Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utgitt en lettlestversjon av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Formålet med heftet er at personer med utviklingshemming lettere skal få kunnskap om sine rettigheter. Heftet kan være nyttig for andre, for eksempel mennesker med minoritetsbakgrunn, lesevansker, barn, unge og andre. Heftet dekker ikke alt som står i konvensjonen. Alle ord som er understreket er forklart bakerst i heftet.

52 s., utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2012.