Kartlegging av kompetansebehov

På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har Bufdir kartlagt kompetansebehovet i det kommunale barnevernet og identifisert områder hvor det er behov for ytterligere kompetanse. Barnevernsarbeidere har behov for et bredt spekter av kunnskaper og ferdigheter for å ivareta de svært komplekse arbeidsoppgavene i tjenesten. Kartleggingen viser også behovet for en spesialisering innenfor tjenestens arbeidsoppgaver. 

Fire sentrale kompetanseområder

I kartleggingen grupperes barnevernstjenestens kompetansebehov frem i fire hovedtemaer. Innenfor hver av disse beskriver vi kompetanse som alle med oppfølgingsansvar for barn og familier bør inneha. Vi beskriver også hvilken kompetanse tjenesten samlet sett bør besitte, der det er tilstrekkelig at noen i tjenesten innehar kompetansen. Det kan variere om nær alle i en tjeneste eller kun noen få besitter denne formen for mer spesialisert kompetanse.

Samarbeid og kommunikasjon

Kompetanse i samarbeid og kommunikasjon med barn og foreldre vektlegges, sammen med kunnskap om blant annet nettverksmobilisering, bruk av tolk og konflikthåndtering. Vi trekker også frem viktigheten av å møte barn og familier med et verdisyn og holdninger som vektlegger anerkjennelse, empati og omsorg. Alle barnevernsarbeidere bør også kjenne til tilgrensende tjenester og deres mandat, må kunne forvalte et forpliktende samarbeid med disse instansene.

Fagtradisjoner

Videre må barnevernstjenesten inneha kompetanse innen en rekke ulike fagtradisjoner for å kunne ivareta ulike perspektiver i arbeidet med barn og familier. Dette inkluderer blant annet kunnskap om barns utvikling, foreldres omsorgskompetanse, migrasjon og kultursensitivitet.

Forvaltning og jus

Vi vektlegger at barnevernsarbeidere må ha kompetanse innen forvaltning og juss, og kunne nyttiggjøre seg ulike kunnskapskilder. Barnevernet forvalter noen av de sterkeste inngrep en stat kan gjøre i enkeltindividers liv. Beslutninger som fattes av barnevernstjenesten må holde høy kvalitet, være kunnskapsbaserte og i tråd med gjeldende regelverk.

Ledelse

Til sist trekker vi frem viktigheten av god ledelse i barnevernstjenesten. Barnevernsledere bør ha kompetanse innen ulike former for ledelse, herunder fag-, strategi-, personal-, økonomi- og offentlig ledelse.

Behov for ytterligere kompetanse

Bufdir er bedt om å identifisere områder hvor det er utviklingsbehov i dagens kompetanse i det kommunale barnevernet. Analysen er gjort på nasjonalt nivå og kompetanseutfordringer og utviklingsbehov innen den enkelte tjeneste og kommune vil naturligvis variere.

Vi finner utviklingsbehov for følgende kompetanseområder i barnevernet:

  • Sikre medvirkning, samarbeid og samtaler med barn.
  • Arbeide systematisk, benytte anerkjente metoder i arbeidet og gjennomføre analyser.
  • Innenfor enkelte av barnevernets kjerneoppgaver, bl.a. i å identifisere barn som lever med omsorgssvikt.
  • Arbeid med barn og familier med mindre frekvente utfordringer eller minoritetsbakgrunn.
  • Innenfor forvaltning, juss og dokumentasjon.
  • Ledelseskompetanse i barnevernstjenesten.

Hvordan har vi kommet frem til konklusjonene?

I arbeidet med kartleggingen har Bufdir mottatt innspill fra mange ulike organisasjoner, tjenester og instanser. Sammen med barnevernsarbeidere i det kommunale barnevernet har vi beskrevet sentrale arbeidsoppgaver og –prosesser i tjenesten.

Deretter har vi vurdert hvilken kompetanse barnevernsarbeidere bør besitte for å kunne utføre disse oppgavene. I dette arbeidet har vi fått verdifulle bidrag fra brukerorganisasjoner, interesseorganisasjoner, ledere i barnevernet, forskere, ansatte ved universitets- og høgskoler, fag- og profesjonsforbund samt innhentet innspill knyttet til minoritetsperspektivet.

Et første utkast av den endelige rapporten ble sendt på høring våren 2017, og vi mottok over 100 innspill på dette utkastet.

I analysen av utviklingsbehov og mangler i kompetanse har innspillene fra høringen, samt forsknings- og tilsynsrapporter, vært sentrale. Vi har blant annet benyttet oss av en ny rapport fra Nordisk institutt for forskning, innovasjon og utdanning (NIFU). Denne rapporten kartlegger de oppgitte læringsutbyttene fra grunn-, etter- og videreutdanninger som er relevant for arbeid i barnevernstjenesten. Videre har NIFU kartlagt synet på kompetanse i det kommunale barnevernet fra brukerorganisasjoner, barnevernsledere og ansatte.

Hvordan vil rapporten benyttes videre?

Kartleggingen av kompetansebehov i barnevernstjenesten vil benyttes videre inn i arbeidet med kompetansesatsingen. Rapporten er særlig relevant for Bufdirs arbeid med å utrede kompetansekrav, autorisasjon og masterløp for barnevernet.

Les hele Bufdirs rapport

Les mer om NIFUs rapport