Ulriksen, Robin og Knapstad, Marit

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Norge har i lang tid vært regnet som et foregangsland i utviklingen av tiltak mot mobbing. Det er av stor betydning at vi opprettholder innsatsen og fortsetter å utvikle gode tiltak om hvordan mobbing kan forebygges og stoppes der barn og unge omgås, inkludert på den digitale arena. Denne rapporten bringer inn en systematisk oppsummering av eksisterende forskningsbaserte tiltak mot digital mobbing. Rapporten gir en oversikt over nåværende kunnskapsstatus og bidrar dermed til å gi retning for det videre utviklingsarbeidet.

81 s., utgitt av Folkehelseinstituttet i 2016.