Kommunemonitoren på barnevernsfeltet er et nyttig verktøy for å gjøre relevant styringsinformasjon lettere tilgjengelig for kommuner, barneverntjenester og andre som er interessert status for det kommunale barnevernet.

Her finner du 25 relevante indikatorer fordelt på temaene: dekningsgrad/kapasitet, kvalitet, økonomi og bakgrunnsinformasjon.

Indikatorene er nå oppdaterte med nye tall

Monitoren inneholder tall fra SSB, kommunenes halvårsrapportering og fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker. Indikatorene fra SSB er nå oppdatert med endelige KOSTRA-tall for 2018, som ble publisert av SSB i juli 2019. Indikatorene fra kommunenes halvårsrapportering er oppdaterte med tall fra 2. halvår 2018.

Monitoren er videre oppdatert med ny fylkes- og kommunestruktur, som innebærer at Trøndelag fylke erstatter Sør- og Nord-Trøndelag, nye kommuner etter kommunesammenslåinger er inkludert, samt at endringer i de interkommunale samarbeidene er oppdatert pr. 2018.

Andel og antall

Monitoren har i tillegg fått en ny funksjon. Det er nå mulig å få frem det faktiske antallet, der det er hensiktsmessig. Det vil si at brukeren selv kan velge å se andel eller antall. For eksempel kan du velge å se andelen barn med barnevernstiltak i forhold til barnebefolkningen, men du kan også velge å se hvor mange barn som mottar barnevernstiltak i valgte tjeneste/kommune.

Fosterhjem i slekt og nettverk

Vi har i tillegg inkludert én nye indikator i kommunemonitoren; Andel av fosterhjemstiltak som er i familie og nære nettverk. Tallene er spesialbestilt fra SSB, og er per i dag kun er tilgjengelig på fylkesnivå i SSBs statistikkbank.  Indikatoren viser at på landsbasis har andelen av fosterhjemstiltak i familie eller nære nettverk økt de seneste årene, men det er også en del variasjon i andelen fra tjeneste til tjeneste.