Brattbakk, Ingar og Andersen, Bengt

Ett av ti barn i Norge lever i familier som er fattige over tid. Andelen fattige barnefamilier er særlig høy i flere av de store og mellomstore byene på Sør- og Østlandet, og spesielt innad i Oslo finner forskerne sterke konsentrasjoner. Barnefattigdommen i storbyene er konsentrert i områder med svake levekår og konsentrasjon av andre nærmiljøbyrder. Med bakgrunn i norsk og internasjonal litteratur drøfter AFI i denne rapporten hvilken betydning det har å vokse opp i denne typen nabolag, og påviser eksistensen av negative nabolagseffekter på barn og unges sosiale mobilitet og livssjanser. Barn som derimot vokser opp i nabolag med konsentrasjoner av en rekke nærmiljøgoder ser ut til å dra fordeler av dette gjennom å tilegne seg samfunnsnyttig sosial og kulturell kapital. Samlet bidrar disse ulikhetene til å reprodusere sosial ulikhet i det norske samfunnet.

78 s., utgitt av AFI i 2017.