Christiansen, Øivin og Bakketeig, Elisiv | Skilbred, Dag | Madsen, Christian | Havnen, Karen J. Skaale | Aarland, Kristin | Backe Hansen, Elisabeth

Gjennom de siste 20 årene har en økende andel av barn og unge i Norge fått hjelp av barnevernet. Ut fra dagens praksis vil rundt regnet hvert tiende barn motta minst ett tiltak fra barnevernet i løpet av oppveksten. Hjelpetiltak i hjemmet utgjør hoveddelen av disse barneverntiltakene. Denne rapporten formidler funn fra det første norske forskningsprosjekt som setter barnevernets hjelpetiltak i bred forstand på dagsorden. Prosjektet er utført på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Forskning om barnevernets hjelpetiltak i bred forstand er i en begynnende fase. Det er fortsatt stort behov for forskning av deskriptiv karakter, samtidig som en må finne ulike måter å tilnærme seg spørsmålet om hjelpetiltakenes virkninger på.

269 s., utgitt av Uni Research Helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) i 2015.