Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som dreier seg om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

Kompetanseteamet veileder både første- og andrelinjetjenestene, for eksempel politi, barnehager, skoler, asylmottak, helsestasjon, barnevernstjenester, krisesentre, norske utenriksstasjoner og UDI. De kan også kontaktes av enkeltpersoner som er utsatt for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, æresrelatert vold eller negativ sosial kontroll.

Teamet består av representanter fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet (Hdir).

Kompetanseteamets kontaktinformasjon er:

Telefon: 478 090 50 (mandag-fredag kl. 09:00-15:00)
E-post: kompetanseteamet@bufdir.no

Utenrikstjenesten

Utenrikstjenestens hovedoppgave er å ivareta og fremme norske interesser i forholdet til utlandet. Utenrikstjenesten skal yte nordmenn råd og hjelp overfor utenlandske myndigheter, personer og institusjoner. I tillegg gir utenrikstjenesten bistand til norske borgere i utlandet, herunder bistand i forbindelse med straffeforfølging, ulykker, sykdom og dødsfall.

Utenriksdepartementets operative senter (UDops)

Utenriksdepartementets operative senter (UDops) er i drift 24 timer i døgnet 365 dager i året. En av senterets viktigste oppgaver er å håndtere nødsamtaler som rettes til utenriksstasjonene utenfor ordinære åpningstid.

Kontaktinformasjon Utenriksdepartementets operative senter:
Telefon: +47 23 95 00 00
E-post: UDops@mfa.no

Integreringsrådgivere ved utvalgte ambassader

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har integreringsrådgivere utstasjonert ved fire utvalgte utenriksstasjoner i land hvor større innvandrergrupper i Norge kommer fra, herunder i Ankara, Amman, Islamabad og Nairobi. Integreringsrådgiverne jobber blant annet med enkeltsaker innenfor tematikken negativ sosial kontroll ved sine respektive ambassader.

Lenker til ambassadenes hjemmesider:

Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996

I saker der barn er etterlatt i land som er tilsluttet konvensjonen, som f.eks. Tyrkia, Marokko, Russland og Spania, kan sentralmyndigheten bistå for å få til et samarbeid med myndighetene i det aktuelle landet.

Barne- ungdoms og familiedirektoratet er utpekt som norsk sentralmyndighet for Haagkonvensjonen 1996. Sentralmyndigheten skal samordne og koordinere kontakten mellom nasjonale og utenlandske myndigheter og mellom myndigheter og privatpersoner. Sentralmyndigheten skal påse at konvensjonens bestemmelser blir oppfylt, og skal fungere som en samarbeidende og koordinerende instans i forholdet mellom konvensjonsstatene.

Sentralmyndigheten skal bistå barnevernstjenesten i internasjonale barnevernssaker, ved å formidle henvendelser på tvers av landegrenser. Videre bistår sentralmyndigheten med å veilede barnevernstjenesten om konvensjonen og hvilke muligheter denne gir i barnevernssaker der barn har tilknytning til flere land.

Kontaktinformasjon til Sentralmyndigheten:

Telefon: 466 15 000
E-post: SentralmyndighetHaag1996@bufdir.no

Barnevernstjenesten

Barnevernstjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får rett hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernstjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår. Ansvaret og arbeidsoppgavene til barnevernstjenestene er regulert i barnevernloven med tilhørende forskrifter.

Barnevernsvakten

Barnevernsvakten er barnevernstjenestens akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Barnevernsvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt.

Barnevernsvaktene i Norge er ulikt organisert. Enkelte tar kun imot akutte henvendelser og åpner når barnevernstjenestens kontor stenger. Andre er åpne på dagtid og tar også imot og følger opp bekymringsmeldinger som ikke er akutte. I tillegg er det noen barnevernstjenester som har en bakvaktordning. Mange av disse er interkommunale, dette betyr at en og samme barnevernsvakt betjener flere kommuner.

Politiet

Hvis noens liv eller helse står i fare, må du umiddelbart melde fra til politiet.

  • Kontakt politiet der du er på telefon 02800
  • Nødnummer: 112

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen.

UDI behandler søknader om beskyttelse (asyl), oppholdstillatelser, visum, statsborgerskap og reisedokumenter. UDI fatter også vedtak om bortvisning og utvisning. I tillegg har UDI ansvar for at alle asylsøkere får tilbud om et sted å bo mens de venter på å få behandlet søknadene sine, og for å finne gode løsninger for de som vil reise tilbake til hjemlandet sitt.

Minoritetsrådgivere i skolen

Minoritetsrådgivere tjenestegjør ved et utvalg skoler i flere av landets fylker. De har spesiell kompetanse om problemstillinger knyttet til tvangsekteskap og æresrelatert vold. Minoritetsrådgiverne gir blant annet råd til enkeltelever, bidrar til tettere samarbeid mellom skolen, det offentlige hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner, og har samtaler med foreldre i enkeltsaker og i grupper.

Se oversikt over skoler hvor det jobber minoritetsrådgivere (per mars 2019 - Oversikten er utarbeidet av Integrerings- og manfoldsdirektoratet).