Mer relevante bachelorutdanninger

Innholdet i bachelorutdanningene til barnevernsfaget skal bli bedre tilpasset den kompetansen barnevernstjenestene trenger.

Målet er studenter med relevant kompetanse

De fleste ansatte i det kommunale barnevernet har treårig utdanning som barnevernspedagog eller sosionom. Flere offentlige utredninger har pekt på at innholdet i dagens grunnutdanninger i sosionom- og barnevernspedagogfagene er for lite tilpasset den kompetansen barnevernet trenger.

For at studentene skal få en mer relevant kompetanse skal utdanningene selv, barnevernstjenestene og sektormyndighetene som det utdannes til, få økt innflytelse på det faglige innholdet i grunnutdanningene.

Nye retningslinjer for grunnutdanningene

Regjeringen har satt i gang arbeidet med å utvikle nye nasjonale retningslinjer for alle helse- og sosialfaglige grunnutdanningene. Dette omfatter barnevernspedagog- og sosionomutdanningene.

Retningslinjene skal beskrive formålet med utdanningen og forventet sluttkompetanse i form av læringsutbyttebeskrivelser.

De nye retningslinjene skal utvikles av programgrupper som har representanter fra både universitets- og høgskolesektoren og fra praksisfeltet.

Programgruppene skal også sørge for en åpen prosess og dialog med relevante brukergrupper og profesjonsorganisasjoner. Dette skal bidra til at utdanningene blir mer relevante og møter brukernes og tjenestenes behov. Mer informasjon om arbeidet finnes på regjeringens nettsider.