I rapporten er erfaringene fra en workshop med brukerorganisasjoner, med interesse for temaer relatert til barn og unge og frafall i skolen, dokumentert. Grunnlaget for rapporten er gruppediskusjoner om temaer som samarbeid mellom sektorene, rett tiltak, støtte og hjelp til rett tid, tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, brukermedvirkning, selvbestemmelse og medbestemmelse. Brukerrepresentantene ga blant annet uttrykk for at flere opplever at det er skarpe skiller mellom sektorene, noe som forhindrer helhetlig og tilpasset hjelp, og gjør at barn og unge blir «kasteball» mellom ulike tjenester. Ungdommene mener at tjenestene ikke hører nok på barn og unge. Det kom flere forslag til løsninger for samhandling, blant annet å gjøre flere tjenester tilgjengelige der barna er (for eksempel på skolen), sikre gode lavterskeltilbud, økt bruk av primærkontakt, bedre bemanning i tjenester og sikre tilpasset og tilgjengelig informasjon til unge og foreldre. Rapporten er en del av det felles kunnskapsgrunnlaget som innhentes i forbindelse med arbeidet med regelverk innenfor 0-24 programmet.

32 s., utgitt av Proba Samfunnsanalyse i 2017.