Tjenestestøtteprogrammet

Tjenestestøtteprogrammet er et samlingsbasert tjenesteutviklingsprogram for kommunal barnevernstjeneste.

Målet er bedre og mer enhetlig kvalitet

Tjenestestøtteprogrammet er et tiltak som skal bistå kommunale barneverntjenester med sin utvikling gjennom å:

  • Styrke kvaliteten på barneverntjenestenes arbeid med undersøkelser og beslutninger
  • Styrke kvaliteten på barneverntjenestens samarbeid med familier om endringer gjennom hjelpetiltak
  • Øke tjenestenes grunnleggende traumeforståelse og innsikt i barn og unges ulike utrykk og behov
  • Styrke tjenestenes arbeid med nettverksmobilisering og brukermedvirkning

Programmet har en egen lederstøttemodul.

Innhold og gjennomføring

I Tjenestestøtteprogrammet arbeider tjenestene med videreutvikling av og refleksjon rundt eget undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeid, med særlig fokus på traumesensitivitet og nettverksmobilisering. I tillegg er brukermedvirkning et viktig perspektiv i hele programmet.

Hovedformålet med tiltaket er å oppnå positiv praksisendring i tjenestene. Programmet er derfor prosessorientert, og skal ha rom for tilpasning til behovene hos de ulike tjenestene som deltar.

Det er lagt opp til tre samlinger over totalt fem dager, og opplegget varierer mellom bruk av forelesning, øvelser, videoer, caser og diskusjoner i plenum.

Alle ansatte i de utvalgte tjenestene, inkludert barnevernslederne, deltar i programmet. Det er i tillegg lagt opp til egne samlinger kun for barnevernslederne. Dette for å sikre lederforankring og mulighet for kvalitetsutvikling i tjenesten som helhet.

Tjenestestøtteprogrammet tilbys av Regionsenter for barn og unge (R-BUP øst sør), de tre regionale kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU Midt-Norge, Nord og Vest) og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS sør), på oppdrag fra Bufdir. 

Kontaktinformasjon

kompetansesatsingen@bufdir.no