Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sier opp rammeavtalen med NOS AS, Næromsorg Sør. Selskapet har levert institusjonstjenester gjennom rammeavtale til Bufetat siden oktober 2016. Avtalen har vært underlagt inntaksstopp siden juni. Bakgrunnen for oppsigelsen av avtalen er utfordringer knyttet til kvalitet og leveranser. 

– Bufdir har valgt å si opp rammeavtalen med Næromsorg Sør etter en totalvurdering. Summen av funn i ulike tilsyn og kontroller gjennomført av etaten, gir oss ikke tilstrekkelig trygghet for kvaliteten i tilbudet fra NOS. Næromsorg Sør er derfor ikke en av våre foretrukne leverandører, sier anskaffelsesdirektør i Bufdir Magnus Askim.
– Det er viktig at vi som oppdragsgiver tar grep når vi ikke er overbevist om at spørsmål om kvalitet og mangler blir håndtert på en god nok måte. Når vi allerede har innført avropsstopp på rammeavtalen i sommer, er denne oppsigelsen ikke veldig dramatisk for Bufetat, sier Askim. 

Avtalen har fire måneders oppsigelsestid, og flytting av de få barna som bor på avdelinger med rammeavtale vil uavhengig av oppsigelsen bli nøye vurdert. Det å flytte kan innebære en ekstra belastning for barnet, og det gjøres løpende vurderinger av forsvarligheten for det enkelte barn. Direktoratet og Bufetats regioner har et tett samarbeid med leverandøren og barneverntjenestene om oppfølging av de barna som i dag er plassert.