har fått et fagdirektorat, hva betyr dette?

ved Hege Malterud, avdelingsdirektør i Bufdir. 

Vedlegg (presentasjonen).

Bufdir har blitt et fagdirektorat for hele barnevernet. Bufdir ble invitert inn på OSO-møtet for gjennomgang av Bufdir sitt ansvar for å gi tilskudd, juridiske virkemidler, samarbeid, faglige råd og faglig veiledning særlig rettet inn mot kommunene.

Direktoratet oppfordrer til bruk av regelverksportalen og i barnevernsstatistikk på www.bufdir.no

VEDTAK:

 • OSO barnevern tar informasjonen fra Bufdir til orientering.
 • Ledelsen i OSO presenterer barnevernsstatistikk for Nord-Norge på et senere møte.
 • OSO vil komme tilbake til behov for opplæring av ikke lovpålagte oppgaver og forslag til implementeringsstrategier i kommunene til Bufdir.

Sak 29/15 Status i prosjekt for å unngå replasseringer i institusjon.

Bufetat, region nord har over flere år jobbet systematisk med å styrke kvaliteten ved barneverninstitusjonene i landsdelen. Regionen har de siste årene hatt et særlig fokus på barn og unge med sammensatte behov og psykisk helseproblematikk. Bufetat, region nord vil høsten 2015 i samarbeid R-Bup Øst og Sør, og Universitetet i Washington, starte utprøving av en modell sammen med utvalgte kommuner for å forhindre plassering ut av hjemmet, og sikre en god overgang dra statlige tiltak og tilbake til nærmiljøet.

Modellen som benyttes en evidensbasert og skal brukes i overgangsfasen mellom våre omsorgsinstitusjoner og annen omsorgsbase, samt gi mulighet til forebyggende tiltak i kommunene. Dette er et svært spennende og nyskapende prosjekt hvor vi tar oss mål å tilegne et felles kunnskaps- og tiltaksløft i regionen sammen med kommunalt barnevern. Det er totalt 80 fagfolk som deltar i opplæringen i fase 1.

VEDTAK: OSO tar orientering om prosjekt for forebygging av institusjonsplassering og god overgang fra statlige tiltak tilbake til nærmiljøet til orientering og følger utviklingen av prosjektet.    

Sak 30/15 Eventuelt.

Orientering om helhetlig tilsyn v/Fylkesmannen i Finnmark.

Beredskapshjem for barn som skal til avhør i Barnehusene: Det forberedes et innlegg fra statlig og kommunalt barnevern.

Neste møte avholdes:

Referent: Bente Wistven - På vegne av sekretariat OSO Barnevern Nord-Norge

Referat fra møte i OSO Barnevern Nord-Norge, 11 og 12. juni 2015.

Tid: 11.juni kl. 12.00 – 12. juni kl. 13.00.  Startet og avsluttet med lunsj.

Sted: Scandic Alta hotell, Alta.

Tilstede:

Fra Kommunene:       

Bjørn Atle Hansen, Erna Bakken, Gunnhild Masterbakk, Tone Hilde Birkelund, Heidi Johnsen, Elizabeth Kræmer (dag 1).

Forfall: Steinar Sørensen, Einar Pedersen, Hugo Thode Hansen, Jens Betsi,   Kari Mortensen, Wenche Figenschau for dag 2 pga  kansellert  fly fra Tromsø.

Fra Bufetat:               

Pål Christian Bergstrøm, Bente Henriksen, Bente Wistven, Erik Jarle Jakobsen, Margrethe Grinaker Berle, Laila Krogh,

Forfall: Svein Klemetsen

Fra FM i Nordland: Randi Gundersen, Fra FM i Finnmark: Linda Kråkenes og Siri Jakobsen, Forfall: FM i Troms

Fra Landsforeningen for barnevernsbarn: Thomas Johansen.

Fra KS/sekretariat: Sylvi Hjelle

Innledere: Eli Synnøve Hanssen, Høgskolelektor UiT, Finnmarksfakultetet. Alf Iver Kinge, Familierådskoordinator, Bufetat,Reg.nord. Hjørdis Øvergaard, Seniorrådgiver Bufetat Region nord.

Møteleder: Bjørn Atle Hansen, rådmann i Alta, leder OSO Barnevern Nord-Norge.  

Sak 11/15 Godkjenning av referat fra møtet i OSO barnevern 10. og 11.februar.

Vedtak: Referatet godkjennes enstemmig.

Sak 12/15 Kommunalt barnevern – styrking av barnevernstjenestene.    

Fylkesmannens kartlegging og analyse av kommunalt barnevern i Nord-Norge. Oppdrag, status og muligheter.

 • FM i Finnmark v/ Linda Kråkenes.
 • FM i Nordland v/ Randi Gundersen.
 • FM i Troms v/ Linda Kråkenes (for FM i Troms).

Status arbeidsgruppe Utfasing av ikke-lovpålagte oppgaver, ved Margrethe Grinaker Berle , Arbeidsgruppa.

Midt-Troms Barnevernforum – et samarbeidsprosjekt mellom 10 kommuner.

 • Hvordan søke råd og veiledning hos hverandre? Samarbeid om kompetanse. Hvilke saker kan løftes inn i nettverket? Forpliktelse fra deltakerne? M.m.

 • Orientering v/ Gunnhild Masterbakk, Barnevernleder i Astafjord interkommunale barneverntjeneste

Vedtak:                     

 1. Fylkesmennenes statusinformasjon tas til orientering.
 2. Arbeidsgruppa savner en god del tilbakemeldinger på utsendtspørreundersøkelse til kommunene, men tar sikte på å legge fram en utvidet rapport til OSO Barneverns møte 1.-2.oktober 2015. OSO Barnevern må snarest oppnevne 2 nye medlemmer fra kommunene som erstatning for 2 av de opprinnelige kommunerepresentantene som ikke lengre har anledning til å delta i møtene i arbeidsgruppa.
 3. Informasjonen fra Midt-Troms Barnevernforum tas til orientering.

Sak 13/15 Fosterhjemssituasjonen i Nord-Norge.

ved Bente Henriksen, avd.direktør Bufetat Region nord.

 • Status, samarbeidsmuligheter. Fosterhjemsmeldingen; hva vet vi og hvilke konsekvenser kan dette få?
 • Omstilling jf Prop 106L. Bufetat: ny inntaks- og fosterhjemsorganisering. Orientering, diskusjon.

Vedtak:

 1. Statusinformasjonen fra Bufetat er drøftet og tas til orientering.
 2. OSO barnevern er bekymret for mangelen på fosterhjem og beredskapshjem i Nord-Norge, samt de store ulikhetene i bl.a. oppfølging og godtgjøring til fosterhjem som fremkommer i rapporter fra Fylkesmennene. 
 3. OSO Barnevern vil med bakgrunn i Fosterhjemsmeldinga som vil foreligge høsten 2015 følge opp arbeidet med dette. Arbeidsgruppe Fosterhjem vil høsten 2015 revitaliseres, nytt mandat for arbeidet vil utarbeides, og Fosterhjemssituasjonen i Nord-Norge vil bli nærmere vurdert med tanke på OSO Barneverns påvirkningsmuligheter.

Sak 14/15 Orientering fra UiT, Finnmarksfakultetet vedrørende utdanningstilbud Barnevern, samt etter- og videreutdanning for barnevernsansatte i Nord-Norge.

Hvordan kan Institutt for barnevern og sosialt arbeid bidra som god samarbeidspartner for kommunene i nord, og slik sikre et godt barnevern i Nord-Norge? ved Høgskolelektor Eli Synnøve Hanssen UiT, Finnmarksfakultet, Institutt for Barnevern og sosialt arbeid.

 • Masterutdanning BV. Under halvparten av plassene på kullet benyttes, og det er stort frafall. Hvordan motiverer vi til deltagelse og gjennomføring?

Vedtak:                     

 1. Informasjonen fra Finnmarksfakultet tas til orientering.
 2. Ledelsen i OSO Barnevern tar initiativ til at det etableres et fast kontaktpunkt mellom Universitetene i Nord-Norge og leverer forslag til neste møte i OSO barnevern.

Sak 15/15 Nye oppgaver i familievernet.

Ved Hjørdis Øvergård, Avd.dir. Familievern og adopsjon.

 • Informasjon om tilbudet fra familievernkontoret.
 • Samarbeid med kommunene. Utfordringer og muligheter.
 • Oppfølging av foreldre som har mistet omsorgen for sine barn.
 • Nasjonalt spisskompetansemiljø i Nord-Norge på høykonfliktsaker i        samlivsbrudd.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering                                                           

Sak 16/15 Familieråd / Brukermedvirkning.

Ved Alf Iver Kinge, familierådskoordinator i Bufetat.

Vedtak:

 1. OSO Barnevern tar orienteringen om Familieråd til etterretning, og ser alvorlig på det lave antallet Familieråd som gjennomføres i Region nord, sett opp mot landsgjennomsnittet. 
 2. OSO Barnevern vil følge utviklingen i bruk av Familieråd videre, og vil oppfordre kommunene til i sterkere grad å ta dette i bruk. 
 3. OSO barnevern ber Familierådskoordinator i Bufetat reg.nord om å utarbeide et notat til neste møte, som beskriver beste praksis i regionen vedrørende bruk av Familieråd.

Sak 17/15 Samarbeidsutfordringer vedrørende beredskapshjem ved akutt plassering av barn etter dommeravhør i Statens Barnehus.

OSO Barnevern har mottatt en konkret problemstilling fra Sør-Varanger kommune som gjelder samarbeidet mellom kommunebarnevernet og Bufetat vedrørende akuttplassering av barn i beredskapshjem.

Problemstillingen som reises her er på forespørsel også kjent for andre kommuner i landsdelen. Med bakgrunn i dette legges saken frem for drøfting i OSO Barnevern.

( se vedlagte saksutredning ad.sak 17/15)

Vedtak:                     

 • Partene i OSO Barnevern erkjenner dette som ei stor utfordring, og at det er behov for et tett og godt samarbeid mellom Bufetat og det kommunale barnevernet rundt forberedelse av dommeravhør i barnevernsaker.
 • Problemstillingen vil bli sett i sammenheng med sak som tas opp i OSO barnevern høsten 2015 vedrørende status for Fosterhjem og Beredskapshjem i landsdelen.

Sak 18/15 OSO 2015-2017.

I henhold til vedtektene for OSO Barnevern overtar Bufetat høsten 2015 ledelse og sekretariatsfunksjon. I den forbindelse tar vi en status-drøfting på erfaringene etter 2 års drift.

 • Erfaringer og suksesskriterier.
 • Interessentkart og kommunikasjonsplan.
 • Finansieringsmuligheter (Kommuner-Fylkesmannen-Bufdir/BLD).
 • Annet?
 • Nyvalg?

Vedtak:                 

 1. Etter evaluering og gjennomgang av de to årene OSO barnevern har eksistert, er det enighet om et fortsatt samarbeid gjennom dette organet. I henhold til vedtektene overtar Bufetat 01.09. 2015 ledelse og drift av samarbeidsorganet. Det er ønskelig med størst mulig kontinuitet blant medlemmene, og signal om dette overbringes til KS Rådmannsutvalg som oppnevner kommunenes medlemmer til organet.
 2. Bufetat vil til neste møte utarbeide et forslag til «kommunikasjonskart» på hvordan OSO Barnevern kan styrke  fokuset på barnevernet i Nord-Norge, samt øke informasjonen  omkring OSO Barneverns arbeid.
 3. OSO Barnevern tar sikte på i løpet av våren 2016 og arrangere en konferanse med aktuelle temaer innenfor barnevern.
 4. OSO Barnevern ønsker fortsatt å styrke arbeidet for et bedre barnevern i nord, gjennom å benytte faglige samarbeidsgrupper til utredninger og dokumentasjon

Sak 19/15 Orientering fra Bufetat vedrørende aktuelle satsinger i barnevernet.

ved Pål Christian Bergstrøm.

 • Overføringsprogram og hjelpetiltak i Nord-Norge, pilotprosjekt i samarbeid med USA og RBUP Øst og Sør.
 • Digitalisering av tjenestetilbudet, pilot med bruk av elektronisk veiledning av fosterhjem.
 • Samarbeid psykisk helse og barnevern – nasjonalt utredningsoppdrag til Bufetat, region nord.

Vedtak: Informasjonen tas til orientering.           

Sak 20/15 Eventuelt.

Orientering fra nylig avholdt seminar med tema «Økt interkommunalt samarbeid for barnevern i Finnmark» for Rådmenn og barnevernledere i Finnmark.

Vedtak:

 • Orientering fra avholdt seminar for Rådmenn og barnevernledere i Finnmark, tas til etterretning.
 • OSO barnevern ser positivt på en styrking av barnevernet i Finnmark, og støtter opp om en satsing på økt samarbeid mellom kommunene på barnevernsområdet.

Neste møte avholdes 1. og 2. oktober i Tromsø.

Tromsø, den 17.juni 2015.

Sylvi Hjelle, seniorrådgiver KS Nord-Norge. Sekretariat OSO Barnevern Nord-Norge.

 

 

     

Referat fra møte i OSO Barnevern Nord-Norge 10 og 11. februar 2015

Sted og tid: Radisson Blue Hotell, Bodø, 06. 10.februar kl. 11.00 – 11.februar 2015 kl. 13.00.

Deltakere: Medlemmer

Fra kommunene

Hugo Thode Hansen (Rådmann Harstad), Gunnhild Masterbakk (Barnevernsleder Astafjord bvn.tj/Salangen), Erna Bakken (Barnevernsleder Sør-Varanger), Wenche Figenschow (Rådgiver forebyggende barnevern Tromsø, møtte for Elizabeth Kræmer ), John-Arvid Heggen (Kommunalsjef Vefsn), Tone Hilde Birkelund (Barnevernleder Bodø), Kari Mortensen (Barnevernleder Vesterålen barnevern, – nytt medlem etter Bente Sundsfjord (Barnevernsleder Gildeskål)), Steinar Sørensen (Rådmann Evenes) – møtte kun 11.februar pga møtekollisjon.

Forfall:

Jens Betsi (Rådmann Vadsø), Anne Sivertsen(Nordkapp), Elizabeth Kræmer ( Barnevernleder Tromsø), Einar Pedersen (Rådmann Kåfjord), Bjørn Atle Hansen (Rådmann Alta) – forfall pga uvær..

Fra Bufetat Region nord:

Bente Henriksen, avdelingsdirektør Inntak og fosterhjemsrekruttering Kristin Presteng, avdelingsdirektør Omsorg for og behandling av ungdom Bente Wistven, Kommunikasjonssjef
Laila Krogh, leder Fagteam Sortland
Margrethe Grinaker Berle, leder Fagteam Bodø

Forfall:

Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør (sykt barn) Erik Jarle Jakobsen, leder Fagteam Tromsø (syk). Svein Klemetsen, leder fagteam Finnmark (innstilt fly pga uvær)

Observatører med tale og forslagsrett

Silja Eriksen, fagansvarlig barnevern Fylkesmannen i TromsRandi Gundersen, seksjonsleder, Fylkesmannen i Nordland – møtte den 10.2. Lise Tymi, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland – møtte den 11.2Sylvi Hjelle, seniorrådgiver KS Nord-Norge

Forfall:

Linda Kråkenes, Seksjonsleder Fylkesmannen i Finnmark
Veronika Løveng-Hansen,( møtekollisjon) Thomas Johansen, (innstilt fly pga uvær) Landsforeningen for barnevernsbarn:

Gjesteinnledere:

Ved Jørn Thomas Martinsen, seniorrådgiver Statens Barnehus Bodø Grethe Andreassen, Prosjektleder Samhandling = forebygging i Vesterålen, Willy Lichtwarck, professor UiN

Møteledelse: Hugo Thode Hansen
Sekretariat: Sylvi Hjelle, seniorrådgiver KS

Sak 01/15

Gjennomførte Dialogmøter med kommunene v/ Ordfører og rådmann i
Nordland, Troms og Finnmark høsten 2014. Oppsummering fra de tre møtene.( se eget saksframlegg)

VEDTAK: OSO Barnevern tar tilbakemeldingene fra Dialogmøtene med kommunene i Nordland, Finnmark og Troms til orientering. Med bakgrunn i tilbakemeldingen vil OSO

Barnevern prioritere arbeidet med følgende tema:

 1. Gråsoner vedrørende ansvar, barnevern/helse/psykiatri/andre... OSO barnevern vil igangsette et arbeid der representanter for de ulike parter + FM inviteres med. Målsetting: Klargjøre aktuelle gråsoneområder, sammenfatte dette og bringe aktuelle problemstillinger frem for Bufetats ledelse og KS Rådmannsutvalg og fylkesstyrer.
 2. Kommunesamarbeid omkring barnevern. Drøfte ulike samarbeidsmodeller/former, herunder erfaringer og utfordringer.
 3. Fokusere og drøfte utfordringer for barnevernet i forhold til økt antall saker med bakgrunn i nye landsmenn og nye kulturer i kommuner og institusjoner.

Sak 02/15

Orientering fra Bufetat vedrørende bl.a. Vedtatte endringer vedrørende Nasjonalt inntaksteam (NIT), regional organisering av fosterhjemtjenesten og regionalt inntaksarbeid og utfasing av råd og veiledning.

v/ Bente Henriksen, avdelingsdirektør Inntak og fosterhjemsrekruttering
Bufetat region nord.

VEDTAK: Vedr. Utfasing av ikke lovpålagte oppgaver: Tidligere oppnevnt arbeidsgruppe gis med bakgrunn i behov som fremkom av spørreundersøkelse utført høsten 2014, i oppdrag å utforme en plan for behov av nødvendig kompetanse til barnevernstjenester som ønsker dette.

Målsettingen skal være at kommunene etter at Bufetat har faset ut ikke lovpålagte oppgaver, gis mulighet til å kunne skaffe seg et tiltaksapparat som kan sikre et kvalitetsmessig godt tjenestetilbud.

Sak 03/15

Omorganisering av OSO Barnevern i Nordland, Troms og Finnmark til et felles OSO barnevern Nord-Norge. Fremtidig organisering, representasjon og finansiering
( se eget saksfremlegg).

VEDTAK:

 1. Som leder for OSO Barnevern Nord-Norge fram til høsten 2015 velges Bjørn Atle Hansen, Rådmann i Alta. Som nestledere velges: (1)Steinar Sørensen, rådmann i Evenes, (2) Hugo Thode Hansen, rådmann i Harstad.
 2. OSO Barnevern Nord-Norge opprettholder den samme representasjon som i de tidligere OSO Barnevern Nordland, Troms og Finnmark. Det samme gjelder de tiltredende observatører.

Sak 04/15 Informasjon fra Statens Barnehus Bodø

v/ Jørn Thomas Martinsen, seniorrådgiver Statens Barnehus Bodø

VEDTAK: Informasjonen tas til orientering

Sak 05/15 Kompetanseutvikling i samarbeid med R-BUP sør-øst.

v/Kristin Presteng, Avdelingsdirektør behandling og omsorg for ungdom

Bakgrunn for saken:
Bufetat Region Nord har etablert et samarbeid med R-BUP sør-øst for utvikling og etablering av overgangsprogram for ungdom og deres familier etter avslutning av institusjonsopphold.

For å sikre en god overgang er det avgjørende at Bufetat og kommune jobber tett sammen. Behandlingen inne på institusjonen overføres til hjemmet og bør ivaretas av ansatte både fra Bufetat og kommunen. Bufetat, region nord ønsker å starte programmet som et pilotprosjekt i utvalgte områder i regionen, og har gjennom Norsk Forskningsråd blitt tildelt 8 millioner som R-BUP sør-øst kvalitets sikrer gjennom pågående forskning.

VEDTAK: OSO Barnevern finner det planlagte overgangs – og forebyggende prosjektet for ungdom og deres familier og samarbeidet mellom Bufetat, Kommunene og R-Bup sør-øst interessant. OSO Barnevern tar informasjonen vedrørende prosjektet til orientering, og ber om bli holdt løpende informert om prosjektet.

Sak 06/15 Kompetansekartlegging i kommunene i Nord-Norge

Bakgrunn for saken:
Med tanke på utfasing av ikke lovpålagte oppgaver fra Bufetat til kommunene, og at kommunene derved selv skal ta ansvaret for å iverksette tiltak og oppfølging, ønsker OSO Barnevern en oversikt over Kompetansenivået i kommunebarnevernet.
Aktuelle problemstillinger vil kunne være:

«Hvilken kompetanse finnes i kommunebarnevernet i dag? Hvordan samarbeider kommunene i forhold til kompetanse, og hvordan sikrer vi kompetanseoverføring fra Bufetat til kommunene?»

En samlet oversikt over kompetanse bør inneholde hvilken opplæring, kunnskapsbaserte metoder og kartleggingsverktøy som de ansatte i kommunebarnevernet har.
Kan OSO Barnevern kjøpe tjenester til å foreta en slik kartlegging?

VEDTAK:

 1. For å sikre et kvalitativt godt barnevern i Nord-Norge ønsker OSO Barnevern å skaffe oversikt over kompetansebehov og eksisterende kompetansetilbud i/til kommunebarnevernet i våre kommuner.
 2. Med bakgrunn i at Fylkesmennene skal bistå Barne-, ungdoms- og
  familiedirektoratet i utvikling, utprøving og opplæring av ansatte i kommunale barneverntjenester om metodikk i undersøkelsessaker, anmodes Fylkesmennene om å gi OSO Barnevern en orientering om status for dette arbeidet på neste møte. Samtidig ønskes informasjon om opplæringsvirksomhet tidligere år, samarbeid med regionale kunnskapssentre og hva som foreslås for 2015 når det gjelder karleggings kompetanse. 
 3. For øvrig sees vedtaket i denne sak i sammenheng med vedtak i sak 2/15.

Sak 07/15

Samhandling = forebygging i Vesterålen – et spennende prosjekt rundt Vesterålskommunenes felles Barnevern. v/ Grethe Andreassen, Prosjektleder.

VEDTAK: Informasjonen fra prosjektet tas til orientering.

Sak 08/15

« Interkommunalt samarbeid i barnevernet - på godt og vondt! -erfaring av det interkommunale barnevernet på Ytre Helgeland (2013). Det nye barnevernet, - hva krever det av oss?»

v/ Willy Lichtwarck, professor UiN

VEDTAK: Informasjonen tas til orientering.

Sak 09/15 Eventuelt

Sak: Private aktører i Fosterhjemsarbeidet følger ikke lovverket. Forslag: Gunnhild Masterbakk

VEDTAK: OSO Barnevern peker på nødvendigheten av at regelverk som bl.a. fastslår kommunenes myndighetsutøvelse i forhold til etablering av fosterhjem blir overholdt av alle parter, private, Bufetat og kommunene.

Bufetat region nord tar med i sitt Nyhetsbrev som sendes kvartalsvis til lederne i Bufetat og kommunene i landsdelen, informasjon om at OSO Barnevern har drøftet problemstillingen. Det presiseres viktigheten av at regelverk og lovverk følges, samt utøvelse av tett og godt samarbeid fra alle parter til beste for barna.

Sak 10/15

Barnevern er ønsket som referansegruppe sammen med KS Rådmannsutvalg i Nordland for prosjektet: «Systematisk evaluering av tiltak i barnevernet».

VEDTAK: Styret for OSO Barnevern Nord-Norge stiller seg positiv til å delta i referansegruppe for FoU prosjektet «Systematisk evaluering av tiltak i barnevernet.

Organisering

Organisering 2015-2017

Organisering av OSO Barnevern 2015 - 2017.

Ledelse OSO Barnevern: Bufetat, region nord (2015-2017)

Sekretariat: Bufetat, region nord (2015-2017)

Fra kommunene i Nordland

Frank Hansen, Rådmann i Værøy – fast medlem
Steinar Sørensen, Rådmann i Evenes – vara for Frank Hansen
John Arvid Heggen, Kommunalsjef i Vefsn kommune – fast medlem
Arve Rolandsen, Barnevernsleder i Bodø kommune – fast medlem
Heidi Johnsen, Barnevernsleder i Narvik kommune – vara for Arve Rolandsen
Kari Mortensen, Enhetsleder, Vesterålen barnevern - fast medlem
Inger-Ritha Olsen, Barnevernsleder i Mo i Rana – vara for Kari Mortensen

Fra kommunene i Troms

Hugo Thode Hansen, Rådmann i Harstad kommune - fast medlem
Frode Skuggedal, Administrasjonssjef i Salangen – vara for Hugo Thode Hansen
Einar Pedersen, Rådmann i Kåfjord kommune - fast medlem
Hogne Eidissen, Rådmann i Målselv – vara for Einar Pedersen
Aina Isaksen, Barnevernsleder i Tromsø kommune - fast medlem
Wenche Figenschou, Rådgiver i Tromsø kommune - vara for Aina Isaksen
Lisa Friborg, Enhetsleder i Balsfjord kommune - fast medlem
Marita Løvli-Rognmo, Barnevernsleder i Balsfjord kommune – vara for Lisa Friborg

Fra kommunene i Finnmark

Jens Betsi, Rådmann i Vadsø Kommune - fast medlem
Jørn Aslaksen, Rådmann i Tana – vara for Jens Betsi
Bjørn-Atle Hansen, Rådmann i Alta kommune - fast medlem
Evy Leirbekk, Barnevernsleder for Berlevåg/Balsfjord barneverntjeneste – vara
May-Tone Rirud, Barnevernsleder i Hasvik kommune – vara

Fra Bufetat region nord

Pål Christian Bergstrøm, Regiondirektør
Bente Henriksen, Avdelingsdirektør
Bente Wistven, Kommunikasjonssjef
Laila Krogh, Seniorrådgiver/Prosjektleder
Margrete Grinaker Berle, Enhetsleder Inntak
Ann Sissel Punsvik, Enhetsleder Fosterhjem

Observatører med tale og forslagsrett

Linda Kråkenes, Fylkesmannen i Finnmark
Hilde Bremnes, Fylkesmannen i Troms
Randi Gundersen, Fylkesmannen i Nordland
Unn Martinsen, KS Nord-Norge
Elin Bye, KS i Nordland
Thomas Johansen, Landsforeningen for barnevernsbarn
Veronika Løveng-Hansen, Landsforeningen for barnevernsbarn

Organisering 2017-2019

Organisering av OSO Barnevern 2017-2019

Ledelse OSO Barnevern: KS (2017-2019)

Sekretariat: Bufetat, region nord 

Fra kommunene i Nordland

Fra kommunene i Troms

Fra kommunene i Finnmark

 • Jørn Aslaksen, Rådmann i Tana kommune – fast medlem
 • Raymond Robertsen, Rådmann i Nordkapp kommune - vara for Jørn Aslaksen
 • Olaf Trosten, Administrasjonssjef i Nesseby kommune – fast medlem
 • Kent Valio, Rådmann i Kautokeino kommune - vara for Olaf Trosten
 • Sølvi Arvola, Barnevernsleder i Vadsø kommune – fast medlem
 • Yvonne Fallsen, barnevernleder for Gamvik og Lebesby kommuner (Nordkyn barnevern) - vara for Sølvi Arvola
 • Bodil Negård, Barnevernsleder i Hammerfest kommune - fast medlem
 • Ann Helen Blix Smikop, Barnevernsleder i Porsanger kommune - vara for Bodil Negård

Fra Bufetat region nord

Observatører med tale og forslagsrett

Kontakt

Kontakt

Tromsø kommune  har ledelsen i 2017-2019.

Bufetat, region nord er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen.

Arbeidsgrupper og rapporter

Arbeidsgruppe «Oppfølging av fosterhjem»

Mandat til arbeidsgruppe «Oppfølging av fosterhjem»

Formål

Styrke og utvikle samarbeidet mellom det kommunale og det statlige barnevernet i Nord-Norge når det gjelder etablering og oppfølging av barn i fosterhjem på følgende områder:

 • Rekruttering av fosterhjem
 • Skolering og støtte til fosterhjemmene
 • Opplæring og veiledning av tilsynsførere

Medlemmer

3 fra Kommunebarnevernet og 3 fra Bufetat. Gruppen konstituerer seg selv, velger en leder og fordeler arbeidsområdet mellom seg.

Fylkesmannen og Landsforeningen for barnevernsbarn kan delta med 1 representant hver.

Møter kjøres i hovedsak via telematikk dersom dette er mulig.

Tidsplan og rapportering

Arbeidsgruppa utarbeider innen 1. juni 2014 rapport til OSO Barnevern. Rapporten bør inneholde forslag til konkrete samarbeidstiltak innenfor de angitte områdene i mandatet.

Bakgrunn for etablering av arbeidsgruppen

Tilbakemeldinger fra Fylkesmannen, fosterhjem og fosterhjemsforeninger tyder på at
fosterhjem, og barn i fosterhjem ikke alltid blir tilstrekkelig fulgt opp. Årsakene til
dette kan være ulike, men der hvor uklarhet om ansvarsforhold og manglende
samhandling mellom Bufetat og kommunebarnevernet gir negative konsekvenser vil OSO
Barnevern rette opp dette.

Grunnlaget for samarbeidet i arbeidsgruppen vil være Barnevernsloven og endringene i loven slik disse fremkommer i Prop.106L, der ansvarsforholdet mellom det statlige og det kommunale barnevernet tydeliggjøres.

Arbeidsgruppen vil spesielt måtte vektlegge konsekvenser og fremtidig samarbeid i forhold til følgende endringer:

Rekruttering og oppfølging av fosterhjem

Bufetat

§ 2-3 annet og tredje ledd :

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal

 • etter anmodning fra kommunen bistå barneverntjenesten i kommunen med plassering av barn utenfor hjemmet,
 • ha ansvar for rekruttering og formidling av fosterhjem,
 • ha ansvar for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell veiledning.

Kommunebarnevernet

• § 4-16 Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse

Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakelsen et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen av barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen til barnet og foreldrene. Barneverntjenesten skal der hensynet til barnet ikke taler imot det, legge til rette for samvær med søsken...(forts.)

Arbeidsgruppen bes fremme forslag til hvordan kommunene og Bufetat i Nord-Norge på best mulig måte gjennom samarbeid, styrket gjensidig informasjon og kompetansedeling kan øke antallet fosterhjem i landsdelen, gi fosterhjemmene god skolering, bedre og tettere oppfølging, samt bedre rutinene rundt plassering av barn i fosterhjemmene.

Tilsyn, opplæring og veiledning

 • § 4-22 nytt femte og sjette ledd:

Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasserings- tidspunktet og frem til barnet fyller 18 år. Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.

 • Kommunen skal sørge for at de som skal utøve tilsynet gis nødvendig opplæring og veiledning.

Opplæring av tilsynsførere er ut 2014 tillagt Bufetat. Fra 2015 skal fosterhjemskommunen gi tilsynspersonene nødvendig opplæring og veiledning. Opplæringen skal blant annet omfatte rammene for barneverntjenestens ansvar for barnet, tilsynsfunksjonen, samtaler med barn, kunnskap om omsorgssvikt, rapportskriving og barnets rettigheter.

Arbeidsgruppen bes fremme forslag til hvordan kommunene i Nord-Norge på best mulig måte kan ivareta denne oppgaven, og hvordan kompetanseoverføring fra Bufetat til kommunene i størst mulig grad kan sikres på dette området.

Kontakt 

Kontaktperson for OSO Barnevern: Sylvi Hjelle, KS Nord-Norge, tlf. 90843722

Arbeidsgruppe «Utfasing av ikke lovpålagte oppgaver fagteam»

Mandat til arbeidsgruppe «Utfasing av ikke lovpålagte oppgaver fagteam».

Formål

Bufetat er pålagt å utfase tidligere «ikke lovpålagte oppgaver» over en 3-årsperiode.
Disse oppgavene skal deretter utføres av kommunene. I henhold til en utarbeidet plan for
utfasing av oppgaver, vil Bufetat og kommunene i Nord-Norge, gjennom økt samarbeid
kvalitetssikre tjenesten, for derved å sikre en best mulig ivaretakelse av utsatte barn og
unges behov, i en overgangsperiode.

Medlemmer

3 fra Kommunebarnevernet og 3 fra Bufetat. Gruppen konstituerer seg selv, velger en leder og fordeler arbeidsområdet mellom seg.

Fylkesmannen og Landsforeningen for barnevernsbarn kan delta med 1 representant hver.

Møter kjøres i hovedsak via telematikk dersom dette er mulig.

Tidsplan og Rapportering

Arbeidsgruppa utarbeider innen 1.juni 2014 rapport til OSO Barnevern. Rapporten bør inneholde forslag til konkrete samarbeidstiltak innenfor de angitte områdene i mandatet.

Bakgrunn for etablering av arbeidsgruppe

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har i Prop. 106 L foreslått at fagteamenes råd- og veiledningsoppgaver i enkeltsaker begrenses til hva som følger av den lovfestede bistandsplikten. Det samme gjelder enkeltstående utredningsoppdrag for kommunen. Jf. Prop 106 L, kap 14 «Den faglige samhandlingen mellom stat og kommune i enkeltsaker».

Begrensningen innebærer at fagteamenes råd- og veiledningsoppgaver i enkeltsaker og enkeltstående oppdrag med utredning av barn, skal fases ut. I en overgangsperiode skal Bufetat fortsatt gi råd og veiledning til de kommuner som trenger det. I tillegg skal Bufetat kunne gjennomføre utredninger av barn mot kommunal egenbetaling.

BLD forutsetter at Bufetat inngår avtaler med aktuelle kommuner om slike tjenester.

Arbeidsoppgaver

Med bakgrunn i spørreundersøkelse som Bufetat har gjennomført i region nord og Fagteamenes samla oversikt over omfang av bistand til kommunene av «ikke lovpålagte oppgaver», utarbeider arbeidsgruppen en rapport til OSO Barnevern med forslag til konkrete tiltak og videre samarbeid. Disse forslagene må deretter sees i sammenheng med Buf- Direktoratets utarbeidede plan for utfasing av oppgaver så snart denne foreligger. Deretter vurderer OSO eventuelle justeringer og videre framdrift som skal sikre kompetanse og kvalitet på oppgavene.

Kontakt

Kontaktperson for OSO Barnevern: Sylvi Hjelle, KS Nord-Norge, tlf. 90843722

Last ned arbeidsgruppens rapport til OSO barnevnern

Medvirkning

Tilfredshetsundersøkelser på institusjoner i Region nord