Barneverninstitusjonene i Norge drives av det offentlige (Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og kommunene), ideelle organisasjoner og andre private aktører. Bufetat har etter barnevernloven ansvaret for etablering og drift av barneverninstitusjoner, og godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner. Oslo kommune har et tilsvarende ansvar innenfor sitt geografiske område.

Det finnes ulike årsaker til at noen barn og unge ikke kan bo hjemme. Årsaken kan være at barnet eller den unge har atferdsutfordringer, sliter med rus, har manglende omsorg hjemme eller har foreldre som av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta omsorgen i kortere eller lengre perioder. 

Private og kommunale barneverninstitusjoner kan bare benyttes dersom institusjonen er godkjent av Bufetat. Bufetat kan når som helst føre kontroll med at vilkårene for godkjenning er tilstede for private og kommunale barneverninstitusjoner.

Ulike typer barnevernsinstitusjoner

Det finnes ulike type institusjoner i Norge og de fleste er rettet mot ungdom. Barn som er under 12 år blir som regel plassert i fosterhjem. Når ungdommene bor på barnevernsinstitusjonen deltar de i dagliglivet på institusjonen, går på vanlig skole og deltar på fritidsaktiviteter. De aller fleste har kontakt og samvær med egen familie.

Institusjoner for ungdom

Institusjoner for ungdom tar i mot unge i alderen 12 - 18 år. Noen institusjoner tilbyr kortere opphold, mens andre tilbyr lengre opphold. Institusjonene tilbyr plass til ungdommer som av ulike årsaker ikke kan bo hjemme hos foreldrene eller i et fosterhjem. Dette er barn og ungdom som ikke kan bo hjemme på grunn av manglende omsorg, eller har foreldre som av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta omsorgen i kortere eller lengre perioder. 

Institusjoner for ungdommer med alvorlige atferdsvansker

Noen institusjoner spesialiserer seg på ungdommer med alvorlige atferdsvansker. Ungdommer  med atferdsvansker har forskjellige årsaker til atferdsvanskene og ulike behandlingsbehov. Det er derfor viktig at de får hjelp i ulike institusjonsavdelinger. I institusjoner for ungdommer med alvorlige atferdsvansker skilles det mellom tre målgrupper:

  • Ungdom som har lav risiko for videreutvikling av atferdsvansker
  • Ungdom som har høy risiko for videreutvikling av atferdsvansker
  • Ungdom med vedvarende rusmisbruk.

For ungdommer med alvorlige atferdsvansker er det tilbud om opphold og hjelp på en MultifunC-institusjon. MultifunC er en behandlingsmodell i institusjon og nærmiljø for ungdom med alvorlige atferdsvansker.

Akutt- og utredningsinstitusjoner

Akutt- og utredningsinstitusjoner er et tilbud til barn og unge som trenger hjelp og tiltak på kort tid. Bakgrunnen for slike plasseringer er ulike former for kriser:

  • Når et barn eller en ungdom står uten omsorg eller er i fare for å bli skadet i sitt eget hjem, kan barneverntjenesten plassere barnet eller ungdommen i et beredskapshjem eller i en akuttinstitusjon.
  • Når en ungdom kommer i en alvorlig krisesituasjon på grunn av alvorlige atferdsvansker kan også ungdommen plasseres i en akuttinstitusjon.

På akutt- og utredningsinstitusjonene får barnet plass for en kortere periode. I løpet av denne perioden skal man finne ut hva som er best for barnet eller den unge på lang sikt.

Rusplassering

En ungdom som er avhengig av rus, kan plasseres i en institusjon hvor ungdommen kan få hjelp og behandling for sine rusvansker. En ungdom som blir plassert i en slik institusjon kan også ha andre former for atferdsvansker, for eksempel kriminalitet. Hovedfokus ved institusjonsoppholdet er likevel å behandle rusavhengigheten.

For at ungdommene skal få riktig tilbud og behandling, er det nødvendig å kartlegge og utrede dem godt.

Enetiltak i institusjon

Enetiltak er et opphold i en godkjent og kvalitetssikret barnevernsinstitusjon der barn ikke bor sammen med andre barn. Dette er begrunnet med å ta vare på barnet, ansatte eller andre.

Enetiltak skal være nøye vurdert. Som hovedregel skal barn og unge som trenger opphold i en barnevernsinstitusjon, få det i et gruppetilbud. Enetiltak skal brukes med varsomhet og i minst mulig grad.

Det er tilfeller hvor enetiltak både er nødvendig og ønskelig for det spesifikke barnet/ungdommen, av hensyn til det enkeltes barns omsorg, sikkerhet og trygghet.

Hvem er i enetiltak?

Barn og unge i enetiltak trenger spesielt tilrettelagt omsorg og behandling. Disse ungdommene har store og komplekse utfordringer som gjør dem ekstra sårbare i samværet med andre ungdommer, som også har store og sammensatte behov.

Mange av barna som bor i egne institusjonsopplegg ønsker et slikt tilbud og samtykker til en slik plassering.

Lovregulering

Enetiltak er lovregulert på lik linje med andre institusjonsopphold. De samme lover, forskrifter, retningslinjer og prinsipper gjelder som når barn bor sammen med andre på institusjon. Enetiltak skal ikke være isolasjon. Målet er at barnet/ungdommen skal å gå på skole sammen med jevnaldrende, delta på fritidsaktiviteter, kunne ha besøk og bevege seg fritt.

Bufdir har satt i gang forskning som ser på bruk av enetiltak og en intern gjennomgang i etaten. Med dette grunnlaget vil Bufdir vurdere grundig om det er behov for egen lovregulering av enetiltak eller andre tiltak, slik som ny faglig normering.

Bruk av enetiltak

Siden november 2018 er det kun fire nye barn/unge som er på enetiltak. Det jobbes med alternativer. Det er etablert to institusjoner i samarbeid med psykisk helsevern for å kunne gi et tilbud til barn/unge med særlig og komplekse behov. I tillegg jobber Bufetat med å videreutvikle tilbud til barn/unge som kan skade for seg eller andre.

De siste årene har det vært en tydelig nedgang i bruken av enetiltak. Det jobbes i Bufetat med å begrense bruken av enetiltak. I perioden 1. mai 2019 til 31. august 2019 var det registrert 83 enetiltak.

Krav til kvalitet i barnevernsinstitusjoner

Bufetat skal kvalitetssikre alle barneverninstitusjoner. Kravene til kvalitet gjelder uavhengig av eierskap.

Institusjonene skal blant annet ha en definert målgruppe og en formulert målsetting for sin faglige virksomhet. Metodene som anvendes ved institusjonen skal være faglig og etisk forsvarlige, tilpasset institusjonens målgruppe og målsetting og være forankret i allment anerkjent fagteori. Det stilles også krav til institusjonens bemanning og de ansattes kompetanse.

Tilsyn med institusjonene

Fylkesmannen fører tilsyn med at institusjonen drives i samsvar med gjeldende regelverk og at barna får forsvarlig omsorg og behandling i institusjonen.

Bufetat forvalter og tildeler institusjonsplasser etter søknad fra barneverntjenesten i kommunen. Det er egne regler for tildeling av plass gjelder for Oslo kommune.

Inntak til barnevernsinstitusjon

Barneverntjenesten i kommunen beslutter om et barn eller ungdom skal plasseres i fosterhjem eller på institusjon.