Kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge (Pakkeforløp)

Pakkeforløpet beskriver ansvar, oppgaver og samarbeid mellom den kommunale barnevernstjenesten, kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Pakkeforløpet gir også råd til hvordan samarbeidet kan innrettes, slik at tjenestene sammen sikrer tidlig kartlegging og utredning av barn i barnevernet. 

Barnevern – kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge finner du på Helsedirektoratets sider.

Utviklet av Helsedirektoratet og Bufdir.

Forskningsprosjektet «Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner» 

Det foreligger  lite norsk forskning om psykisk helse hos ungdommer i barneverninstitusjoner. For å bøte på denne kunnskapsmangelen ble forskningsprosjektet «Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner» igangsatt. Prosjektet startet i 2010 og datainnsamlingen ble avsluttet sommeren 2014.

Det var til sammen 400 ungdommer fra hele landet som deltok i studien, og analysene som presenteres i denne rapporten er basert på informasjon fra disse ungdommene, deres hovedkontakter/særkontakter og lederne på barneverninstitusjonene ungdommene er plassert i. Samlet sett har vi et rikt datamateriale som vil gi mye nyttig informasjon for praksis, både i denne rapporten og i fremtidig forskning.

Denne studien er den første i norsk sammenheng som foretar en grundig kartlegging av psykiatriske lidelser med et standardisert diagnostisk intervju, og er også en av få internasjonale studier som er gjort på området.

Forskningsprosjektet er gjennomført av RKBU-Midt og NTNU på oppdrag fra Barne- Helsedirektoratet og Helsedirektoratet.