Sletten, Mira Aaboen

Ungdom flest i Norge er fornøyd med livet sitt, de er aktive, har gode relasjoner til foreldre og venner og har et positivt syn på framtiden. Samtidig har vi de siste årene sett en økende bekymring for psykiske helseplager blant unge. I samfunnsdebatten hører vi oftest om jenter fra ressurssterke hjem, som stresser seg syke på grunn av økte krav til prestasjoner på skole- og fritidsarenaen. Artikkelen analyserer hvorvidt fortellingene om «de flinke pikene» gir et riktig og dekkende bilde, eller om vi fortsatt finner en sosial gradient i helse. Er psykiske plager relatert til ressursfattigdom og andre problemer i hverdagen, også blant ungdom? Ungdata sitt datamateriale fra årene 2014-2016 ligger til grunn for analysene, og giret rimelig representativt bilde av ungdom i Norge. Analysene i denne artikkelen tegner et annet bilde av psykiske plager blant norske ungdommer, sammenlignet med samfunnsdebatten om «de flinke pikene». Omfanget av subjektive helseplager er klart størst blant ungdom i familier med lav sosioøkonomisk status. Dette gjelder også for stressrelaterte plager som søvnproblemer eller å føle at alt er et slit. Selv om individualiserte krav til prestasjoner på skole- og fritidsarenaen sannsynligvis utgjør en helserisiko for unge – og kanskje for flere i dag enn tidligere – tyder analysene i denne artikkelen på at materielle og strukturelle forhold fortsatt har betydning for ungdoms helse.

s. 124- 147, utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2017.