En trygghetsplan er et verktøy som skisserer aktører og kontaktpunkter rundt barnet, hvem som kjenner barnets bakgrunn og hvem som gjør hva dersom det skulle oppstå en akutt situasjon som truer barnets sikkerhet.

Hvem kjenner / bør kjenne barnets bakgrunn?

Når Fylkesnemda har fattet vedtak om at barnet skal flytte til sperret adresse, er det viktig at det lages en trygghetsplan.

Barnevernstjenesten bør innlede et tverrfaglig samarbeid med andre aktører for å skape et trygt nettverk rundt den unge. Når barnet lever med sperret adresse, må det identifiseres hvem som kjenner barnets bakgrunn og vurderes hvem som bør kjenne til barnets bakgrunn.

Dette skal skje i samråd med politiet. 

Involvér barnet

Barnet skal være involvert i utarbeidelsen av trygghetsplanen. Barnet selv må få mulighet til å definere hvem han eller hun opplever som fortrolige og trygge personer på de arenaer det befinner seg på.

Trygghetsplanen skal gi barnet/ungdommen informasjon om hva hun eller han bør gjøre, og i hvilken rekkefølge, dersom det oppstår en utrygg situasjon.

Involvér politiet i vurderingen

Trygge kontaktpersoner på de arenaene barnet oppholder seg på i løpet av døgnet, bør være involvert. Det betyr at også venner eller foreldre til venner, og frivillige aktører som håndballtreneren bør involveres i planen.

Det holder ikke å involvere kun kontaktpersoner fra offentlige instanser. En håndballtrener kan spille en viktig rolle når det gjelder ivaretakelse av barnets trygghet. Det er svært viktig at disse vet hva de skal gjøre og hvem de skal varsle om noe skulle skje.

Det er også trygt for barnet å vite at noen kjenner bakgrunnen deres dersom det skulle oppstår en usikker situasjon. Vurderingen av hvem som involveres i trygghetsplanen og ikke skal skje i samråd med politiet.

Trygge kontaktpersoners ansvar

Trygge kontaktpersoner må kjenne til barnets nye kontaktinfo, som nytt telefonnummer, e-postadresse og eventuelt nytt navn.

Trygge kontaktpersoner må også være klar over at dette ikke skal deles ut videre, eksempelvis i klasselister, til medelever og så videre. Det bør avklares eventuell hvilken kontaktinformasjon som skal oppføres i stedet.

Lag et trygghetskart

Det kan være en idé å lage et tryggetskart med hvilke aktører og trygge kontaktpersoner som bør være inkludert.

Direkte e-postadresse og telefonnummer til aktører og trygge kontaktpersoner bør gjøres kjent med de som kartet identifiserer at har behov for dette. Under «informerer følgende» bør det gjøres klart hvem som kontakter hvem når. For eksempel hvem kontaktlærer skal ringe til, hvis barnets foreldre skulle oppsøke skolen eller hvis barnet skulle utebli fra skolen.