Saksgang

1. Kontakt Bufetat

Barneverntjeneste eller påtalemyndighet (retter forespørsel til) henvender seg til Bufetat ved behov for akuttplassering.

Tilbud om plass skal som regel gis innen to timer etter at henvendelsen er mottatt.

Kontaktinformasjon

Ved ordinær arbeidstid (mandag til fredag 09:00 til 16:00):
Kontakt Bufetat (inntaksenheten) som fordeler saken til en ledig inntaksrådgiver.

Utenom ordinær arbeidstid:
Henvendelser rettes til den instans som regional inntaksenhet har bestemt skal være mottaksansvarlig (se informasjon under hvert inntak)

2. Avklaring av akutthendelsen

Inntaksrådgiver vil avklare akutthenvendelsen i dialog med barneverntjenesten /påtalemyndighet med særlig vekt på:

  • vedtak om plassering
  • bakgrunn for akuttvedtaket
  • barnets alder
  • målgruppebehov
  • forhold hos barnet og foreldrene som kan ha betydning for valget av plasseringssted
  • andre forhold som har betydning for å imøtekomme barnets umiddelbare omsorgsbehov.

Inntaksrådgiver skal kun samle de nødvendige opplysninger som er aktuelle for arbeidet med å plassere barnet. Barnets alder og målgruppe er utgangspunkt for søket etter akuttplass.

3. Beslutte type tiltak

Bufetat har hele tiden dialog med barneverntjenesten og det er barneverntjenesten som beslutter type tiltak også ved akuttplasseringer.

I tilfeller det vurderes å være til barnets beste og det foreligger tilstrekkelig informasjon om barnets behov, bør det forsøkes å plassere barn direkte i fosterhjem eller i omsorgs- eller behandlingsinstitusjon. Barnets behov skal ligge til grunn for vurdering av tiltak, herunder om søsken kan/skal plasseres sammen eller hver for seg.

Etter plasseringen er foretatt vil Bufetats tiltak jobbe i henhold til faglig veileder for akuttarbeid