Tiltak i barnevernet

Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. I slike tilfeller har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien.

Hjelpetiltak i hjemmet

Barnevernet kan sette inn ulike hjelpetiltak for å øke foreldrekompetansen, kompensere for mangler i omsorgen, eller avlaste foreldrene.

Barnevernsinstitusjoner

Det finnes ulike type barnevernsinstitusjoner i Norge og de fleste er rettet mot ungdom. Barn som er under 12 år blir som regel plassert i fosterhjem.

Familieråd

Et familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser og kan brukes i ulike type barnevernssaker.

Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn og unge som av forskjellige grunner ikke kan bo sammen med foreldrene sine.

Sentre for foreldre og barn

Sentre for foreldre og barn tilbyr primært utredning av omsorgssituasjonen for barn 0-6 år. De kan også tilby omsorgsendrende hjelpetiltak til familier.

Omsorgssentre

Mens asylsøknaden behandles skal Bufetat gi enslige mindreårige under 15 år et tilbud om å bo på et omsorgssenter.

Tiltak for barn og unge med atferdsvansker

Ulike metoder og tiltak til familier og barn for å forhindre eller begrense utviklingen av atferdsvansker.