Liversage, Anika

I de seneste årene har det vært flere alvorlige tilfeller av vold på botilbud og omsorgsboliger. Denne rapporten inngår i arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for å forebygge denne volden. Rapporten har som formål å bidra med kunnskap om to emner: For det første hvilke metoder, tilbud og organiseringsformer som virker voldsforebyggende der det arbeides med personer med kognitive funksjonsnedsettelser, psykiske vansker og/eller sosiale problemer. For det andre hvordan det tverrsektorielle samarbeidet mellem botilbud og omsorgsbolig på den ene siden, og andre institusjoner og aktører på den andre, kan bidra til det voldsforebyggende arbeidet. Hvert av disse to emnene belyses med både en litteraturstudie og med en rekke intervjuer, blant annet utført på fire botilbud som blir ansett som gode til å forebygge vold.

188 s., utgitt av SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i 2017.