Søknad om stebarnsadopsjon/konkret barn

Søknad om nasjonal spedbarnsadopsjon og utenlandsadopsjon

Egenerklæring om helse

Samtykkeerklæring ved innhenting av supplerende helseopplysninger

Legeerklæring

Søknad om forlengelse eller nytt forhåndssamtykke

Søknad om registrering av adopsjon/ adopsjonsbevilling og melding om endring av navn

Samtykke (stebarnsadopsjon)

Samtykke til adopsjon fra den som har foreldreansvaret for barnet

Samtykke til adopsjon fra den som ikke har foreldreansvaret for barnet

Samtykke fra barnet