Rettskilder

Veiledningsmateriell og retningslinjer

Retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barnevernstjenesten. Digitalt arbeidsverktøy for barnevernstjenesten og politiet i saker hvor det er mistanke om vold og overgrep i nære relasjoner.

Tiltak for håndtering av barneekteskap blant asylsøkere. Rapport fra tverretatlig arbeidsgruppe i Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Retningslinjer for samarbeid mellom barnevernstjenesten og NAV-kontoret skal bidra til bedre koordinering og samordning av tjenester overfor barn, unge og familier som har behov for hjelp fra hjelp fra begge tjenester. Retningslinjene omfatter hjelp til familier i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon som har behov for hjelp fra både barnevernstjenesten og NAV-kontoret, og ungdom som mottar ettervernstiltak. Utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2016.

Bolig for velferd er en digital verktøykasse utviklet for kommunene, men også for ansatte i direktoratene, fylkesmannsembetene, samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner. Mange har behov for sammensatte tjenester. Veiviseren skal bygge opp under målsettingene i strategien Bolig for velferd om å skaffe bolig til vanskeligstilte, og styrke muligheten for å mestre boforholdet.

Veiviseren om kjønnslemlestelse (KLL) er laget for deg som møter jenter eller kvinner som er utsatt for eller i risikosonen for kjønnslemlestelse gjennom arbeidet ditt. Her får du oversikt over temaet, hva du kan gjøre for å forebygge at jenter bosatt i Norge blir utsatt for kjønnslemlestelse og hvordan du kan bidra til å sikre god omsorg til jenter og kvinner som er kjønnslemlestet. Du finner råd om rutiner, hvordan føre samtaler, regelverk, ulike hjelpemidler og kontaktinstanser for rådgivning.

E-læringskurs om mishandlingsbestemmelsen utarbeidet av Utlendingsdirektoratet.

Vold i nære relasjoner og menneskehandel. En veileder til NAV.

Instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet er å sikre at ekteskap inngått i utlandet som kan virke støtende på norsk rettsorden (ordre public) ikke anerkjennes ved behandling av saker etter utlendingsloven (typisk søknad om familiegjenforening mellom ektefeller).

Særlig om kjønnslemlestelse

Utenriksdepartementet

For skolen

Nyttige nettsider

Temasider om negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Informasjon om Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Temasider om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Informasjon om tilskudd til arbeid mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Politiets temasider om menneskehandel.

Ditt eget valg er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet nettside for en pågående kampanje med filmer om negativ sosial kontroll, der den som besøker siden henvises til chat-tjenester og tjenester der man kan snakke anonymt, be om råd eller hjelp hvis man er utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold, blir etterlatt i utlandet/frykter å bli etterlatt mm.

Rettentil.no er utviklet av RVTS Øst - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. En nettportal for deg som møter unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i ditt arbeid. Den inneholder artikler, oppdaterte definisjoner og fenomenbeskrivelser, samt konkrete råd og refleksjonsspørsmål. Her finner du også en oversikt over viktige deler av hjelpeapparatet og referanser til aktuell faglitteratur.

Din utvei er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Her finner du også en spørsmål-svartjeneste hvor den som stiller spørsmål er anonym. Nettportalen som er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner og driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Snakke med barn er utviklet av RVTS - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. En opplæringsplattform som skal øke fagkunnskap, men primært gi handlingskompetanse hos alle hjelpere som arbeider med barn.

Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv er en veileder utarbeidet av Voksne for Barn.

Frivillige organisasjoner

Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gir informasjon og veiledning om hvordan du kan forholde deg til situasjoner der tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold forekommer.

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger hjelper innvandrere i Norge med å finne fram i det norske samfunnet.

Skeiv verden hjelper personer med minoritetsbakgrunn som opplever å forelske seg i en av samme kjønn.

Hjelpekilden Norge er en frivillig organisasjon som yter hjelp og støtte til mennesker i problematiske religiøse bruddprosesser. Noen kan ha opplevd press rundt ekteskap, ekstrem sosial kontroll og utstøtelse. Hjelpekilden Norge jobber også med informasjon om religiøse miljøer, integreringsspørsmål, psykisk helse, barns rettigheter og flere andre tema som berører religiøse utbrytere.