Saksgang

1. Forberedelse og utfylling av henvisningsskjema

Forut for henvisning om koordinator må følgende punkter være på plass:

a. Samtykke fra foreldre og barn/ ungdom om å avholde et familieråd
b. Enighet omkring situasjonsbeskrivelsen og spørsmålene

Som vedlegg til henvisningsskjema kan kort situasjonsbeskrivelse og eventuelt spørsmålene til familierådet legges ved.

Ved henvisning til Bufetat om familieråd skal kommunen bare bruke henvisning til Bufetat del 1 fylles ut for å få tildelt koordinator:

Hvordan åpne wordfiler for redigering

Søknaden skal kommunen sende til

Navn på Bufetat inntak (f.eks. Enhet for inntak i Bufetat, region øst)
Postadresse: Postboks 2233,
3103 Tønsberg

2. Bufetat kan be barneverntjenesten om mer informasjon

Bufetat plikter å undersøke hvilke løsninger som kan ligge i slekt / nettverk. Dette temaet vil løftes inn i samhandlingen og henvisningsfasen omkring tildeling av koordinator. Ved behov for mer informasjon, kan saksbehandler i Bufetat ta kontakt med barneverntjenesten i kommunen og spørre etter dette.

3. Barneverntjenesten mottar bekreftelse fra Bufetat

Bufetat behandler henvisning om koordinator og svarer ut tildeling av koordinator så raskt som mulig. Frist: innen 15 virkedager / 1 døgn i akuttsaker.

4. Barneverntjenesten kontakter tildelt koordinator

Det anbefales at barneverntjenesten tar kontakt med koordinator innen en uke. 
Barneverntjenesten skriver oppdragsavtale.

5. Barneverntjenesten gis tilgang på metodestøtte ved behov

For å sikre at familieråd gjennomføres på best mulig måte, tilbyr Bufetat kontaktperson i kommunen og koordinator metodestøtte i saken. Det kan rette seg inn mot familieråd som arbeidsprosess, drøfting omkring formuleringer av situasjonsbeskrivelse og spørsmål mm. Der det i etterkant er ønskelig eller behov for evaluering, kan Bufetat bistå og delta.

6. Om Koordinator

Tildelt koordinator har gjennomført opplæring i regi av Bufetat og levert gyldig politiattest. Denne kan framvises på forespørsel.

I tillegg til opplæring har Bufetat ansvar for å gi koordinator veiledning og metodestøtte før, under og etter oppdrag.

Det er utarbeidet anbefalte timesatser for koordinator.