Melde fra som offentlig ansatt eller yrkesutøver med profesjonsbestemt meldeplikt

Meldeplikt etter barnevernloven

Offentlig ansatte og andre med meldeplikt etter barnevernloven § 6-4 har plikt til å melde fra til barnevernet, uten ugrunnet opphold

  • når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt
  • når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd

Den som har meldeplikt trenger ikke være sikker på at barnet er i en situasjon som beskrevet i barnevernloven § 6-4 første ledd, men det må foreligge noe konkret som indikerer alvorlige mangler ved barnets omsorgssituasjon eller som tilsier at barnet har alvorlige atferdsvansker.

Meldeplikten etter barnevernloven innebærer et personlig ansvar for å melde, og går foran lovbestemt taushetsplikt.

Du kan rådføre deg med barnevernstjenesten

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du kontakte til barneverntjenesten i kommunen og diskutere saken uten å oppgi barnets identitet.

Slik melder du fra

Slik følger barnevernet opp meldingen

Gjennomgår meldingen
Tilbakemelding på mottatt bekymringsmelding
Undersøker som oftest saken videre
Informasjon om hva som skjer videre