Om kompetansesatsingen

Bufdir har satt i gang flere tiltak som samlet sett skal bidra til å heve kvaliteten og øke kompetansen i kommunalt barnevern.

Tiltakene retter seg mot å styrke:

  • Utdanningsløp og krav til kompetanse
  • Videre- og etterutdanninger
  • Lokal tjeneste- og tiltaksutvikling

En del av regjeringens strategi

Barnevernet forvalter stor makt og et stort ansvar på vegne av resten av samfunnet. På grunn av barnevernets viktige samfunnsoppdrag, har det i flere år vært satt søkelys på kvaliteten i barnevernstjenesten og kompetansen til de ansatte.

Samtidig som barnevernet gjør mye godt og riktig arbeid med kompetente yrkesutøvere, har det også vært påpekt svikt og mangler knyttet til saksbehandling og ledelse mange steder i landet. Regjeringen har derfor lansert en strategi med tiltak som samlet sett skal bidra til å heve kvaliteten og øke kompetansen i kommunalt barnevern.

Bedre tjenester og nye oppgaver

Tiltakene i kompetansestrategien for kommunalt barnevern har to formål:

  • Øke kvaliteten i kommunens tilbud til barn og familier
  • Forberede kommunene på regjeringens kvalitets- og strukturreform. I denne reformen legges det blant annet opp til endringer i ansvarsforholdet mellom stat og kommune på barnevernsområdet fra 2022.

Siden 2017 har vi utviklet og igangsatt en rekke tiltak for å gi bedre hjelp til utsatte barn, unge og familier.

I denne perioden har

Samtidig utvikler Bufdir et digitalt kvalitetssystem skal bidra til en mer kvalitetssikret utøvelse av barnevernsfaglig praksis i kommunalt barnevern. Systemet skal videre bidra til bedre dokumentasjon og mer enhetlig praksis i tjenestene. Elementer av kvalitetssystemet piloteres i utvalgte kommuner i 2019 og 2020.

Alle tiltakene er tilrettelagt slik at de kan kombineres med arbeid og ikke skal gi uhensiktsmessige utgifter.

Foreslår kompetansekrav og nye masterutdanninger

I oktober 2019 leverte Bufdir en utredning av kompetansekrav, innretning av masterutdanning og autorisasjon i barnevernet til Barne- og familiedepartementet. I utredningen anbefaler vi en ny framtidig struktur for kompetanse i barnevernet der alle som arbeider med kjerneoppgaver i det kommunale barnevernet skal ha relevant femårig masterutdanning, og at alle som arbeider i barnevernsinstitusjoner skal ha minst treårig utdanning.

I tillegg foreslås det økt kompetanse på juss, bedre praksisstudier i barnevernet og veiledet førsteår for alle nyutdannede.

Evaluering av satsingen 

Bufdir har inngått avtale med Oslo Economics, Agenda Kaupang og Fürst og Høverstad om å gjennomføre en programevaluering av tiltakene i kompetansestrategien for det kommunale barnevernet.

Evalueringen vil pågå gjennom hele strategiperioden og ta for seg alle kompetansetiltakene i satsingen. Evalueringen vil gi nyttig innsikt i tiltakenes måloppnåelse både enkeltvis og samlet, samt gi kunnskap om implementering og resultater av tiltakene som Bufdir kan benytte til å forbedre og utvikle tiltakene underveis i strategiperioden.

Første statusrapport

Den første statusrapporten viser at tiltakene ser ut til øke kompetanse på ledelse og barnefaglig arbeide og bidra til utvikling av bedre arbeidsformer i kommunene. Forskerne gir også noen foreløpige innspill til hvordan tiltakenes bærekraft kan videreutvikles.

Les rapporten Følgeevaluering av kompetansestrategien for det kommunale barnevernet 2018 - 2024 (Første statusmåling)