Barn og unge som utsattes for menneskehandel og andre typer utnytting får sjelden muligheten  til å fortelle sin historie på en meningsfylt og helhetlig måte. Østersjørådet og Nordisk Ministerråd mener at dersom myndighetene hadde lyttet til de unges erfaringer og meninger ville de unge fått en bedre oppfølging, og samfunnet ville bedre kunne identifisere og følge barn og unge som utsettes for overgrep og utnytting.  

Konferanse om menneskehandel med barn

Østersjørådet og Nordisk Ministerråd har utarbeidet anbefalinger om å styrke grunnleggende barnerettighetsprinsipper i arbeidet med denne gruppen. Disse vil bli diskutert på en konferanse i Oslo den 29.-30. mai om menneskehandel med barn. Møtet samler 70 eksperter fra Østersjøregionen og Norden. Flere fremragende foredragsholdere deltar, derunder FNs spesialrapportør om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi, representanter fra Europarådet, etablerte uavhengige eksperter og fagpersoner fra de nordiske og baltiske land.

–Barn som står i faresonen for menneskehandel eller utsettes for dette er noen av de aller mest sårbare barna i Norge, sier direktør Mari Trommald direkttør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Viktig med kjennskap

Menneskehandel kan forekomme i en rekke ulike sammenhenger, for eksempel ved gate- eller innendørsprostitusjon, vinningskriminalitet, produksjon og omsetting av narkotika, gateartisteri, barnepass, i familiebedrifter, i restaurantnæring, ved gatesalg, og lignende.

–Det er viktig at samfunnet vet at dette finner sted, slik at de som er i kontakt med barna er i stand til å gjenkjenne faretegnene og melde bekymring til politi og barnevern, sier Trommald.

Bufdir er fagdirektorat for barnevernet og jobber med kunnskapsforvaltning og kompetanseheving i barneverntjenestene på temaet menneskehandel med barn. Det kan være krevende å avdekke om et barn er offer for menneskehandel, fordi det er lite sannsynlig at de selv oppfatter seg selv som utnyttet eller avslører seg selv som et offer. I tillegg kan de motsette seg hjelp dersom de kommer i kontakt med hjelpeapparatet, for eksempel fordi de har en sterk relasjon til dem som utnytter dem.

Lær av barnas historie

–Barn og unge vet best, sier Turid Heiberg, avdelingssjef i Østersjørådet. Barn og unge som utsettes for menneskehandel og andre typer utnytting får sjelden muligheten til å fortelle sin historie på en meningsfylt og helhetlig måte. Den informasjon de gir blir unntaksvis vurdert i en større sammenheng av barnevern, utlendingsmyndighet, helsevesen, sosialtjenesten og rettsvesen, slik at det større bildet kommer frem, mener Heiberg.

Se også Good Practices in Identifying Children at Risk of Exploitation and Trafficking i Oslo