Bredal, Anja og Vislie, Camilla

Nova har laget rapporten på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Forskerne har intervjuet terapeuter ved tre familievernkontor og representanter for ti andre instanser som driver familierettede tjenester overfor ulike grupper med innvandrerbakgrunn (to kommunale tiltak, tre frivillige organisasjoner og fem trossamfunn, både kristne og islamske). «Familierettede tiltak» omfatter både tilbud om foreldrestøtte og støtte til samliv. Studien viser at frivillige organisasjoner, trossamfunn og kommuner driver et omfattende par- og familiestøttende arbeid overfor innvandrerfamilier, og at mange av dem har høy kompetanse. Offentlige tilskudd kan spille en viktig rolle for disse aktørene, og forskerne foreslår at aktuelle tilskuddsordninger gjøres bedre kjent i minoritetsmiljøer. Et sentralt funn er at de ulike aktørene i stor grad er samstemte når det handler om foreldreveiledning og annen støtte til foreldre (for eksempel kurs og grupper). Aktørene «snakker det samme språket», og legger vekt på at foreldrene skal kunne verdsette sine egne ressurser og gjennom refleksjon finne løsninger som passer for deres familie. Dette gjelder både kommunale tiltak, trossamfunn og frivillige organisasjoner. Flere av aktørene bruker også det samme foreldreveiledningsprogrammet (ICDP).

104 s., utgitt av NOVA i 2017.