Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. Kompetanseteamet gir råd og veiledning i enkeltsaker, om hvordan kartlegge situasjonen til den utsatte, hvordan avdekke og vurdere aspekter av æresrelatert vold, praktisk håndtering av sakene og spørsmål knyttet til den unges sikkerhet og til lov- og regelverk. Teamet er tverretatlig, med representanter fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir), Helsedirektoratet (Hdir) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Hovedoppgavene er å gi råd og veiledning til tjenesteapparatet og å bidra til kompetanseheving om temaene i tjenestene. Kompetanseteamet veileder både første- og andrelinjetjenestene, for eksempel barnehager, skoler, asylmottak,helsestasjon, barnevern, krisesentre, norske utenriksstasjoner, advokater, UDI, og frivillige organisasjoner. I 2016 ble Kompetanseteamet kontaktet for råd og veiledning i 597 enkeltsaker, noe som er en økning på 50 prosent sammenlignet med tidligere år. Det var en generell økning i alle typer saker. Flest saker gjaldt frykt for (23 prosent), gjennomført tvangsekteskap (21 prosent) og trusler/vold (26 prosent). 79 prosent av henvendelsene gjaldt jenter og 16 prosent gjaldt gutter. 60 prosent gjaldt personer over 18 år mens 40 prosent gjaldt personer under 18 år. Det var hovedsakelig førstelinjetjenester som henvendte seg til teamet (88 prosent), som tidligere år. Dette omfattet blant annet UDI, kommunal barneverntjeneste, politiet, minoritetsrådgivere, krisesenter og asylmottak. Det var flest saker knyttet til personer med opprinnelse fra Pakistan, Somalia, Afghanistan, Irak og Syria.

40 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2017.