For å heve kvaliteten i barnevernet og gjøre nyutdannede bedre forberedt på arbeidet, anbefaler Bufdir at det innføres strengere kompetansekrav, nye praksisrettede masterutdanninger, en nasjonal eksamen i juss og et veiledet førsteår i barnevernet. 

Bufdir anbefaler også innføring av en ordning med faste advokater i barnevernssaker.

Om utredningen

Ansatte i barnevernet gjennomfører komplekse vurderinger og utredninger. De har hjemmel til å iverksette tiltak som kan være svært inngripende for både barn og familier. Derfor er det viktig at de som arbeider i barnevernet har riktig kompetanse.

Som en del av regjeringens kompetansestrategi for kommunalt barnevern har Bufdir fått i å oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) å utrede:

  • 1 Innretning av nye masterutdanninger
  • 2 Tiltak for å bedre praksis under studiene
  • 3 Veiledet førsteår
  • 4 Nasjonal eksamen i juss
  • 5 Kompetansekrav til kommunalt barnevern
  • 6 Kompetansekrav til statlig barnevern
  • 7 Krav om faglig oppdatering
  • 8 Autorisasjon

Gjennom to års arbeid har vi mottatt en rekke innspill fra ulike organisasjoner, instanser og enkeltpersoner, gjennom referanse- og arbeidsgruppemøter og en åpen mulighet for innspill på nettsiden vår. Vi bygger anbefalingene i denne utredningen på disse innspillene og på følgende rapporter:

I tillegg har Bufdir innhentet informasjon om kompetansebehovet i statlig barnevern gjennom en spørreundersøkelse til institusjonsledere.

Les Bufdirs utredning av kompetansehevingstiltak i barnevernet.