Bufdir krever strakstiltak etter at Sivilombudsmannen besøkte Bufetats akuttinstitusjon Kvammen tidligere i år. I rapporten som ble offentlig 4. april avdekker Sivilombudsmannen at Kvammen akuttinstitusjon ikke drives forsvarlig og i overensstemmelse med barnevernlovgivningen og barns rettigheter.

- Jeg beklager på det sterkeste at ungdommer i Bufetats institusjon i Region Midt-Norge ikke fullt ut har fått oppfylt sine rettigheter, og ser svært alvorlig på funnene til Sivilombudsmannen, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Sivilombudsmannen avdekker at Kvammen akuttinstitusjon har en rutinemessig bruk av tvang ved inntak og under opphold, noe det ikke er hjemmel for i lovgivningen. Ungdommene får heller ikke tilstrekkelig informasjon om sine rettigheter og det er mangler ved dokumentasjon og føring av protokoller. Ombudet påpeker et behov for å jobbe med institusjonens rutiner, kultur og holdninger.

Bufdir ble først informert om rapporten da den ble offentliggjort. Direktoratet kalte samme dag inn ledelsen i Bufetat, region Midt-Norge til møte og besluttet følgende:

  • Inntaksstopp på Kvammen akuttinstitusjon inntil videre
  • De fire ungdommene på institusjonen skal få full informasjon om funnene og bruddene på rettighetsforskriften. Det skal umiddelbart settes inn tiltak slik at ungdommen sikres sine rettigheter.
  • Region Midt-Norge styrker Kvammen med lederstøtte umiddelbart
  • Region Midt-Norge skal avgi en full rapport om hvordan de skal lukke alle avvikene og feilene som er påpekt

- Vi har ingen grunn til å tro at det er tilsvarende forhold andre steder. Vi vil likevel iverksette en gjennomgang av alle akuttinstitusjoner i landet, med særskilt vekt på etterlevelse av rettighetsforskriften. Bufetat, region øst får i oppdrag å gjennomføre denne kontrollen. I tillegg vil vi snarest kalle inn alle godkjenningsmyndighetene vi har i Bufetats regioner for å gjennomgå rutinene og sikre etterlevelse av rettighetsforskriften, sier Trommald.

Har du spørsmål om denne saken?

Kontakt kommunikasjonsdirektør Elisabeth Ørving, telefon 905 36 135

Om noen som har bodd på Kvammen akuttinstitusjon har spørsmål kan dere ringe 466 17 005, eller send SMS til samme nummer eller e-post til region.midt@bufetat.no og vi vil ta kontakt med deg.