I noen saker innhenter barnevernet, fylkesnemda eller domstolen ekspertkompetanse eller sakkyndig kompetanse.

For å sikre et godt og barnefaglig kvalifisert underlag for beslutningene som skal tas, blir ofte sakkyndige engasjert til å foreta en utredning og skrive en rapport basert på utredningen. 

En sakkyndig utredning skal gi en barnefaglig vurdering av hva som på kort og lang sikt vil gi barnet en forsvarlig omsorg, eller faglig vurdering av andre spesifiserte tema. Den sakkyndige skal gi oppdragsgiveren og partene et faglig perspektiv og dermed bidra til at saken blir tilstrekkelig opplyst.

Alle sakkyndigrapporter i en barnevernssak skal kvalitetssikres av Barnesakkyndig kommisjon. Kommisjonen vurderer rapportene etter Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernssaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen.

Hvem er sakkyndige?

Norsk Psykologforening har et register over barnefaglige sakkyndige, det vil si sakkyndige som har tatt utdanningsprogrammet for barnefaglige sakkyndige. De fleste er psykologer eller psykologspesialister, men også psykiatere og andre faggrupper kan søke om opptak til programmet og dermed komme med i registeret.