Rapporten gir en oversikt over kunnskapen om seksuelle overgrep mot gutter og menn. Rapporten er resultat av prosjektet «Overgrepsutsatt? Ikke jeg, nei!», et samarbeidsprosjekt mellom Reform (Ressurssenter for menn) og FMSO (Fellesskap mot seksuelle overgrep). Rapporten og anbefalingene fra prosjektet baserer seg på en grundig gjennomgang av norsk forskning på seksuelle overgrep mot gutter og menn, samt innspill og erfaringer fra fagkonferansen «Ser vi gutta?». Konferansen belyste noen av de særskilte utfordringene som møter utsatte gutter og menn, og den satte søkelys på mangler i kunnskap og hjelpetilbud. Innspillene fra fagmiljøer og utsatte menn avdekker at det fortsatt gjenstår mye for å heve kompetansen om overgrep i hjelpeapparatet og for å bryte ned kjønnsspesifikke myter om overgrep mot gutter og menn.

52 s., utgitt av Reform i 2017.