Barnevernsinstitusjonen Vestlundveien legges ned. I en ekstern rapport bestilt av Bufdir kommer det fram at det har vært en uforsvarlig personalsituasjon, en uforsvarlig behandling av målgruppen og en uforsvarlig brukermedvirkning. I tillegg ønsker Barne- og likestillingsdepartementet en gjennomgang av faglige metoder, bemanning og kompetanse ved liknende institusjoner Bufetat har ansvaret for.

–Vi ser svært alvorlig på det som kommer fram i denne rapporten. Vi har mottatt forslag til tiltak fra Bufetat region vest og har bedt om en tilbakemelding på status på tiltakene, og når disse kan iverksettes for å styrke styring og ledelse i regionen, sier assisterende direktør Aud Lysenstøen.

Bufdir satte ned en arbeidsgruppe 16. mai for å vurdere den faglige driften ved barnevernsinstitusjonen Vestlundveien. Bakgrunnen var enkeltepisoder og påstander som framkom i Dagbladets artikkelserie «Barnevernets engler».

En ekstern arbeidsgruppe ble bedt om å undersøke om institusjonen har de nødvendige rutinene, god nok faglig opplæring, fagplaner og bemanning i tråd med kvalitetsforskriften, samt om institusjonen har tilstrekkelige rutiner for å fange opp, og vurdere alvorligheten av unges bruk av rusmidler. Konklusjonen er at institusjonen ikke gir et forsvarlig tilbud.

–Det har vært viktig for Bufdir å få denne eksterne rapportens konklusjoner før en beslutning om Vestlundveien ble tatt. Barne-, og likestillingsdepartementets (BLD) signaler i denne saken er tydelig, og vi vil følge opp alle punkter. Samtidig er det viktig å få sagt at både brukerorganisasjoner og tilsynsmyndigheten også har gitt gode skussmål til denne institusjonen. Vi vil derfor ta kontakt med disse for sammen i dialog drøfte hvordan vi fremover kan fange opp de forholdene ved barneverninstitusjoner som i denne rapporten er vurdert å gi et uforsvarlig tilbud, avslutter Lysenstøen.

Les hele rapporten Undersøkelse av Vestlundveien ungdomssenter