Senter for foreldre og barn kan tilby utredning og hjelpetiltak for familier med sped- og småbarn i risiko for omsorgssvikt. Det er foreldrene selv som ivaretar omsorgen for barnet under oppholdet.

Fra 1. januar 2022 kan Bufetat ved senter for foreldre og barn tilby utredning som del av barnevernstjenestens undersøkelse (lov om barneverntjenester § 4-3). Utredningen skal resultere i en anbefaling om hvilke tiltak som bør iverksettes overfor barnet eller familien. Det åpnes for statlig bistand til hjelpetiltak og oppfølging av barnet og familien etter endt utredning.

Hjelpetiltak kan være aktuelt der det kreves kompetanse og tiltak som ikke kan forventes at kommunene har, og der statlig bistand eller tilbud vurderes som en forutsetning for at barnet skal få forsvarlig hjelp. For å kunne få tilbud om hjelpetiltak må familien være utredet ved senteret eller i kommunen.

Bufetats tilbud kan gis i sentre for foreldre og barn eller som et hjemmebasert tilbud der barna og familien bor. Barnevernstjenesten må innhente samtykke fra foreldrene og fatte vedtak dersom de ønsker døgnbasert utredning ved sentre for foreldre og barn.

Henvisning til Bufetat

Hvordan åpne wordfiler for redigering

Barneverntjenesten fyller ut og sender henvisning med vedlegg til Bufetat:

NAVN PÅ BUFETAT INNTAK
Postboks 2233,
3103 Tønsberg

Saksgang

1. Bufetat sender bekreftelse på mottatt henvisning

Etter henvisning er sendt skal barnevernstjenesten motta bekreftelse på mottatt henvisning. Bekreftelsen vil inneholde informasjon om hvem i enhet for inntak i Bufetat som vil være saksbehandler på saken.

Bufetat skal gi bekreftelse innen 2 virkedager.

2. Ved behov for utfyllende informasjon

Dersom Bufetat har behov for utfyllende informasjon, vil saksbehandler i enhet for inntak i Bufetat ta kontakt med barnevernstjenenesten og spørre etter utfyllende opplysninger om barn og familie. Bufetat bestreber seg på ikke å etterspørre informasjon som ikke er nødvendig for å gi riktig tilbud.

3. Bufetat gjennomgår dokumentasjon og vurderer henvisningen

Bufetat vil deretter gjennomgå dokumentasjon og vurderer videre behandling av henvisningen.

Dersom ikke barnet eller familien er i målgruppen for tjenesten, gir Bufetat avslag til kommunen så fort denne vurderingen er gjort.

4. Vurderingsmøte

Enhet for inntak og Sentre for foreldre og barn i opptaksområdet gjennomfører vurderingsmøte for henvisninger to ganger per uke der alle aktuelle henvisninger gjennomgås, vurderes og fordeles.

5. Henvisningsmøte

Dersom det vurderes at Bufetat kan bistå barnevernstjenesten, tar senter for foreldre og barn kontakt med barneverntjenesten for et henvisningsmøte. Her vil henvisning bli gått gjennom og aktuelt tilbud drøftes.

Bufetat gjør en endelig vurdering av om familien kan få tilbud om plass til utredning eller hjelpetiltak ved senter for foreldre og barn.

7. Tilsagn om tilbud

Bufetat skriver tilsagn om tilbud og sender dette til kommunen med kopi til tiltaket.

Bufetat skal sende tilsagnet én virkedag etter mottatt tilbakemelding fra barneverntjenesten.