Hovedmålsettingen med denne undersøkelsen er å få oppdatert kunnskap om hvordan barn og unge som er plassert i det statlige barnevernet har det, samt peke på områder som eventuelt bør styrkes for å heve kvaliteten på tjenestetilbudet. Undersøkelsen er rettet mot barn og unge i statlige, private og ideelle institusjoner som sorterer under høyrisiko, lavrisiko, rus, omsorg og akutt, samt og barn og unge i beredskapshjem og familiehjem. Kommunalt barnevern inngår ikke i undersøkelsen. Det er oppnådd til dels svært gode svarprosenter i årets undersøkelse, hhv. 75 prosent blant barn og unge på institusjon og 60 prosent blant barn og unge i fosterhjem. Dette er en vesentlig forbedring siden forrige undersøkelse (2013) og kan sannsynligvis tilskrives at brukerundersøkelsen har vært gjennomført tre ganger tidligere og at både institusjoner og barneverntjeneste slik sett har fått en del erfaring med hvordan de skal informere om og følge opp barn og unge som ønsker å delta. I tillegg er det lagt ned et betydelig arbeid både fra Bufdirs og oppdragsgivers side med å fremskaffe, informere og veilede kontaktpersoner og respondenter. I forkant av undersøkelsen ble det blant annet lagt ned mye arbeid med å forbedre og oppdatere spørreskjemaene for å lage en undersøkelse som barn og unge opplever som relevant og meningsfull...Undersøkelsen er gjort på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

86 s., utgitt av Rambøll i 2016.